Том 235 (CCXXXV). 1998 р. Праці Археологічної комісії

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХV: Праці Археологічної комісії / Редактори тому Мико­ла БандрівськийЛариса КрушельницькаОлег Купчинський. — Львів, 1998. – 717 с., іл., карти та картосхеми.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

[б. п.]. Від редакторів тому. — С. 5–16.

Статті

Ситник О. Пла­с­ти­ни му­с­тьєр­сь­кої сто­я­н­ки Про­­­­ня­­тин і пи­тан­ня ево­лю­ції ле­ва­лу­а­зь­ких ін­ду­с­­т­рій: [Вступ]; [1.] Пластини Проня­ти­на. Ме­трико-морфологічний і типологічний аналіз. Рез. англ. мовою. — С. 19–37 + 9 іл. + табл.;

Колосов Ю., Степанчук В. Но­вий тип се­ре­д­ньо­па­ле­о­лі­тич­­ної ін­ду­с­т­рії у Схі­д­но­му Кри­му. Рез. англ. мовою. — С. 38–61 + 12 іл. + 1 кар­то­­схема + табл.;

Степанчук В. До пи­тан­ня про про­с­то­ро­ву кла­си­фі­ка­цію му­с­тьєр­ських ін­ду­с­т­рій. Рез. англ. мо­­вою. — С. 62–69;

Нужний Д. Екс­пе­ри­мен­ти з ви­ко­ри­с­тан­ня вкла­дене­вої ме­таль­ної зброї пі­з­ньо­па­ле­о­лі­ти­ч­них і ме­зо­лі­ти­ч­них ми­с­ли­в­ців Гір­сь­ко­го Кри­му. Рез. англ. мовою. — С. 70–92 + 6 іл.;

Заліз­няк Л. Нео­лі­ти­за­ція Укра­ї­ни та про­б­ле­ма фор­му­ван­ня ге­не­ти­ч­но­го під­ґрун­тя ін­до­єв­ро­пей­ців. Рез. англ. мовою. — С. 93–110 + 4 іл. + 4 кар­­ти;

Мов­ша Т. Зв’яз­ки Три­піл­ля-Ку­ку­те­ні­ зі сте­по­ви­ми ене­о­лі­ти­ч­ни­ми куль­ту­ра­ми (До про­б­ле­ми ін­до­єв­ро­пе­їза­ції Єв­ро­пи). Рез. англ. мовою. — С. 111–153 + 11 іл.;

Тка­чук Т. Ма­льо­ва­ний ор­на­мент по­су­ду Три­піл­ля-­Ку­ку­те­ні як дже­рело вив­чен­ня сві­то­сп­рий­ман­ня на­се­лен­ня до­би ене­о­лі­ту (ета­пи ВІІ – СII – gІІ). Ме­то­до­ло­гі­ч­ні ас­пе­к­ти про­б­ле­ми. Рез. англ. мовою. — С. 154–174 + 12 іл.;

Пелещи­шин М. Про­б­ле­ми іс­то­рії три­піль­сь­ких пле­мен За­хі­д­ної Во­ли­ні, ме­жи­річ­чя За­хі­д­но­го Бу­гу та Дні­с­т­ра. Рез. англ. мовою. — С. 175–192 + 2 іл.;

Бандрів­ський М. Крушель­ниць­ка Л. Ос­но­в­ні пе­рі­о­ди роз­­ви­т­­ку ви­соць­кої куль­­ту­ри (За ма­те­рі­а­ла­ми по­хо­валь­них па­м’я­ток). Рез. англ. мовою. — С. 193–247 + 34 іл. + 1 картосхема;

Гав­ри­люк Н. Ба­­зо­ва га­лузь еко­но­мі­ки сте­по­вих скі­фів. Рез. англ. мовою. — С. 248–262;

Попо­вич І. Хро­ноло­гія ку­ш­та­но­ви­ць­ких па­м’я­ток. Рез. англ. мовою. — С. 263–285 + 9 іл.;

