Том 30 (ХXX). 1899 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХХХ. — Львів, 1899. —  Кн. ІV. — [3]+208 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Л. Ч. [Шульгин Я.]. Ук­ра­ї­на піс­ля 1654 ро­ку. Іс­то­рич­ний на­черк. [Закінчен­ня]. — С. 14–67;

Вер­храт­ский І. Зна­до­би для піз­на­ня угор­ско-рус­ких го­во­рів. [Закінчен­ня]: В. Словарець; [Додаток]: Похибки пе­чат­ні і де­котрі доповненя. — С. 201–276;

Гру­шев­ський М. До іс­то­риї “русь­­­ко­го об­ря­ду” в дав­ній Поль­щі. [Додаток: Лист Ан­то­нія Про­хас­ки до М. Гру­шев­сько­го]. — С. 1–8.

Miscellanea

Л. Ч. [Шульгин Я.]. Г. Ско­во­ро­да. Про­ба біб­лі­оґ­ра­фії: [1.] Ви­­­­дан­ня йо­го пи­сань. — С. 1–2; [2.] Про ньо­го. — С. 2–4.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за 1898 р. – Ча­со­пи­си ви­да­ва­ні на ро­сий­ській Ук­ра­ї­ні:

Ц[еле­вич] О., Г[натюк] В. Кіевская Ста­ри­на. — С. 1–10;

Г[ру­шев­ський] М. Уни­вер­си­тет­скія Из­вѣс­тія [ки­ев­ские]. — С. 10; За­пис­ки харь­ков­ска­го уни­вер­си­те­та. — С. 10;

Ч. Тру­ды Кі­ев­ской Ду­хов­ной Ака­­де­міи. — С. 10–11;

С[ицінський] Ю. Кі­ев­скія Епархіальныя Вѣдо­мос­ти. — С. 11–12; Во­лын­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 12–13; По­доль­скія Епар­­хі­аль­ныя Вѣдомости. — С. 13–14; Хер­сон­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 14–15; Ки­ши­нев­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 15–16; Чер­ни­гов­скія Епархіальныя Из­вѣс­­тія. — С. 16–17; Пол­тав­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 17–19; Кур­скія Епар­хі­­аль­ныя Вѣдомости. — С. 19–20; Хол­мско-Вар­шав­скій Епархіальный Вѣстникъ. — С. 20–21;

Ш[раг] І. Зем­скій Сбор­никъ Чер­ни­гов­ской гу­бер­ніи. – Год XXX. — С. 21–24.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Věstník slo­van­ských starožit­nos­tí. – In­dicateur des tra­vaux re­la­tifs à l’an­ti­quité slave / Vy­d. Lu­bor Niederle. – Praha, 1899. – T. II. – 4 + 144 + 15 s. — С. 1–2;

Г[рушев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ле­он­то­вичъ Ѳ. И. Арій­скія ос­но­вы общес­твен­на­го бы­та древ­нихъ Сла­вянъ. – Вар­­ша­ва, 1897. – 72 c. ([Відбиток]: Вар­шав­ские уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия. – 1897. – [№] VI). — С. 2–3;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Мошковъ В. А. Ски­ѳы и ихъ со­пле­мен­ни­ки Ѳра­кій­цы. Слѣ­ды этихъ на­ро­довъ въ на­ше вре­мя. Эт­ног­ра­фи­чес­кій этюдъ. – Вар­ша­ва, 1896. – 91 с. — С. 3;

Ко­пач І. [Рец. на публ.:] Ло­бо­да А. М. Рус­скій языкъ и его юж­ная вѣтвь // Уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1898. – № 3. – C. 1–14. — С. 4–5;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Даш­ке­вичъ Н. Еще ра­зысканія и воп­ро­сы о Бо­ло­хо­вѣ и Бо­ло­хов­цахъ // Уни­вер­си­тет­ские Из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1899. – [Кн.] I. – C. 1–63. — С. 5–7;

Г[ру­шевськ]а М. [Рец. на публ.:] Но­виц­кій А. П. Ис­то­рія рус­скаго ис­кус­тва. – Мос­ква, 1899. – Вып. I. – 80 c. + 2 цветные табл. + 2 фо­то­ти­па + 51 рис. в тек­сте. — С. 7–8;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Сав­ва­и­товъ Пав­ло. Опи­­са­ніе ста­рин­ныхъ рус­скихъ ут­ва­рей, одеждъ, ору­жія, рат­ныхъ дос­пѣ­ховъ и кон­ска­го при­бо­ра, въ аз­буч­номъ по­ряд­кѣ рас­по­ло­жен­ное. – СПб., 1896. – II + 184 c. + 16 табл. — С. 8–9;

Г[ру­­шев­ськ]ий О. [Рец. на публ.:] Ти­мо­шен­ко И. Е. Ли­те­ра­тур­ные пер­во­ис­точ­ни­ки и про­то­ти­пы трех­ъсотъ рус­скихъ пос­ло­вицъ и по­го­во­рокъ. – К., 1897. – XXV + 174 c. — С. 9–10;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Сыр­ку П. А. Къ ис­то­ріи ис­прав­ле­нія книгъ въ Бол­га­ріи въ XIV вѣ­кѣ. – СПб., 1899. – Т. I. – Вып. I. – XXXII + 609 c. — С. 10;

