Том 234 (CCXXXIV). 1997 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХІV: Праці Філологічної секції / Редактор то­му Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1997. — 698 с., іл., картосхеми.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

[б. п.]. Великі роковини. До 200-ліття українського мовного та літера­тур­ного відродження. — С. 5–11.

Статті

Літературознавство:

Рубчак Б. Шевченкові профілі й маски: іронічні ро­лі “я” у поезії “Кобзаря”. З англійської мови переклали Марія Керестей і Та­рас Дмитерко. Рез. англ. мо­вою. — С. 15–37;

Скоць А. Поетика умовчань у “Кобзарі” Тараса Шевченка. Рез. англ. мо­вою. — С. 38–47;

Нахлік Є. Панте­лей­мон Куліш як реформатор українського віршування. Рез. англ. мо­вою. — С. 48–65;

Козак С. Міхал Ґрабовський і українська народна поезія. З польської мови переклав Андріс Вишняускас. Рез. англ. мо­­вою. — С. 66–87 + 3 іл.;

Куца О. Дон-Кіхот російської літератури. Рез. англ. мо­вою. — С. 88–104;

Габлевич М. Шекспірові сонети в контексті його творчости: до проблеми самоствер­­­джен­­­ня митця: [Вступ]; 1. Моя убога Муза; 2. І ще ніхто ніколи не кохав..; 3. Адам і Єва; 4. Центр моєї грішної землі; 5. Ерос, Ерот і Еґо; 6. Не ідолопоклонство ця лю­бов..; 7. Натура і натурники; 8. Два кольори його, два кольори; 9. Невесело на світі жить, коли нема кого любить. Рез. англ. мо­вою. — С. 105–165 + табл.

Мовознавство:

Єдлінська У. Деякі аспекти дослідження ролі терито­ріаль­ного фактора в історії української мови (За фактами лексикографії XIV–XV століть). Рез. англ. мо­вою. — С. 169–185;

Чикало М. З історії назв кольорів в українській мові (XIV–XVIII століття). [Додаток]: Списки скорочень назв мов і джерел та їх умовні скорочення. Рез. англ. мо­вою. — С. 186–209;

Войтів Г. Українські назви одягу XIV–XVIII століть: [Вступ]; [1.] Назви натільного одягу; [2.] Назви поясного одягу; [3.] Назви верхнього одягу; [Додаток]: Списки скоро-чень назв мов, наріч і діалектів, джерел та їх умовні скорочення. Рез. англ. мо­­вою. — С. 210–260;

Купчинська З. Стратиграфія відприсвійних топонімів Укра­їни (X–XX століття). Географічні назви на -ин, -ів: [Вступ]; [1.] Історія то­по­формантів -ин, -ів; [2.] Загальна статистика топонімів на -ин, -ів; [3.] Географія назв на -ин, -ів. Рез. англ. мо­вою. — С. 261–280 + табл. + 8 картосхем;

Свашенко А. Із спостережень над іменниковою парадигмою рукописних Кролевецьких ра­тушних книг XVII–XVIII століть. [Додаток]: Списки скорочень назв сіл Кро­левецького району і джерел та їх умовних скорочень. Рез. англ. мо­вою. — С. 281–296 + 2 іл.;

Бацевич Ф. Божественно-людська природа мови в концепції Олександра Потебні. Рез. англ. мо­вою. — С. 297–303;

Коць-Григорчук Л. Лінґ­во­­географічний аспект української синтагматичної акцентуації. Рез. англ. мо­вою. — С. 304–327 + 1 картосхема;

Галас К. До проблеми звукосполучення *ski. Рез. англ. мо­вою. — С. 328–333.

