Том 5 (V). 1895 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу [Не­за­бут­ній па­мя­ти Д[ок­то]ра Оме­­ля­на Ого­­­нов­ско­го, про­фе­со­ра Львів­ско­го уні­вер­си­те­та, по­чес­т­но­го чле­на і ди­рек­то­ра сек­циї фі­л­ьоль­оґіч­ної На­у­ко­во­го то­ва­рис­тва іме­ни Шев­­чен­ка] / Впорядкував Михайло Грушевський. — Т. V— Львів, 1895. —  Кн. І. — [2]+192 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ко­ко­рудз І. Про­фе­сор д[окто]р Оме­лян Ого­нов­ский. Ог­ляд єго жи­тя і на­у­ко­вої та лі­те­ра­тур­ної ді­яль­нос­ти. — С. 1–34;

Ма­ка­руш­ка О. Сло­вар ук­ра­їн­ських ви­ра­зів, пе­ре­ня­тих з мов тур­кских. При­чи­нок до про­фе­сор­скої ді­яль­нос­ти д[окто]ра Ом[еляна] Ого­нов­ско­го. — С. 1–14;

Ко­­нись­кий О. Я. Та­рас Шев­чен­ко в ареш­ті (5 квіт­ня – 23 чер­­вня р. 1847). Кри­тико-бі­ог­ра­фич­ний на­рис. — С. 1–26.

Mis­cel­lanea

В[ерхратський] І. Чи “До­ма­ми­ри”, чи “До­ма­жи­ри”?. — С. 1–2;

Гру­шев­ський М. За­пись русь­ка 1473 р.. — С. 2–3;

Гру­шев­ський М. Дріб­нич­ка до ґе­не­аль­оґії Шев­чен­ка. — С. 3–4;

Ко­пач І. Оме­­лян Пар­тиц­­кий (род[ився] 1840 р., умер 20. I. 1895 р.). Нек­рол­ьоґ. — С. 5–10.­­

На­у­ко­ва хро­ні­ка

Гру­шев­ський М. Но­во­ви­да­ні па­мят­ки дав­но­го пись­мен­ства русь­ко­го. [Рец. на публ.:] “Сло­во о по­ги­бе­ли Рус­кыя зем­ли”, “Пос­ла­ніе мит­роп[олита] Кли­ма”, Сло­ва – “в су­бо­ту сы­ро­пус­тную” і “в недѣ­лю всѣх свя­тых”, “Сло­во на пе­ре­не­се­ніе мо­щей Бо­ри­са и Глѣ­ба”, “Сло­во в ве­ли­кую су­бо­ту” Ки­ри­ла Ту­ров­сько­го. — С. 1–18.

Біб­лі­оґ­ра­фія

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Яс­тре­бов В. Н. Опытъ то­поґ­ра­фи­чес­ка­го обоз­рѣ­нія древ­нос­тей Хер­сон­ской гу­бер­ніи. – Одес­­са, 1894. – 116 с. (Відбиток: За­пи­ски [Им­пе­ра­тор­ско­го] Одес­ско­го об­щес­тва ис­то­рии и [древ­нос­тей]. – T. XVII). — С. 1–3;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Пар­тиц­кий Оме­лян. Ста­рин­на іс­то­рия Га­ли­чи­ни. – Львів, 1894. – Т. I: Від VII-ого ві­ку пе­ред Хрис­том до ро­ку 110 по Хрис­ті. – 372 + 16 с. — С. 3–5;

Кор­ду­ба М. [Рец. на публ.:] Фи­ле­вичъ И. П. Угор­ская Русь и свя­­зан­ные съ нею воп­ро­сы и за­да­чи рус­ской ис­то­ри­чес­кой на­у­ки. – Вар­ша­ва, 1894. – 32 с. (Відбиток: Вар­шав­ские уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия. – 1894. – [№] V). — С. 5;

Ко­ре­нець Д. [Рец. на публ.:] Фи­ле­вичъ И. Нѣс­коль­ко словъ о зна­че­ніи Кар­патъ для рус­ской на­у­ки // Галицко-русский вестник. – 1894. – Ав­густ. – № 1. — С. 6;

