Том 4 (ІV). 1894 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Олександер Барвіньский. — Львів, 1894. — Т. ІV. — [1]+200 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ко­нісский О. Я. Па­ру­бо­чий вік Т. Г. Шевчен­ка до ви­ку­пу з кре­пац­тва, 1829–1838. Кри­тич­но-бі­оґ­ра­фіч­ний на­рис. — С. 1–28;

Бу­д­зи­­нов­ский В. Аґ­рар­ні від­но­си­ни Га­ли­чи­ни. [З присвя­тою]: Памяти Во­лоди­ми­ра Навроцкого. — С. 29–123 +  табл.;

Ле­виц­кий В. Про си­мет­рич­ні ви­ра­же­ня з вар­тос­тий фун­кциї mod-m. — С. 124–139;

Гру­шев­ський М. Вступ­ний вик­лад з дав­ньої іс­то­риї Ру­си, ви­го­ло­ше­ний у Львів­скім уні­вер­си­те­ті 30 ве­рес­ня 1894 р. — С. 140–150.

На­у­ко­ва хро­ні­ка

Ан­дрі­єн­ко І. Юві­лей­ні ви­даня до іс­то­риї м. Оде­си. [Рец. на публ.:] Яков­лев В. Къ ис­то­ріи за­се­ле­нія Хад­жи­бея 1789–1795 г. – Одес­са, 1889. – 57 c.; Мар­ке­вич А. Го­родъ Ка­чи­бей или Гад­жи­бей, пред­шес­твен­никъ г. Одес­сы. – Одес­са, 1894. – 72 с. (Відбиток: За­пи­ски [Им­пе­ра­тор­ско­го] Одес­ско­го об­ще­с­тва ис­то­рии и [древ­нос­тей]. – T. XVII); Над­лер В. К. Одес­­са въ пер­выя эпо­хи ея су­­щес­тво­ва­нія. – Одес­са, 1893. – 100 с. — С. 151–168.

Біб­лі­оґ­ра­фія

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ла­ты­шевъ В. Scy­­­­th­i­­ca et cau­casi­ca e veteribus scrip­toribus graecis et la­tinis col­leg­it et cum ver­­­si­one ros­si­ca / Ed. Basi­lius La­tys­chev. – Vol. I: Scrip­tores Grae­ci. – Из­вѣс­тія древ­­нихъ пи­са­те­лей гре­чес­кихъ и ла­тин­скихъ о Скиѳіи и Кав­ка­зѣ / Соб­ралъ и из­далъ съ рус­скимъ пе­ре­во­домъ В. В. Ла­­ты­шевъ // [При­ло­же­ние к За­пис­кам Рос­сий­ско­го ар­­хе­о­ло­ги­чес­ко­го об­щес­тва]. – СПб., 1893. – Т. I: Гре­чес­кіе пи­са­те­ли. –  Вып. I. – VIII + 296 c. — С. 169–170;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ан­то­но­вичъ В. Б. Рас­коп­ки въ стра­нѣ Древ­лянъ // Ма­те­ріа­лы по ар­­хе­о­ло­гіи Рос­сіи, из­да­ва­е­мые им­пе­ратор­скою ар­хе­о­ло­ги­чес­кою ком­мис­сі­ею, № 11, Древ­­нос­ти Юго-За­пад­но­го края. – СПб., 1893. – 78 с. + 7 карт-пла­­нов. — С. 170–171;

Г[ру­шевський] М. [Рец. на публ.:] От­четъ Им­пе­ра­­тор­ской Ар­­­­­хе­­о­ло­ги­чес­кой ком­мис­сіи за 1891 г. – СПб., 1894. – 188 с. — С. 171;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Мель­никъ К. Ка­та­логъ кол­лек­ціи древ­нос­тей А. Н. Поль, въ Ека­те­ри­нос­ла­вѣ. – Ки­ев, 1893. – Вып. I. – V + 218 c. + 14 табл. — С. 171–172;

