Том 236 (CCXXXVІ). 1998 р. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХVI: Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва / Ре­да­к­то­ри то­му Олег Ку­п­чин­сь­кий, Во­ло­ди­мир Ов­сій­чук. — Львів, 1998. — 675 с., іл., кар­то­схе­ми.

_________________________

Зміст: 

Стат­ті

Жи­ш­ко­вич В. Да­в­ньо­укра­їн­сь­ка ре­льє­ф­на іко­на IX – по­ча­т­ку XIV сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 7–24 + 4 іл.;

Ов­сій­чук В. Іко­но­пи­се­ць-­ми­т­ро­по­лит Пе­т­ро Ра­тен­сь­кий. Рез. англ. мо­вою. — С. 25–40 + 9 іл.;

Але­к­сан­д­ро­вич В. Іко­ни пер­шої по­ло­ви­ни XIV сто­літ­тя “Ар­хан­гел Ми­ха­їл” та “Ар­ха­н­гел Га­в­ри­їл” з це­р­к­ви свя­тої Па­ра­с­ке­ви у Да­ля­ві. Рез. англ. мо­вою. — С. 41–75 + 5 іл.;

Мі­ля­є­ва Л. Фре­с­ки ка­п­ли­ці Свя­тої Трій­ці Лю­б­лін­сь­ко­го замку і укра­їн­сь­ке ми­с­те­ц­т­во. Рез. англ. мо­вою. — С. 76–84;

Свє­н­ці­ць­ка В. Про де­які іко­но­гра­фі­ч­ні ана­ло­гії та па­ра­ле­лі в зо­бра­жен­ні стра­ш­но­го су­ду в за­хі­д­но­у­к­ра­їн­сь­ких іко­нах XV–XVI сто­літь та іко­нах ху­до­ж­ни­ків но­в­го­род­сь­ко­го ко­ла. З ро­сій­сь­кої мо­ви пе­ре­клав Іван ­С­ва­р­ник. Рез. англ. мо­вою. — С. 85–93;

Ка­ра-­Ва­си­льє­ва Т. Укра­їн­сь­ке ба­ро­ко і лі­ту­р­гій­не ши­т­во XVII–XVIII сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 94–116 + 13 іл.;

Де­лю­ґа В. Гра­фі­ч­ні взі­р­ці в укра­їн­сь­ко­му іко­но­пи­сі XVII–XVIII сто­літь. З поль­сь­кої мо­ви пе­ре­клав Іва­н ­С­ва­р­ник. Рез. англ. мо­вою. — С. 117–126 + 10 іл.;

Крва­вич Д. Укра­їн­сь­ка ску­ль­п­ту­ра пе­рі­о­ду ро­ко­ко: [Вступ]; [1.] Ро­ко­ко­ва ску­ль­п­ту­ра і тра­ди­цій­ний іко­но­пис; [2.] Ро­ко­ко­ве ба­чен­ня са­к­раль­но­с­ти; [3.] Пла­с­ти­ка ску­ль­п­ту­ри укра­їн­сь­ко­го ро­ко­ко; [4.] Ро­ко­ко­ві іко­но­ста­си – сти­льо­ві ви­до­змі­ни; [5.] Про­б­ле­ми ві­в­тар­­них спо­руд; [6.] Фе­но­мен ми­с­те­ц­т­ва ро­ко­ко в Укра­ї­ні; [7.] Ску­ль­п­тор Йоан Пі­н­зель – фе­но­мен ми­с­те­ц­т­ва XVIII ст.; [8.] Й. Пі­н­зель, Б. Ме­ре­тин і ску­ль­п­ту­р­на шко­ла в Бу­ча­чі; [9.] Іко­но­гра­фі­ч­ні ти­пи у твор­чо­с­ті Й. Пі­н­зе­ля та йо­го шко­ли. “Розп’яття”; [10.] Мо­тив при­сто­я­чих – Бо­го­ро­ди­ця та Іван Бо­­го­с­лов; [11.] Мо­ти­ви Ав­ра­а­ма і Са­м­со­на; [12.] Про­б­ле­ми з еле­мен­та­ми ого­ле­но­го ті­ла у ві­в­та­р­них ком­по­зи­ці­ях; [13.] Мо­тив ві­в­та­р­них ан­ге­лів; [14.] Ар­ха­н­гел Ми­ха­їл і ан­гел-­хо­ро­ни­тель; [15.] Ра­­ту­ша в Бу­ча­чі; [16.] Со­бор св. Юра у Льво­ві; [17.] Ску­ль­п­тор Ан­тон Осин­­­сь­кий; [18.] Ма­т­вій По­ле­йов­сь­кий; [19.] Фра­н­ціск Олен­сь­кий; [20.] Ску­ль­п­­то­ри Ми­хай­ло Фі­ле­вич, Се­мен ­С­та­рев­сь­кий, Іван Щу­ров­сь­кий, Іван Об­ро­ць­кий та ін­ші; [21.] Си­сой Ша­л­­ма­тов. Рез. англ. мо­вою. — С. 127–154 + 13 іл.;