Шраг І. [Рец. на публ.:] Вер­зи­ловъ А. Очеркъ тор­гов­ли Юж­ной Ру­си 1480–1569 г. // Сбор­никъ Чер­ни­гов­ско­го зем­ства. – 1898. — С. 10–11;

К[ру­шель­ниць­кий] А. [Рец. на публ.:] Дов­наръ-За­поль­скій М. В. Поль­ско-ли­тов­ская унія на сей­махъ до 1569 го­да. Историческій очеркъ. – Мос­ква, 1897. – 28 с. (Відбиток: Тру­ды Сло­вян­ской ко­ми­ссии мос­ков­ско­го ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го об­ще­с­тва. – [Т.] II). — С. 11–13;

К[ру­шель­ниць­кий] А. [Рец. на публ.:] До­ку­мен­ты мос­ков­ска­го ар­хи­ва ми­нис­тер­ства юс­ти­ціи. – Мос­ква, 1897. – Т. I. – 570 + XXIII c. — С. 13–14;

Мар­ке­вич О. [Рец. на публ.:] Рус­ская Ис­то­ри­чес­кая Биб­лі­о­те­ка. – СПб., 1898. – Т. XVIII: Дон­скія дѣ­ла. – Кн. I. — С. 14–17;

Ц[еле­вич] О. [Рец. на публ.:] Szelągowski. Paweł Piasecki – his­to­ryk pol­ski XVII wieku. Stu­dyum nad kro­ni­ką i ży­ciem jej au­tora // Przewod­nik nau­kowy i lite­rac­ki. – 1898. — С. 17;

Це­ле­вич О. [Рец. на публ.:] Kor­zon Ta­deusz. Do­la i niedo­la Ja­­na So­bieskiego, 1629–1674 / Wy­dawn­ictwo Aka­demii Umięt­noś­ci. – Kraków, 1898. – T. I. – X + 586 s. + 3 tabl.; T. II. – VI + 446 s.; T. III. – VII + 542 s. + ma­pa. — С. 18–22;

К[міт] Ю. [Рец. на публ.:] Ла­за­рев­скій Ал. Очер­ки, за­мѣт­ки и до­ку­мен­ты по ис­то­ріи Ма­ло­рос­сіи. – К., 1896. – 158 с. — С. 22–23;

К[міт] Ю. [Рец. на публ.:] Час­тная пе­ре­пис­ка Ива­на Ро­ма­но­ви­ча Мар­то­са (1817–1830 г.г.) // Киев­ская Старина. – 1896. – [Кн.] VI, X, XI; 1897. – [Кн.] VIII; 1898. – [Кн.] VI–VIII. — С. 24–26;

С[ицінський] Ю. [Рец. на публ.:] Ло­тоц­кій А. Гдѣ обу­ча­лось по­доль­ское ду­хо­вен­ство до уч­реж­де­нія по­доль­ской ду­хов­ной се­ми­на­ріи // По­доль­­ськие епар­хи­аль­ные ве­до­мос­ти. – 1898. – Ч. 36–9. — С. 26;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Те­о­до­ро­вичъ Н. Ис­то­ри­ко-ста­тис­ти­чес­кое опи­са­ніе цер­квей и при­хо­довъ Во­лын­ской епар­хіи. – Почаев, 1888. – Т. I: Жи­то­мир­скій, Но­вог­радъ-Во­лын­скій и Ов­руч­скій уѣз­ды. – 430 + 2 + IV c.; Почаев, 1890. – Т. II: Ро­вен­скій, Ос­трож­скій и Ду­бен­скій уѣз­ды. – 690 + VII c.; Почаев, 1893. – Т. III: Кре­ме­нец­кій и За­слав­скій уѣз­ды. – 687 + IX c.; Почаев, 1899. – Т. IV: Ста­ро­кон­стан­ти­нов­скій уѣздъ. – 928 + VI c. — С. 26–28;

Г[ру­шевськ]ий О. [Рец. на публ.:] Тол­­ма­­чевъ. Юго-за­пад­ный край, ста­тис­ти­чес­кое обоз­рѣ­ніе. – К., 1897. – Т. I: Вос­точ­ное По­лѣсье. – VIII + 480 + з табл. + з кар­та­ми. — С. 28–29;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Ма­лин­ка А. Ро­ды­ны и хрес­ты­ны (Ма­те­рі­алъ соб­ранъ въ м. Мринѣ, Нѣ­жин­ска­го уѣз­да) // Киевская Старина. – 1898. – [Кн.] V. – C. 254–286. — С. 29–30;

Р[он­дяк] П. [Рец. на публ.:] Чте­нія въ ис­то­ри­чес­комъ об­щес­твѣ Нес­то­ра лѣ­то­пис­ца. – К., 1896. – Кн. XI. – 45 + 203 + 116 c. — С. 30–34;

Г[рушев­ськ]ий О. Ис­то­ри­чес­кое Обоз­рѣ­ніе. – СПб., 1897. – Т. IX. – 290 c. — С. 34;

Тер­лець­кий О. [Рец. на публ.:] Rozpra­wy Aka­demii umiejętności. Wy­­dział his­to­ryczno-filo­zo­ficzny. Se­rya II. T. X. – Kra­ków, 1898. – T. XXXV. – 498 s. — С. 35–37.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 37–38.

Додаток

З То­ва­рис­тва:

[б. п.]. За­сі­дан­ня ви­ді­лу (лю­тий–цві­тень). — С. 1–3;

[б. п.]. За­сі­дан­ня сек­ций. — С. 3–4.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001481