Г[ру­шевський] М. [Рец. на публ.:] Лю­­­бав­­скій М. Об­лас­тное дѣ­ле­ніе и мѣс­тное уп­рав­ле­ніе Ли­тов­ско-рус­ска­го го­­су­дар­ства ко вре­ме­ни из­да­нія пер­ва­го ли­тов­ска­го ста­ту­­та. Ис­то­ри­чес­кіе очер­­ки. – Мос­ква, 1893. – VIII + 884 + C + VI c. + кар­та. — С. 172;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Бер­шад­скій С. А. О нас­лѣ­до­ва­ніи въ вы­мо­роч­ныхъ иму­щес­твахъ по ли­тов­ско­му пра­ву. – С.-Пе­тер­бург, 1893. – 94 с. + 5 табл.; Бер­шад­скій С. А. Ли­тов­скій ста­тутъ и поль­скія кон­сти­ту­ціи. Ис­то­ри­ко-юрид[ичес­кое] из­слѣ­до­ва­ніе. – СПб., 1893. – 114 с.; Пта­­шиц­кій С. Л. Къ воп­ро­су объ из­да­ні­яхъ и ко­мен­та­рі­яхъ Ли­тов­ска­го ста­ту­та. – СПб., 1893. – 78 с.; Пта­шиц­кій С. Л. Къ ис­то­ріи Ли­тов­ска­го пра­ва пос­лѣ третья­го ста­ту­та. – СПб., 1893. – 31 с.; Ле­он­то­вичъ Ѳ. И. Спор­ные воп­ро­сы по ис­то­ріи рус­ско-ли­тов­ска­го пра­ва. – СПб., 1893. – 58 с. — С. 172–176;

Щу­ров­ський О. [Рец. на публ.:] Ар­хивъ Юго-За­пад­ной Рос­сіи, из­да­ва­е­мый Ком­мис­сі­ей для раз­бо­ра древ­нихъ ак­товъ, сос­то­я­щей при Кі­­ев­скомъ, По­доль­скомъ и Во­лын­скомъ Ге­не­ралъ-Гу­бер­на­то­рѣ. – Ки­ев, 1893. – Часть I. – T. IX. – 147 + 445 c. — С. 176–178;

Щ[уровський] О. [Рец. на публ.:] Ар­хивъ Юго-Запад­ной Рос­сіи, из­да­ва­е­мый Ком­мис­сі­ей для раз­бо­ра древ­­­нихъ ак­товъ. – К., 1893. – Часть VIII. – T. I: Ак­ты Бар­ска­го ста­рос­тва XV–XVI в. – II + 126 + 372 c. + 1 табл. — С. 178;

Щу­ров­ський О. [Рец. на публ.:] Планъ Кі­­е­ва, сос­тав­ле­ный въ 1695 г. / Из­даніе Кі­ев­ской Ком­мис­сіи для роз­бо­ра древ­нихъ ак­товъ. – Ки­ев, 1893. – 2 с. + 3 кар­ты. — С. 178–179;

Л[ипков­ський] С. [Рец. на публ.:] Ге­не­раль­ное слѣд­ствіе о ма­ет­нос­тяхъ Га­дяц­ка­го пол­ка 1729–1730. – Пол­та­ва, 1893. – 45 с. — С. 179–180;

Щ[у­ров­ський] О. [Рец. на публ.:] Ак­ты, из­да­ва­е­мые Ви­лен­ской Ком­мис­сі­ею для раз­бо­ра древ­­нихъ ак­товъ. – Виль­но, 1893. – T. XX: Ак­ты, ка­са­ю­щі­е­ся г. Виль­ны. – CCXXIV + 668 c. + 3 табл. — С. 180;

Л[ипков­ський] С. [Рец. на публ.:] Ба­га­лѣй Д. И. За­мѣт­ки и ма­те­рі­а­лы по ис­то­ріи Сло­бод­ской Ук­рай­ны. – Харь­ков, 1893. – 176 с. — С. 180–181;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] An­toni I. Sylwet­ki i szkice his­to­­ryczne i literac­k­ie, ser­ya IX. – Kraków, 1893. – 385 s. — С. 181–182;

О. І. Л. [Ло­тоць­кий О] [Рец. на публ.:] Ти­товъ Ѳ. Ѳе­ок­тистъ Мо­чуль­скій арх[иепископ] Кур­скій и Бѣ­лог­рад­скій. – К., 1894. – 65 с. + пор­­трет. — С. 182;

Ан­дрі­єн­ко І. [Рец. на публ.:] За­пис­­ки Им­пе­ра­тор­ска­го Одес­ско­го об­щес­тва ис­то­ріи и древ­нос­тей. – 1893. – T. XVI. — С. 182–183;