Кор­ду­ба М. [Рец. на публ.:] Ґрот К. Я. Мадь­я­ры и Сла­вя­не въ прош­ломъ. – Вар­ша­ва, 1893. – 34 с. (Відбиток: Вар­шав­ские уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия. – 1893. – [№] V). — С. 6–7;

Ло­бан­ський О. [Рец. на публ.:] Пет­ров А. Н. Пя­ти­де­ся­ти­лѣ­тіе на­уч­ной раз­ра­бот­ки сла­вян­скихъ ис­точ­ни­ковъ для бі­ог­ра­фіи Ки­рил­­ла и Ме­ѳо­дія (1843–1893). – Мос­ква, 1894. – 56 c.; Пет­ров А. Н. Спор­ные во­п­ро­сы мис­сі­о­нер­ской дѣ­я­тель­нос­ти св. Ки­­рил­ла фи­ло­со­фа на Вос­то­кѣ. – Одес­­са, 1894. – 13 с.; Пет­ров А. Н. Апок­ри­фи­чес­кое про­ро­чес­тво ца­ря Со­­ло­мо­на о Хрис­тѣ, на­хо­дя­ще­е­ся въ прос­тран­номъ жи­тіи св. Кон­стан­ти­на фи­­ло­со­фа, по спис­ку XIII в. // Па­мят­ни­ки древ­­ней пись­мен­нос­ти. – СПб., 1894. – T. CIX. – 14 c. — С. 7–8;

Л[ипков­ський] С. [Рец. на публ.:] Ми­ро­поль­скій С. Очеркъ ис­то­ріи цер­ков­но-при­­­ход­ской шко­лы отъ пер­ва­го ея воз­ник­но­ве­нія на Ру­си до нас­­то­я­щаго вре­ме­ни. – СПб., 1894. – Вып. I. — С. 8–9;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ко­цов­ский В. Ис­то­рич­но-ли­те­ра­тур­нû за­мѣт­ки до “Сло­ва” о пол­ку Иго­ре­вôмъ. – 42 с. + табл. (Пе­ред­рук: Спра­воз­дан­ня гім­­на­зії ака­де­міч­ної за р. 1893). — С. 9–11;

Кор­ду­ба М. [Рец. на публ.:] Stra­kosch-Grass­man Gus­tav. Der Ein­fall der Mongolen in Mit­teleu­ro­pa in den Jahren 1241 und 1242. – Inns­bruck, 1893. – VI + 227 S. — С. 11–12;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Зо­тов Р. Вл. О чер­ни­гов­скихъ князь­яхъ по Лю­­­бец­ко­му си­но­ди­ку и о Чер­­ни­гов­скомъ кня­жес­твѣ въ та­тар­­ское вре­мя. – СПб., 1893. – 327 + 48 с. — С. 12–15;

Вер­­х­рат­ский І. [Рец. на публ.:] Ма­те­рі­а­лы для сло­ва­ря древ­не-рус­ска­го язы­ка по пись­мен­нымъ па­мят­ни­камъ, трудъ И. И. Срез­нев­ска­го / Из­да­ніе От­дѣ­ле­нія рус­ска­го язы­ка и сло­вес­нос­ти Им­пе­ра­тор­ской Ака­де­міи На­укъ. – СПб., 1893. – T. I. – Вып. I–III: А-К. – 1420 столб. — С. 16–29;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Соб­ра­ніе го­су­дар­ствен­ныхъ гра­мотъ и до­го­во­ровъ, хра­ня­щих­ся въ го­су­дар­ствен­ной кол­ле­гіи инос­тран­ныхъ дѣлъ. – Мос­ква, 1894. – Ч. V. – XLVI + 202 c.. — С. 29;

Сту­динь­ский К. [Рец. на публ.:] Фран­ко Іван. Іван Ви­шен­ський і єго тво­ри // Лі­те­ра­тур­но-на­у­ко­ва біб­лі­о­те­ка. – Львів, 1895. – Кн. 21–30. – 536 с. — С. 29–48;

