Том 11 (ХІ). 1896 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХІ— Львів, 1896. —  Кн. ІІІ. — [1]+191 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ко­нись­кий О. Та­рас Шев­чен­ко на пер­шо­му за­слан­ню (1/13 чер­вня 1847 – 17/29 жов­тня 1850). Кри­тич­но-бі­оґ­ра­фіч­ний на­рис. — С. 1–62;

Гру­шев­ський М. Кіль­ка ки­їв­ських до­ку­мен­тів XV–XVI в. [До­да­ток: тек­сти чотирьох до­ку­мен­тів]. — С. 1–18;

Ле­виц­кий В. Ма­те­ри­я­ли до фі­­­зич­ної тер­мі­ноль­оґії. Часть пер­ша, ме­ха­ні­ка. — С. 1–12.

Miscellanea

Гру­шев­ський М. Доз­віл кор[оля] Жиґи­мон­та мит­ни­ку Пе­т­раш­ку на пе­ре­да­жу с. Кро­гуль­ця ка­мі­нець­ко­му на­міс­тни­ку Гри­го­рию 1509 р. [До­­­даток: оригінальний тек­ст доз­во­лу]. — С. 1–2;

Фран­ко І. Вір­ші Сте­па­­­на Ше­пе­дія [Додаток: тек­сти вір­шів]. — С. 2–14;

Вах­ня­нин Н. Два до­ку­мен­ти до 1809 ро­ку [Додаток: оригінальний тек­ст до­ку­мен­тів]. — С. 14–18.

[На­у­ко­ва хро­ні­ка]

Кор­ду­ба М. [Рец. на публ.:] Роз­від­ки Д[ок­то]ра Рай­мун­да Фрид­ри­ха Кай­ндля з ет­ноґ­ра­фії рус­кої: Die Wahrheit über die Huz­u­len; Gal­i­zisch-ruthen­ische Weinacht­bräuche; Die volksthüm­li­chen Recht­san­schau­un­­gen der Ru­the­nen und Huz­u­len; Jud Zel­man; Liebesorak­el. Das Alp­drück­en. Der Eid im Volksle­ben. Diebglau­ben. Bi­da Hex­en­leiter. Warum gehen Spuck­geis­ter kop­flos um; Die Wet­ter­­zauberei bei den Ruthenen und Huz­u­len; Ba­ba Jau­do­cha Dokia; Die Seele und ihr Aufenthaltsort nach dem Tode im Volksglau­ben der Ru­the­nen und Huz­u­len; Zauber­glaube bei den Ruthenen in der Bukowi­na und Ga­l­i­zien; Aus dem Volksglau­ben der Ru­the­nen in Gal­izien; Kosmo­gon­ische Sagen der Ru­thenen und Huz­u­len; Die Czor­na Hora als Kultstätte der Huz­u­len; Die Ru­the­nen in der Bukowi­na, I–II; Die Huz­u­len; Die Lip­po­waner; Neue Beiträge zur Eth­no­lo­gie und Volkskunde der Huz­u­len. — С. 1–10.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] За­пис­ки Им­пе­ра­тор­скаго Рус­скаго ар­хе­о­ло­ги­чес­ка­го об­щес­тва. Но­вая се­­рия. – СПб., 1894. – T. VII. – Вып. I–II (в од­ной кни­ге). – 146 + XXXI + 299–376 c. + 17 табл. — С. 1;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ба­рацъ Г. М.  Слѣ­ды іу­дей­скихъ воз­зрѣ­ній въ древ­не-рус­ской пись­мен­нос­ти. Сло­во Ки­рил­ла-Фи­ло­со­фа. – Одес­­са, 1894. – 52 с. (Відбиток: Ле­то­пи­сь Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го об­щес­тва при Но­во­рос­сий­ском уни­­вер­си­те­те. – T. IV). — С. 2–4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ле­он­то­вичъ Ѳ. И. На­ці­о­наль­ный воп­росъ въ древ­ней Рос­сіи. – Вар­­­ша­ва, 1895. – 65 с. ([Відбиток:] Вар­шав­ские уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия. – 1894. – [№] IX; 1895. – [№] I). — С. 4–6;

Л[ипковський] С. [Рец. на публ.:] Л[ебе­дин­цев] П. Къ воп­ро­су о кі­ев­скомъ мит­ро­по­ли­тѣ XII в. Ми­ха­и­лѣ. – К., 1895. – 12 с. (Відбиток: Чте­ния в Ис­­то­ри­чес­ком об­щес­тве Нес­то­ра-ле­то­­пис­ца. – T. X). — С. 6–10;