Ку­п­чин­сь­ка Л. Ві­ден­сь­ка ака­де­мія об­ра­зо­т­вор­чих ми­с­тецтв і навчан­ня у ній укра­їн­сь­кої та поль­сь­кої мо­ло­ді Га­ли­чи­ни. Кі­нець XVIII–XIX сто­літ­тя. До­да­ток: Сту­ден­ти Віден­сь­кої ака­де­мії об­ра­зо­т­вор­чих ми­с­тецтв – ви­хі­д­ці з Га­ли­чи­ни. Рез. англ. мо­вою. — С. 155–184 + 12 іл.;

Яців Р. Укра­їн­сь­кий ін­те­лект на ми­с­те­ць­кій карті Єв­ро­пи 1900-х – по­ча­т­ку 1920-х ро­ків: [Вступ]; [1.] Кіль­ка за­галь­них уваг; [2.] Дже­ре­ла, то­по­г­ра­фія, стру­к­ту­ра ми­с­те­ць­кої ак­ти­в­но­с­ти укра­їн­ців (кі­нець XIX – по­ча­ток XX сто­літь); [3.] Між мі­с­те­ч­ком і ме­га­по­лі­сом: ми­с­те­ць­кі ідеї та ін­спі­ра­ції 1900–1914 ро­ків; [4.] Фор­му­ван­ня укра­їн­сь­ких ми­с­те­ць­ких стру­к­тур у Єв­ро­пі (дру­га по­ло­ви­на 1910-х – по­ча­ток 1920-х ро­ків); [5.] За­мість ви­снов­ків. Рез. англ. мо­вою. — С. 185–224.

Ма­те­рі­а­ли

За­ба­ш­та Р. Ан­тро­по­мор­ф­ні ску­ль­п­ту­ри па­ле­о­ме­та­лу з те­ре­нів Вер­х­ньої Над­д­ні­с­т­ря­н­щи­ни (ка­та­ло­гі­за­ція і ат­ри­бу­ти­в­ні про­по­зи­ції). — С. 227–239 + 3 іл. + 2 кар­то­схе­ми;

Ко­зак Н. Но­во­від­к­ри­та па­м’я­т­ка пла­с­ти­ки кня­жої до­би з те­ри­то­рії Ми­хай­лів­сь­ко­го Зо­ло­то­вер­хо­го мо­на­с­ти­ря. — С. 240–252 + 11 іл.;

Ма­ко­ве­ць­ка Х. Ску­ль­п­ту­ра дру­гої по­­ло­ви­ни XVI–XVII сто­літь у збір­ках На­ці­о­наль­но­го му­зею у Льво­ві. — С. 253–260 + 3 іл.; Кос Ган­на. Ху­до­ж­нє ка­ме­няр­с­т­во у Льво­ві (кі­нець XVI – дру­га по­ло­ви­на XVIII сто­літь). — С. 261–278 + 5 іл.;

Си­дор-­Га­бе­лі­н­да О. Над­г­ро­бок кня­зя Ко­с­тян­ти­на Ос­т­ро­зь­ко­го в Ус­пен­сь­ко­му со­бо­рі Ки­є­во-­Пе­чер­сь­кої ла­в­ри. — С. 279–293;

Ни­ки­тен­ко Н. Ра­ка свя­щен­но­му­че­ни­ка Ма­ка­рія у Со­фії Ки­їв­сь­кій. — С. 294–304 + 5 іл.;

Вуй­цик В. Ску­ль­п­тор Іван Щу­ров­ський. До­да­ток: [те­к­с­ти п’я­ти до­ку­мен­тів]. — С. 305–319 + 4 іл.;

Ге­ли­то­вич М. Іко­ни XVI сто­літ­тя з це­р­к­ви Свя­то­го Ду­ха у По­те­ли­чі (ма­те­рі­а­ли до ка­та­ло­гу збір­ки На­ці­о­наль­но­го му­зею у Льво­ві). [До­да­ток]: Ка­та­лог. — С. 320–366 + 8 іл.;

Мов­чан Я. Іко­на Бо­го­ма­те­рі Оди­гі­т­рії 1666 ро­ку жов­ків­сь­ко­го ма­ля­ра Де­м’я­на Ро­є­ви­ча з це­р­к­ви Рі­з­д­ва Бо­го­ро­ди­ці в се­лі Боб­­ро­ї­дах. — С. 367–372 + 2 іл.;