Ко­пач І. [Рец. на публ.:] Щу­рат Ва­­силь. Чер­не­ча рес­пуб­ли­ка на Афо­ні // Дріб­на біб­лі­о­те­ка Кос­тя Пань­­ков­ско­го. – Львів, 1895. – Кн. 8. – 62 с.. — С. 48–50;

Бі­лец­кий В. [Рец. на публ.:] Monu­men­ta con­fra­ter­ni­tatis stau­ro­pi­gi­a­nae leopolien­sis / Ed. D[okto]r Wla­di­mi­rus Mil­­­kowicz. – Leop­o­lis, 1895. – T. I. – P. I: Continens di­plo­ma­ta et ep­is­to­las ab an­no 1518 ad 1593. – XVI + 496 p. — С. 50–53;

Ко­­ре­нець Д. [Рец. на публ.:] Ис­то­рія епис­­­ко­повъ трехъ со­е­ди­нен­ныхъ епар­­хій пе­ре­мыш­льской, сам­бор­ской и са­ноц­кой, отъ най­дав­нѣй­шихъ вре­менъ до 1794 г., по ис­точ­ни­камъ со­чи­нен­ная Ан­то­ні­емъ Доб­рян­скимъ, па­ро­хомъ въ Ва­лявѣ / Из­да­но по соб­ствен­но­руч­но­му спис­ку бл[аженной] п[амяти] ав­то­ра. – Львов, 1894. – XI + 63 + XVIII + 104 + XIV + 90 c. + пор­трет ав­то­ра. — С. 54–55;

Ле­­виц­кий К. [Рец. на публ.:] Дем­чен­ко Т. В. На­ка­за­ніе по Ли­тов­ско­му Ста­ту­ту въ его трехъ ре­дак­ціяхъ (1529, 1566 и 1587 гг.). Из­слѣ­до­ва­ніе. – Ки­ев, 1894. – Часть I. – V + 273 c.; Мак­си­мей­ко Н. Ис­точ­ни­ки уго­лов­ныхъ за­ко­новъ Ли­тов­ска­го Ста­ту­та. – К., 1894. – IV + 184 c.; Ма­ли­нов­скій І. Уче­ніе о прес­туп­ле­ніи по Ли­тов­ско­му Ста­ту­ту. – К., 1894. – VII + 171 + L c. — С. 55–65;

ВСС. [Рец. на публ.:] Ис­то­ри­ко-ста­тис­ти­чес­кій очеркъ Лу­бен­скаго-Мгар­ска­го пре­об­ра­жен­ска­го мо­нас­ты­ря. – Одес­­са, 1894. — С. 65;

Щу­­ров­ський О. [Рец. на публ.:] Яко­вен­ко В. И. Бог­данъ Хмель­ниц­кій, єго жизнь и об­щес­твен­ная дѣ­я­тель­ность. Бі­ог­ра­фи­чес­кій очеркъ. – СПб., 1893. – 96 с. — С. 65–67;

Тер­лец­кий О. [Рец. на публ.:] Мик­ла­шев­ский И. Н. Къ ис­то­ріи хо­зяй­ствен­на­го бы­та мос­ков­ска­го го­су­дар­ства. – Мос­ква, 1894. – Часть I: За­се­ле­ніе и сель­ское хо­зяй­ство юж­ной ок­ра­и­ны XVII в­ѣка. – 310 с.. — С. 67–68;

П. П. [Рец. на публ.:] Эвар­ниц­кій Д. И. Иванъ Дмит­рі­е­вичъ Сир­ко, слав­ный ко­ше­вой ата­манъ вой­ска За­по­рож­скихъ ни­зо­выхъ ко­за­ковъ. – СПб., 1894. – 1 не­нум. + 163 с. + ри­с. Сир­ко­вой мо­ги­лы. — С. 69–71;

Т[ерлецький] О. [Рец. на публ.:] Ру­­бин­­штейнъ С. Хро­но­ло­ги­чес­кій ука­за­тель ука­зовъ и пра­ви­тель­ствен­ныхъ рас­по­ря­же­ній по гу­бер­ні­ямъ За­пад­ной Рос­сіи, Бѣ­ло­рус­сіи и Ма­­ло­рос­сіи за 240 лѣтъ, съ 1652 по 1892 г. – Виль­но, 1894. — С. 71;