Кор­ду­ба М. [Рец. на публ.:] Buck Wol­demar. Der deut­sche Han­del in Nowgo­rod bis zur Mitte des XIV Jah[rhun­dert]. (Jahres­ber­icht des St. An­­­na Schule). – SPb., 1895. – 90 S. — С. 10–11;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ми­хай­ловъ А. В. Об­щій об­­зоръ сос­та­ва, ре­дак­цій и ли­те­ра­тур­ныхъ ис­точ­ни­ковъ Тол­ко­вой Па­леи. – Вар­­ша­ва, 1895. – 21 с. ([Відбиток]: Вар­шав­ские уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия. – 1895. – [№] VII). — С. 11–12;

Г[ру­­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ди­тя­тинъ И. И. Ста­тьи по ис­то­ріи рус­­­ска­го пра­ва. – СПб., 1896. – 1 + 632 с. + пор­трет. — С. 12–13;

Гру­­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Monu­men­ta medii ae­vi his­tor­i­ca res ges­tas Po­lo­­niae il­lus­tran­tia, tomus XIV, con­tinet Cod­icis ep­is­to­larum sae­cu­li de­cimi quin­ti t. III, 1392–1501 (Pom­niki dziejowe wieków śred­nich do ob­jaśnienia rzec­zy pol­skich służące, T. XIV, za­wie­ra Ko­dek­su listów XV w[ie­ku], t. II). – Codex ep­is­to­­laris sae­cu­li de­cimi quin­­ti, t. III, col­lectus opera D[ok­to]r Ana­to­lii Lewicki. – Kraków, 1894. – LXXX + 666 s. — С. 13–21;

П. П. [Рец. на публ.:] Мо­ни­ков­скій Ѳео­доръ, свящ. Ис­то­ри­ко-ста­тис­ти­чес­кое опи­са­ніе Кі­е­во-Фло­ров­ска­го Воз­не­сен­ска­го жен­ска­го мо­нас­ти­ря. – К., 1894. – 59 с. + фо­то­ти­пии; Ма­ли­же­нов­скій Н. Кі­ев­скій жен­скій Фло­ров­скій (Воз­­не­сен­скій) мо­нас­тырь // Ки­ев[ские] епар­хи­альные ведомости. – 1895. – № 6–7, 9, 11, 13. — С. 21–24;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Дмит­рі­ев­­скій А. Чинъ пещ­на­го дѣй­ства. – СПб., 1894. – 48 с. (Відбиток: Ви­зан­тий­ский вре­­мен­ни­к. – 1894. – [Вып.] III–IV). — С. 24–26;

Рад-ова Е. [Рец. на публ.:] Шид­лов­скій С. И. Ма­те­ріа­лы для очер­ка слу­жеб­ной дѣ­я­тель­нос­ти Шид­лов­скихъ въ Сло­бод­ской Укра­и­­ны 1696–1727 г. – СПб., 1896. — С. 26;

Гна­ти­шак Л. [Рец. на публ.:] Днев­никъ Пет­ра Да­ни­ло­ви­ча Апос­то­ла // Киевская Стари­на. – 1895. – [Кн.] VII. – C. 100–155. — С. 26–28;

Я[ро­шев­ський] Г. [Рец. на публ.:] Стел­лец­кій Н., свящ. Харь­­­ков­скій кол­ле­гі­умъ до пре­об­ра­зо­ва­нія его въ 1817 го­ду. – Харь­ков, 1895. – 219 с. — С. 28–32;

Ко­пач І. [Рец. на публ.:] Га­лантъ И. Мо­лит­ва въ па­мять уман­ской рѣз­ни и пись­мо ка­са­ю­ще­е ­ся то­го-ж со­бы­тія // Ки­ев[ская] Стари­на. – 1895. – [Кн.] III. – C. 91–97; Га­лантъ И. Къ ис­то­ріи уман­ской рѣз­ни 1768 го­­да // Ки­ев[ская] Стари­на. – 1895. – [Кн.] XI. – C. 209–229. — С. 32–34;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Сло­варь ма­ло­рус­ской ста­ри­ны, сос­тав­ле­ный въ 1808 г. В. Я. Ло­ми­ков­скимъ. – К., 1894. – 36 с. (При­ло­же­ние к Ки­ев­ской Стари­не. – 1894). — С. 34;