Вой­на­­ров­ський В. Чи­н­бар­с­т­во у Пі­в­ні­ч­ній Бу­ко­ви­ні в пі­з­ньо­рим­сь­ку до­бу: ар­те­­фа­к­ти, тех­но­ло­гія, рі­вень спе­ці­а­лі­за­ції. Рез. англ. мовою. — С. 286–304 + 6 іл.;

Стро­­цень Б. Жи­т­ла пі­з­ньо­рим­сь­ко­го ча­су у Пів­ден­но-­за­хі­д­ній Во­ли­ні та За­хі­д­но­му По­діл­лі. Рез. англ. мовою. — С. 305–317 + табл. + 4 іл. + 1 карта;

Вой­на­ров­ський В. Про час і мо­ти­ви руй­на­ції ін­гу­ма­цій­них по­хо­вань че­р­­ня­­хів­сь­кої куль­ту­ри. Рез. англ. мовою. — С. 318–342;

Пе­няк П. За­се­лен­ня сло­в’я­на­ми Ти­со-­Ду­най­­сь­кої уло­го­ви­ни. Рез. англ. мовою. — С. 343–357;

Терський В., Тер­ський С. З іс­то­рії до­слі­джен­ня лі­то­пи­с­но­го Зве­ни­го­ро­да. Рез. англ. мо­вою. — С. 358–372 + 11 іл.

Матеріали

Колесник О., Коваль Ю. Фі­наль­но­па­ле­о­лі­ти­ч­на кре­менeобробна май­с­те­р­ня у Ви­слій Ба­л­ці на Ді­н­ці. — С. 375–402 + табл. + 15 іл. + 1 карто­схе­ма;

Ситник О., Левчук М. Ви­ро­б­ни­чий ком­плекс пі­з­ньо­па­ле­о­лі­ти­ч­но­го ша­ру сто­я­н­ки Іг­ро­ви­ця І. — С. 403–423 + табл. + 11 іл. + 1 кар­­то­­схе­ма;

Кухар­чук Ю. Но­ві ма­те­рі­а­ли до ар­хе­о­ло­гі­ч­ної кар­ти па­ле­о­лі­ту Жи­то­мир­сь­ко­го По­ліс­ся. — С. 424–432 + 6 іл.;

Винокур Й., Гуцал А., Ме­гей В. До­слі­джен­ня ку­р­га­нів до­би бро­н­зи в се­лі До­ро­го­щі на Во­ли­ні. — С. 433–465 + 25 іл.;

Бан­дрівський М. Па­р­ні по­хо­ван­ня ви­со­ць­кої куль­ту­ри. — С. 466–486 + 6 іл.;

Махортих С., Тупчієнко І. Скіф­сь­кі ку­р­га­ни бі­ля се­ла Мо­л­дов­ки на Кі­ро­во­гра­д­щи­ні. — С. 487–503 + 7 іл.;

Бандрівський М. Заха­р’єв В. Но­ва зна­хід­ка бро­н­зо­вих од­но­кіль­ча­с­тих ву­дил в Укра­ї­ні. — С. 504–510 + 2 іл.;

Ґе­ре­­та І. По­хо­ван­ня по­мор­сь­кої куль­ту­ри в Че­р­не­ле­ві-Ру­сь­ко­му. — С. 511–516 + 3 іл.;

Цигилик В. За­лі­з­о­п­ла­ви­ль­ні го­р­ни пер­ших сто­літь на­шої ери на по­се­лен­нях бі­ля сіл Ре­ме­зі­в­ці та Ли­пі­в­ці Львів­сь­кої об­ла­с­ти. — С. 517–523 + 2 іл.;

Диба Ю. Ро­тон­да 961–962 ро­ків у ме­жах най­да­в­ні­шо­го го­ро­ди­ща на Ста­ро­ки­їв­­сь­кій го­рі. — С. 524–558 + 23 іл.;

Лукомський Ю. Не­ві­до­мі це­р­к­ви на по­до­лі кня­­жо­го Га­ли­ча. — С. 559–593 + 11 іл.;