В. І. [Рец. на публ.:] Мя­ко­тинъ В. Прик­рѣп­ле­ніе крес­тьян­ства лѣ­во­бе­реж­ной Ма­ло­рос­сіи въ XVIII сто­лѣ­тіи // [Рус­­ское бо­гат­ство]. – [1894]. – [№ 2–4]. — С. 71–76;

Ло­бан­ський О. [Рец. на публ.:] Мар­ке­вич А. И. Юж­ная Русь при Ека­те­ри­нѣ II. – Одес­са, 1893. – 31 с. — С. 76–77;

Лаврець­кий С. [Липковський Сергій]. [Рец. на публ.:] Зе­ле­но­гор­скій О. А. Фи­­лосо­фія Гр. Сав. Ско­во­ро­ды, ук­ра­ин­ска­го фи­ло­со­фа XVIII сто­лѣ­тія // Воп­ро­сы фи­ло­со­фіи и пси­хо­ло­гіи. – 1894. – Кн. III. – Май; Кн. IV. – Сен­тябрь. — С. 78;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Со­чи­не­нія Гри­го­рія Са­ви­ча Ско­во­ро­ды / Соб­ранныя и ре­дак­ти­ро­ван­ныя проф[есором] Д. И. Ба­га­лѣ­емъ. Юби­лей­ное из­да­ніе (1794–1894 годъ), съ пор­тре­томъ его, ви­домъ мо­ги­лы и сним­ка­ми по­чер­ка // Сбор­ник Харь­­ков­ско­го ис­то­ри­ко-фи­ло­со­фи­чес­ко­го об­щес­тва. – Харь­ков, 1894. – T. VII. – 14 не­нум. + CXXXI + 132 + 352 с. — С. 79–83;

Ма­­ка­руш­ка О. [Рец. на публ.:] Ого­нов­скій Оме­лянъ. Ис­то­рія ли­те­ра­ту­ры рус­кои. – Львов, 1894. – Ч. IV. – 347 c. — С. 83–84;

О. І. Л. [Лотоцький Олександр]. [Рец. на публ.:] Бу­тов­ській А. Ис­то­ри­чес­кая за­пис­ка о бах­мут­скомъ Ду­хов­номъ Учи­ли­щѣ за пер­вое 50-ти­лѣ­тіе его су­щес­тво­ва­нія (1841–1891 гг.). – Бах­мут, 1893. – 263 с. — С. 84;

Ло­бан­ський О. І. [Рец. на публ.:] Пес­ков­скій М. Л. Ба­ронъ Н. А. Корфъ, его жизнь и пе­да­го­ги­чес­кая дѣя­тель­ность. Бі­ог­ра­фи­чес­кій очеркъ // Жизнь за­м­еча­тель­ных лю­дей, би­ог­ра­фи­чес­кая биб­ли­о­те­ка Ф. Пав­­­лен­ко­ва. – СПб., 1893. – 95 с. — С. 84–85;

К[о­ниський] О. [Рец. на публ.:] Фаб­рич­ная и за­вод­ская про­мыш­лен­ность въ ра­йо­нѣ юго-за­пад­ныхъ же­лѣз­ныхъ до­рогъ. – К., 1894. – Вып. I: Про­­из­вод­ство свек­ло-са­хар­ное и са­хар­но-ре­фи­над­ное. – 184 с. — С. 85–86;

В[ер­х­рат­ський] І. [Рец. на публ.:] Łom­nicki A. M. Pleis­to­ceń­skie owady z Bo­­rys­ła­wia (Muze­um Im. Dzieduszyck­ich). – Fau­na pleis­to­cen­i­ca in­sec­to­rum Bo­rys­­lavien­­si­um (Mu­sae­­­um Dzieduszyck­i­a­num). – Lwów, 1894. – 127 s. + 9 ta­bli­c li­to­grafowanych. — С. 86–89.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001441