Том 3 (ІІI). 1894 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу [“не­за­бут­ній па­мя­ти вос­кре­си­те­ля Га­лиц­­кої Ру­­си Мар­кі­я­на Шаш­ке­ви­ча з на­го­ди 50 літ­них ро­ко­вин єго смер­ти і пе­ре­не­сеня єго мо­щий з Но­во­сі­лок Ліс­ких на кла­до­ви­ще ли­ча­ків­ске у Льво­ві] / Впорядкував Олександер Барвіньский. — Т. ІІІ. — Львів, 1894. — [2]+232 с., іл.

 _________________________

 Зміст: 

[Наукові статті]

Пулюй І. Апа­рат до мі­рян­ня ріжниці фаз ме­жи пе­ре­мін­ни­ми про­то­ка­ми і кіль­ка за єго по­мо­чю зроб­ле­них по­мі­рок. С. 1-24

Ко­цов­ский В. Па­мя­ти Мар­кі­я­на Шаш­ке­ви­ча. Чи­та­но на за­сі­да­ню сек­­циї філь­оль­оґіч­ної. — С. 25–35;

Ко­лес­са О. Шев­чен­ко і Міц­ке­вич. Про зна­чі­нє впли­ву Міц­ке­ви­ча в роз­вою по­е­тич­ної твор­чос­ти та в ґе­не­зі по­о­ди­но­ких по­ем Шев­чен­ка. Порівнуюча сту­дия. — С. 36–152;

Вер­храт­ский І. Го­вор За­мі­шан­ців. При­чи­нок до сла­вянь­скої ди­я­лєк­тол­ьоґії. — С. 153–210.

На­у­ко­ва хро­ні­ка

Гру­шев­ский М. [На­у­ко­ва хро­ні­ка], — С. 211–221.

За­міт­ки іс­то­рич­ні, ар­хе­оль­оґіч­ні і кри­тич­ні

[Ко­нись­кий О. Я.] Змо­ва Том­ської Лит­ви р. 1634. — С. 222–225;

Ко­нісь­кий О. Я. Про уні­вер­сал Ти­мо­ша Хмель­ниць­ко­го. — С. 226–228;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Рус­ская ис­то­ри­чес­кая биб­лі­ог­ра­фія, ука­за­тель книгъ и ста­­тей по рус­ской и все­об­щей ис­то­ріи и вспо­ма­га­тель­нымъ на­у­камъ. – Пе­тер­бург, 1892. – T. I. – XVI + 373 c.; 1893. – T. II. – VII + 377 c.; 1893. – T. III. – VIII + 514 c. — С. 229;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Pleszczyń­ski Adolf, ks. Bo­jar­zy międzyrzec­cy, stu­dy­um et­no­graf­iczne. – Warsz[awa], 1893. – 226 s. — С. 229–230;

Г[ру­шев­ський] М. Но­ви­ни ар­хе­оль­оґіч­ні. — С. 230–231.

_________________________

Перегляд і завантаження т ому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001439