Пу­ц­ко В. Іко­на свя­то­го Ми­ко­лая Ми­ле­ць­ко­го су­чав­сь­ко­го ма­ля­ра Гри­го­рія Бо­си­ко­ви­ча. До­да­ток: [те­к­с­ти се­ми до­ку­мен­тів]. — С. 373–397 + 2 іл.;

Кар­п’юк Л. Іко­ни XVI–XVIII сто­літь з ко­ле­к­ції Му­зею во­лин­сь­кої іко­ни в Лу­ць­ку. — С. 398–407;

Вуй­цик В. Кра­с­но­пу­щан­сь­кий іко­но­стас Ва­си­ля Пе­т­ра­но­ви­ча. — С. 408–416 + 4 іл.;

Ко­с ­Г. Не­ві­до­мі пор­т­ре­ти ро­ди­ни Да­ш­ке­ви­чів у фон­дах Львів­сь­кої га­ле­реї ми­с­тецтв. — С. 417–418 + 2 іл.;

Си­дор-­Ошур­ке­вич О. Па­м’я­т­ки са­к­раль­но­го га­п­ту­ван­ня XV–XVI сто­літь у збі­р­ці На­ці­о­наль­но­го му­зею у Льво­ві. — С. 419–436 + 12 іл.;

Юр­чи­шин О. За­бу­та сто­рін­ка твор­чо­с­ти ґра­ве­ра Іл­лі у XVII сто­літ­ті (Іл­ля як май­с­тер па­не­гі­ри­ч­ної ґра­вю­ри). — С. 437–446 + 4 іл.;

Ку­цен­ко Т. Ма­ло­ві­до­мі ґра­вю­ри на мі­ді Че­р­ні­гів­сь­кої дру­ка­р­ні кі­н­ця XVII – по­ча­т­ку XVIII сто­літь. — С. 447–456 + 5 іл.;

Вуй­цик В. Но­ві до­ку­мен­таль­ні ві­до­мо­с­ті про укра­їн­сь­ко­го ґра­ве­ра і дру­ка­ря XVIII сто­літ­тя Іва­на Фи­ли­по­ви­ча. До­да­ток: [те­к­с­ти двох до­ку­мен­тів]. — С. 457–463;

Ли­льо О. По­смер­т­ний опис май­на львів­сь­ко­го ґра­ве­ра і дру­ка­ря се­ре­ди­ни XVIII сто­літ­тя Іва­на Фи­ли­по­ви­ча. До­да­ток: [те­к­с­ти двох до­ку­мен­тів]. — С. 464–475;

Во­ло­шин Л. Гра­фі­ка і жи­во­пис Свя­то­с­ла­ва Гор­дин­сь­ко­го (па­ризь­­кий пе­рі­од твор­чо­с­ти). — С. 476–488 + 6 іл.;

Пе­т­ря­ко­ва Ф. Із спо­сте­ре­жень над єв­рей­сь­ким фа­ян­со­вим ху­до­ж­нім ре­ме­с­лом дру­гої по­ло­ви­ни XIX – по­ча­т­ку XX сто­літь (Лю­би­ча-­Ко­ро­лів­сь­ка). До­да­ток: [те­к­с­ти п’я­ти до­ку­мен­тів]. — С. 489–502 + 5 іл.;

Гри­ма­люк Р. Ві­т­ра­ж­ні оздо­би гро­мад­сь­ких спо­руд Льво­ва кі­н­ця XIX – по­ча­т­ку XX сто­літь (за­галь­ний огляд па­м’я­ток). — С. 503–515 + 4 іл.;

Але­к­сан­д­ро­вич В. Зі сту­дій над пи­се­м­ни­ми дже­ре­ла­ми до іс­то­рії укра­їн­сь­ко­го ми­с­те­ц­т­ва. Ма­ля­рі у ми­с­те­ць­ких вза­є­мо­зв’яз­ках за­хі­д­но-­ук­ра­їн­сь­ких зе­мель XVI–XVII сто­літь. — С. 516–540;

За­па­с­ко Я. До іс­то­рії Єва­н­ге­лія XVI сто­літ­тя з Но­в­го­ро­да. — С. 541–544;

Крав­чен­ко В. Но­вий до­ку­мент про де­ко­ра­цію ін­тер’є­ру ка­фе­д­раль­но­го со­бо­ру Іва­на Бо­го­сло­ва в Лу­ць­ко­му замку. До­да­ток: [текст до­ку­мен­та]. — С. 545–549;