Ко­ре­нець Д. [Рец. на публ.:] М. Щ. Дѣт­скій Эдемъ до вку­ше­нія пло­да отъ дре­ва поз­на­нія доб­ра и зла. Изъ дѣт­ска­го мі­ра де­ре­вен­ска­го маль­чи­ка // Ки­ев­ская Стари­на. – 1894. – № 10. – C. 48–61; № 11. – C. 279–295; № 12. – C. 388–401; 1895. – № 1. – C. 120–138; № 3. – C. 371–384; № 5. – C. 199–213; № 6. – C. 332–350; Мо­розъ Д. Изъ мо­е­го дав­ноп­ро­шед­ша­го // Киевская Старина. – 1895. – № 5. – C. 131–164; № 6. – C. 301–322; Вос­по­ми­на­нія свя­щен­ни­ка о. Ѳеодо­ра Кис­­тя­ков­ско­го (1807–185...) // Киевская Старина. – 1895. – № 1. – C. 44–63; № 2. – C. 218–233; № 4. – C. 114–130; № 7–8. – C. 185–210; № 10. – C. 97–112; № 11. – C. 244–258; № 12. – C. 380–396. — С. 35–39;

Г[рушев­ськ]ий О. [Рец. на публ.:] Вен­ге­ровъ С. Кри­ти­ко-бі­ог­ра­фи­чес­кій сло­варь рус­скихъ пи­са­те­лей и уче­­­ныхъ. – СПб., 1895. – T. IV. – Вып. I: Бо­бо­ри­кинъ–Бо­го­яв­лен­скій; Вып. II: Ва­ви­ловъ–Вве­ден­скій. – 262 + 212 с. — С. 39;

Г[ру­­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ias­tré­­bow Vl. Pains de noces ri­tu­els en Ukraine. – Paris, 1895. – 12 p. + il. (Передрук: Re­vue des Trad­i­tions po­pu­laires). — С. 39–40;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Сбор­никъ ма­те­рі­а­ловъ для опи­са­нія мѣс­тнос­тей и пле­менъ Кав­ка­за / Из­да­ніе уп­рав­­ле­нія кав­каз­ска­го учеб­на­го ок­ру­га. – Тиф­лис, 1881–1894. – T. I–XX; Ко­зу­б­ский Е. Ука­за­тель. – 1895. – 177 с. — С. 41;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Дов­наръ-За­поль­ский М. Бѣ­ло­рус­ское По­лѣсье. Сбор­никъ эт­ног­ра­фи­чес­кихъ ма­те­рі­а­ловъ. Вып. I: Пѣс­ни Пин­чу­ковъ. – 1895. – XXVIII + 203 + 11 c. (Відбиток: Уни­вер­си­­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1895). — С. 42–48;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] За­писки им­пе­ра­тор­ска­го одес­­ска­­го об­щес­тва ис­то­ріи и древ­нос­тей. – Одес­са, 1895. – T. XVIII. – 250 + 13 + 118 + 18 + 2 с. + 2 табл. — С. 48–52;

Щу­ров­ський О. [Рец. на публ.:] Из­вѣс­тія Тав­ри­чес­кой уче­ной ар­хив­ной ком­мис­сіи / Подъ ре­дак­ціей пра­­­­ви­те­ля дѣлъ Ар­се­нія Мар­ке­ви­ча. – Сим­фе­ро­поль, 1894–1895. – № 21. – 140 c.; № 22. – 133 c.; № 23. – 186 c. — С. 52–56;

[Гру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ка­лен­дарь По­доль­ской епар­хіи на 1896 годъ / Подъ ре­дак­ці­ей свящ. Е. Сѣ­­цин­ска­го. – Ка­ме­нец, 1895. – 196 с. — С. 56–58;

Ле­виц­кий Ю. [Рец. на публ.:] Rocz­niki Towar­zystwa Przy­ja­ciół nauk poz­nań­skie­go. – Poznań, 1894. – T. XX; 1895. – T. XXI. — С. 58–60;

Пит­ляр Г. [Рец. на публ.:] Die landwirth­schaft­lichen Löhne in den im Reichsra­the ver­tre­te­nen Köni­g­rei­chen und Län­dern nach dem Stande des Jah­res 1893. Bear­beitet vom Bu­reau der k[ai­ser­liche]-k[öni­gli­chen] sta­tis­tischen Cen­tral-Com­mis­sion // Oester­rei­chi­sche Sta­­tis­tik. – Wien, 1895. – Bd. 44. – Heft 1. — С. 60–63;

Ра­ков­ский І. [Рец. на публ.:] Spra­woz­­danie kom­isyi fizy­o­graf­icznej Akad[emii] Umi[ej]ęt[noś­ci] w Kra­­kowie za rok 1894. – Kraków, 1895. – T. XXX. – Część I: Materyały zebrane przez sekcyę meteoro­lo­­gicz­ną. – S. 1–276. — С. 63–64.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 64–66.

[До­дат­ки]

З Товариства:

[б. п.]. Ді­яль­ність сек­ций за пер­шу тре­ти­ну р. 1896, сі­чень–цьві­тень. — С. 1–2;

[Пи­таль­ник для зби­ран­ня інформації про пи­сан­­ки]. — С. 3–5.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001460