Лукомський Ю. Бі­ло­ка­м’я­ний храм на пе­ред­­мі­с­ті давнього Га­­ли­ча. — С. 594–607 + 7 іл.;

Терський С. Храм Іва­на Хре­с­ти­те­ля на Рин­ко­­вій пло­щі кня­жо­го Лу­че­сь­ка. — С. 608–618 + 5 іл.;

Луком­ський Ю., Петеги­рич В. Рід­кі­с­ний ен­ко­л­пі­он ХІІ сто­літ­тя із кня­жо­го Га­ли­ча. — С. 619–622 + 2 іл.;

Чикаленко Л. Спра­во­з­дан­ня з роз­ко­пок в око­ли­цях ста­ро­да­в­ньо­го Чер­в­на влі­тку 1940 ро­ку. — С. 623–635;

Пете­гирич В., Филипчук М. Лев Чикаленко. Пі­с­ля­мо­ва. — С. 636–637;

Кру­шельницька Л. Пра­ця укра­їн­сь­ких ар­хе­о­ло­гів в емі­ґ­ра­ції (В. Ще­р­ба­ків­сь­кий, Л. Чи­ка­лен­ко, І. Борковський). — С. 638–642;

Шкромида Д., Пекар­ська Л. Ар­хів Ва­ди­ма Ще­р­ба­ків­сь­ко­го в Лон­до­ні. — С. 643–648;

Кулаків­ська Л. За­хі­д­но­у­к­ра­їн­сь­кий ар­хе­о­лог Ми­хай­ло Кла­п­чук. — С. 649–652 + 2 іл.

Критика і бібліографія

Романюк Т. Іс­то­ри­ч­но-­ар­хе­о­ло­гі­ч­ні до­слі­джен­­­ня Га­ли­ча (Ос­новнi працi за 1947–1998 ро­ки). — С. 655–670;

Анісюткин М. Сит­ник О. [Рец. на публ.:] Ко­ло­сов Ю. Г., Сте­па­н­чук В. Н., Ча­бай В. П. Ран­ний па­ле­о­лит Кры­ма. – К.: На­ук[ова] ду­м­ка, 1993. – 222 с., іл., фо­то. — С. 670–678;

Кулаківська Л. [Рец. на публ.:] Riencourt-lés-Bapaume (Pas-de-Ca­lais). Un gise­ment du Paléolithique moyen. Sous la direction d’Alain Tuff­reau // DAF. – 1993. – N 37. — С. 679–683;

Бандрівський М., Крушельницька Л., Пе­ле­щи­шин М. [Рец. на публ.:] Да­в­ня іс­то­рія Укра­ї­ни / Ред. ко­ле­гія В. Стан­ко. — С. Бе­ре­зан­сь­ка, В. Гла­ди­лін, М. Глад­ких, В. От­ро­щен­ко. – К.: На­ук[ова] дум­­ка, 1997. – 559 с., іл. — С. 683–688;

Олег Антонович [Купчинський О.]. [Рец. на публ.:] До­м­б­ров­ський О. Сту­дії з ран­ньої іс­то­рії Укра­ї­ни. Збі­р­ник праць. – Львів; Нью-­Йорк, 1998. – 536 с. (Укра­ї­но­з­нав­ча біб­ліо­те­ка НТШ. Чи­с­ло 9). — С. 689–699;

Пеле­щи­шин М. [Рец. на публ.:] Кру­ше­ль­ни­ць­ка Л. І. Чо­р­но­лі­сь­ка куль­ту­ра Се­ре­д­ньо­го При­дні­с­т­ро­в’я (За ма­те­рі­а­ла­ми не­по­ро­тів­сь­кої гру­пи па­м’я­ток). – Львів, 1998. – 224 с., іл., фото. — С. 699–705.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com  


 

Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. ССХХХV

Праці Археологічної комісії

Редактори тому: Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Марія Ткач

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Комп’ютерний набір: Наталія Авакумова

Художньо-технічне редагування: Роман Голощук

Підписано до друку 30.10.98

Тираж 350 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1998