Том 31-32 (ХXXI-XXXII). 1899 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХХХІ-ХХХІІ [То­ми міс­тять ре­фе­ра­ти приз­на­че­ні на ки­їв­ський ар­хе­оль­оґіч­ний з’їзд. Пер­ша по­ло­ви­на: ар­хе­оль­оґія, іс­то­рия, етноґ­ра­фія]— Львів, 1899. —  Кн. V-VІ. —383+[5] с.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Переднє слово нім. та укр. мовами. — С. 7–10, 27–30;

Короткий зміст поданих рефератів нім. мовою. — С. 11–25.

Реферати подані в скороченню

Гру­шев­ський М. Мо­ло­тів­ське срі­б­­ло. — С. 3–4;

Гру­шев­ський М. Ан­ти. — С. 5;

Гру­шев­ський М. Чи бу­ло між русь­ки­ми пле­ме­на­ми пле­мя Хор­ва­тів?. — С. 6;

Гру­шев­ський М. Сто­рін­ка з іс­то­риї сіль­сько­го ду­хо­вен­ства по сам­бір­ським ак­там XVI в. — С. 7;

Ко­ре­нець Д. Зно­си­ни геть­ма­на Іва­на Ви­гов­сько­го з Поль­щею в р[оках] 1657 і [165]8. — С. 8–11;

Шу­хе­вич В. Ді­а­лєкт і ві­ру­ван­ня Гу­цу­лів. — С. 12;

Кор­ду­ба М. Ор­на­мент пи­са­нок на га­лиць­кій Во­ли­ни. — С. 13–14.

Реферати подані в цілости

Гру­шев­ський М. По­хо­рон­не по­ле в с[е­­лі] Че­хах. Ар­хе­ольо­ґіч­на роз­від­ка. — С. 1–22 + 31 іл.;

Гру­шев­ський М. Зве­­ни­го­род га­лиць­кий. Іс­то­рич­но-ар­хе­ольоґіч­на роз­від­ка. — С. 1–28 + 57 іл.;

Гру­шев­ський М. Пе­чат­ка з Ступ­ни­ці під Сам­бо­ром. — С. 1–4 + 2 іл.;

Кор­ду­ба М. Сус­піль­ні вер­стви та по­лі­тич­ні пар­тиї в Га­лиць­кім кня­зів­стві до по­ло­ви­ни XIII сто­літ­я: [Вступ]; I. Суспільний поділ. Бояри; II. Нарід. Не­віль­ни­ки, селя­ни, мі­щани; III. Князь і його урядники; IV. Військо і фінанси. — С. 1–42;

Гру­­шев­ський М. До пи­тан­ня про прав­но-дер­жав­не ста­но­ви­ще ки­їв­ських кня­зів XV в. Дві гра­мо­ти в[ели­ко­го] кн[язя] Ка­зи­ми­ра з ча­сів ки­їв­сько­го кня­зя Олель­ка. [До­даток]: Текст грамоти. — С. 1–4;

Руд­ниць­кий С. Русь­кі зем­лі поль­ської ко­ро­ни при кін­ці XV в. Во­ро­жі на­па­ди й ор­ґа­ні­за­ция пог­ра­нич­ної обо­ро­ни. — С. 1–54;

Гру­шев­ський М. Ма­те­ри­я­ли до іс­то­риї ко­заць­ких ру­хів 1590-х рр. [Дода­ток]: Тексти документів. — С. 1–30;

Руд­ницький С. Ук­ра­їн­ські ко­за­ки в 1625–30 рр. Кри­тич­но-іс­то­рич­ні роз­від­ки. — С. 1–76;

Ох­ри­мо­вич В. Про ос­тан­ки пер­віс­но­го ко­му­ніз­му у Бой­ків-Вер­хо­вин­ців в Скіль­ськім і До­лин­ськім су­до­­вім по­ві­ті: [Вступ]; I. Ос­тан­ки гро­мад­сько­­го ко­му­ніз­му; II. Ос­тан­ки родо­во­го ко­му­ніз­му. — С. 1–16;

Гнатюк В. Сло­ваць­кий оп­ри­шок Яно­шік в на­род­ній по­е­зиї: 1. За­галь­ні уваги про опришків; 2. Яношік в обличю істориї; 3. Яношік в народній пое­зиї; 4. Ба­ля­ди про Яношіка. [До­да­ток: тексти балад про оприш­ка Яно­ші­ка]. — С. 1–50.

[Додатки]

З То­ва­рис­тва (май–сер­пень):

За­сі­дан­ня Ви­ді­лу. — С. 1–2;

За­сі­дан­ня сек­ций. — С. 2–4.

По­каз­чик до тт. XXVII–XXXII За­пи­сок На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­ни Шев­чен­ка. — С. 1–9.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001482