Ан­дрі­єн­ко І. [Рец. на публ.:] Из­вѣс­тія Тав­ри­чес­кой уче­ной ар­хив­ной ком­мис­сіи. – Сим­фе­ро­поль, 1893. – № 19. — С. 183–184;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Даш­ке­вичъ Н. Воп­росъ о ли­те­ра­тур­номъ ис­точ­ни­кѣ ук­ра­ин­ской опе­ры И. П. Кот­ля­рев­ска­го “Мос­каль-Ча­рив­ныкъ” (Відбиток: Ки­ев­ская Стари­на. – 1893. – [Кн.] XII). — С. 184-188;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Май­ковъ Л. Къ во­п­ро­су объ “Ис­то­ріи Ру­совъ”. – СПб., 1893. – 21 с. (Відбиток: ЖМНП. – 1893. – Май). — С. 188–190;

О. І. Л. [Лотоцький О.] [Рец. на публ.:] Яко­вен­ко В. И. Шев­чен­ко Т. Г., его жизнь и ли­те­ра­тур­ная д±я­тель­ность. Бі­ог­ра­фи­чес­кій очеркъ // Би­ог­ра­фи­чес­кая биб­ли­о­те­ка / Из­да­ние Ф. Пав­­лен­ко­ва. – СПб., 1894. – 95 с. — С. 190–191;

Л[ипков­ський] С. [Рец. на публ.:] Ми­ло­ра­до­вичъ В. Рож­дес­твен­скія свят­ки въ сѣ­вер­ной час­ти Лу­бен­ска­го уѣз­да / Из­да­ние Пол­тав­ско­го ста­тис­ти­ческо­го ко­ми­те­та. – Пол­та­ва, 1893. – 24 с. — С. 191;

Г[ру­­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Дов­наръ-За­поль­ский М. Мо­ти­вы сва­деб­ныхъ пѣсенъ Пин­чу­ковъ. Эт­но­гра­фи­чес­кій этюдъ. – Грод­но, 1893. – 69 с. — С. 191–192;

Ч[ерняхів­ський] О. [Рец. на публ.:] Тут­ков­скій П. Юго-за­пад­ний край, по­пу­ляр­ные ес­тес­твен­но-ис­то­ри­чес­кіе и ге­ог­ра­фи­чес­кіе очер­ки. – К., 1893. – Вып. I. – II + 178 с. + 2 табл. — С. 192;

Z. [Рец. на публ.:] За­пис­ки Кі­ев­ска­го Об­щес­тва Ес­те­с­тво­ис­пы­та­те­лей. – 1894. – T. XIII. – Вып. 1 и 2. – 7 + CVIII­ + 444 c. + таб­л. — С. 192–193;

Z. [Рец. на публ.:] Тру­ди об­щес­тва ис­пы­та­те­лей при­ро­ды при Им­пе­р[а­тор­ском] Харь­­ков­скомъ уни­вер­си­те­тѣ. – Харь­ков, 1894. – T. XXVII: 1892–1893. – XII + 343 + XVI c. — С. 193–194.

За­міт­ки

Кр. М. Ко­ро­ле­ва Ан­на Ярос­лав­на. — С. 195–196;

О. І. Л. [Ло­тоць­кий О.] Е. Го­лу­бин­скій, Мит­ро­по­литъ всея Рос­сіи Ки­риллъ III. — С. 196;   

С-а. За­міт­ка про Ско­во­ро­ду. — С. 197;

О. І. Л. [Лотоцький О.] До цер­ков­ної іс­то­риї Ук­ра­ї­ни-Ру­си. — С. 197–198;

О. І. Л. [Лотоцький О.] До іс­то­риї ки­їв­ської епар­хії і шар­го­род­ської ду­хов­ної се­ми­на­риї. — С. 198–199;

Ч[ер­­няхів­ський] О. Ан­тро­пол­ьоґіч­ний тип Ук­ра­їн­ців. — С. 199;

Ч[ерня­хів­ський] О. Про Трах­те­ми­рів­ські го­ри. — С. 199;

Ч[ерняхів­ський] О. Ме­дич­но-са­ні­тар­ні за­міт­ки з Ка­те­ри­нос­лав­щи­ни. — С. 199–200;

Ч[ер­­­ня­хівський] О. Про смерть проф[есора] І. Шмаль­гав­зе­на. — С. 200.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001440