Мо­з­дир М. Про­то­ко­ли “Товариства охо­ро­ни укра­їн­сь­кої ста­ри­ни у Льво­ві” від 1914 ро­ку. До­да­ток: [те­к­с­ти про­то­ко­лів]. — С. 550–554;

Ку­п­чин­сь­кий О. Ан­ти­чне ми­с­те­ц­т­во у до­слі­джен­нях Іва­на Стар­чу­ка (ли­с­ти до вче­но­го і від­гу­ки на йо­го пра­ці). До­да­ток: [те­к­с­ти 45 від­гу­ків та ли­с­тів]. — С. 555–600 + 6 іл.;

Си­дор О. До іс­то­рії Все­ук­ра­їн­сь­кої ми­с­те­ць­кої ви­став­ки 1905 ро­ку у Льво­ві. — С. 601–607;

Удріс І. Пи­тан­ня ми­с­те­ц­т­во­знав­с­т­ва на сто­рін­ках жу­р­на­лу “Киевская ста­ри­на”. — С. 608–612.

Кри­ти­ка і біб­ліо­г­ра­фія

Ко­ва­ль­чук Є. До­слі­джен­ня з во­лин­сь­ко­го іко­но­ста­су. — С. 615–624;

За­па­с­ко Я. [Рец. на публ.:] Укра­їн­сь­ка гра­фі­ка XI – по­ча­т­ку XX ст. Аль­бом / Ав­тор-­упо­ря­д­ник Ан­д­рій В’ю­ник за уча­с­тю Юрі­я­ ­І­ва­н­чен­ка. – К.: Ми­с­те­ц­т­во, 1994. – 328 с.; іл. — С. 625–626;

Ба­ти­хан О. [Рец. на публ.:] Ми­с­те­ц­т­во Укра­ї­ни. Ен­ци­к­ло­пе­дія. – К.: Укра­їн­сь­ка ен­ци­к­ло­пе­дія ім. М. П. Бажана, 1995. – Т. 1: А–В. – 400 с.; іл. — С. 626–638;

Му­шин­ка М. [Рец. на публ.:] За­па­с­ко Я. П. Па­м’я­т­ки кни­ж­ко­во­го ми­с­те­ц­т­ва. Укра­їн­сь­ка ру­ко­пи­с­на кни­га. – Львів: Світ, 1995. – 480 с.; іл. — С. 638–640;

Ко­ць-­Гри­гор­чук Л. [Рец. на публ.:] Ов­сій­чук В. Укра­їн­сь­ке ма­ляр­с­т­во X–XVIII сто­літь. Про­б­ле­ми ко­льо­ру. – Львів, 1996. – 480 с.; іл. — С. 640–643;

Яців Р. [Рец. на публ.:] Кей­ван І. Укра­їн­сь­кі ми­с­т­ці по­за Ба­ть­кі­в­щи­ною. – Ед­мо­н­тон; Мо­н­реаль: Clio Editions, 1996. – 228 с. — С. 644–648;

Мо­здир М. [Рец. на публ.:] Во­ло­ши­н Л. Ми­с­те­ць­ка шко­ла Оле­к­си Но­ва­ків­сь­ко­го у Льво­ві. Біо­гра­фі­ч­ний слов­ник уч­нів. – Львів, 1998. – 65 с.; 4 іл. — С. 648–649;

Стан­ке­вич М. [Рец. на публ.:] Фі­голь М. Ми­с­те­ц­т­во ста­ро­да­в­ньо­го Га­ли­ча. – К.: Ми­с­те­ц­т­во, 1997. – 224 с.; іл. — С. 649–651;

Ге­ли­то­вич М. [Рец. на публ.:] Але­к­сан­д­ро­вич В. Львів­сь­кі ма­ля­рі кі­н­ця XVI сто­літ­тя. Сту­дії з іс­то­рії укра­їн­сь­ко­го ми­с­те­ц­т­ва. – Львів, 1998. – Т. 2. – 198 с. — С. 651–655;

Ли­льо І. [Рец. на публ.:] Во­лин­сь­ка іко­на XVI–XVIII ст. Ка­та­лог та аль­бом / Під ре­да­к­ці­єю Се­р­гія Ко­та. – Київ; Луцьк: Спа­д­щи­на, 1998. – 102 с.; іл. — С. 655–657;

Сте­фа­но­вич В. [Рец. на публ.:] Ikona karpacka. Album wystawy “Ikona karpacka” w Parku Etno­gra­ficznym w Sanoku / Tek­sty naukowe Jerzy Czajkowski, Romuald Grzą­dzie­la, Andrzej Szczep­­kow­ski. – Sanok, 1998. – 192 s., il. — С. 657–662.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com