Матеріали

Wagilewicz J. Слово о плъкоу Игорeвѣ. Słowo o pułku Igoro­wym: Przedmowa; [1.] Slovo o pl®ko¦ Igorevѣ; [2.] Повѣсть о плъкоу Игоревôмъ; [3.] Pieśń o pulku Igorowym; [4.] Przypiski. — С. 337–405 + 4 іл.;

Купчинський О. “Сло­во о полку Ігоревім” у перекладах, переспівах і дослідженнях першої поло­ви­ни XIX століття (Замість післямови). — С. 405–425 + 2 іл.;

Нагірний М. З архівних джерел німецькомовної україніки. [Додаток: текст однієї лекції ні-мець­кою мовою та її переклад]. — С. 426–441;

Дзендзелівський Й. Матеріали з іс­торії українського мовознавства в українських і зарубіжних архівах: [Вступ]; I. Писані пам’ятки; II. Рукописні та інші дослідження; III. Рукописні словники та лексикографічні матеріали; IV. Епістолярна спадщина; V. Персоналії. — С. 442–451;

Денисюк І. Листи Михайла Павлика до родини Драгоманових. Додаток: [тексти 69 листів]. — С. 452–542;

Баб’як П. Листи Осипа Маковея до Васи­ля Щурата. Додаток: [тексти 28 листів]. — С. 543–565 + 2 іл.;

Штогрин Д. Нео­публікований лист Всеволода Ганцова до Івана Зілинського: причинок до класифікації українських говорів. Додаток: [текст листа]. — С. 566–571;

Купчин­ський О., Рудницький Л. П’ятдесят невідомих документів Літературно-мистецького клюбу та Спілки українських письменників у Львові. 1941–1944 ро­ки. Додаток: [тексти 50 документів]. — С. 572–621 + 4 іл.

Критика і бібліографія

Бацевич Ф. Філософія мови в Україні кінця XX століття (Критичний огляд літератури 90-х років). — С. 625–634;

Купчин­ський О. [Рец. на публ.:] Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace, vydané v Čes­koslovensku 1918–1945 / Bibliografi zpracovaly Zdeñka Rachůnková a Michaela Řehá­-kova. Biografická hesla zpracoval Jiři Vacek za spolupráce a redakce Z. Rachůnkové a M. Řehákova. Rídí Milena Klímová. – Praha, 1996. – Díl. I, sv. 1. – S. XVIII + 1–424; sv. 2. – S. 425–850; sv. 3. – S. 851–1474. — С. 635–652;

Мушинка М. [Рец. на публ.:] Наукові за­писки Союзу русинів-українців Словацької Республіки / Від­по­­відальний ре­дактор Мирослав Ілюк. – Пряшів, 1994. – № 19. – 120 с. — С. 652–655;

Невідом­ська Л. [Рец. на публ.:] Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербен­ська О., Тер­лак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: Фе­нікс, 1996. – 368 с. — С. 655–660;

Медвідь О. [Рец. на публ.:] Англо-українська ан­тологія американської релігійної поезії / Дібрав, упорядкував і переклав Ва­силь Ящун. – Філядельфія; Пітсбурґ: Св. Софія, 1994. – XIV, 209 с. — С. 660–666;

Рудницький Л. [Рец. на публ.:] Melnyczuk Askold. What is told. – Boston; Lon­don: Faber & Faber, 1994. – 200 pp. — С. 666–669;

Сербенська О. [Рец. на публ.:] Фаст Джулиус. Знак чувства бессловесный. Ниренберг Джеральд, Кале­ро Генри. Словно раскрытую книгу, прочти человека / Перевод с английского С. И. Ананина, А. Р. Баевой. – Минск, 1995. – 380 с.; Пиз Аллан. Язык телодви­жений. Как читать мысли других по их жестам. – М., 1995. – 257 с.; Фаст Дж. Язык тела. Холл Э. Как понять иностранца без слов / Перевод с английского Ю. В. Емельянова. – М., 1995. – 432 с. — С. 669–674;

Сербенська О. [Рец. на публ.:] Лизанчук В. Навічно кайдани кували. Факти, документи, комен­та­рі про русифікацію в Україні. – Львів, 1995. – 414 с. — С. 674–679;

Кровиць­­ка О. [Рец. на публ.:] Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze – Краківські украї­но­знавчі зошити. – Kraków – Краків, 1994–1995. – T. III–IV. – 541 с. — С. 679–684;

Закревська Я. [Рец. на публ.:] Герман К. Ф. Атлас українських говірок Пів­нічної Буковини. Фонетика, фонологія. – Чернівці, 1995. – 410 с.; Гер­ман К. Ф. Українські говірки Пів­нічної Буковини в історичному та лінґвогео­-графічному аспектах. – Чернівці, 1995. – 392 с. — С. 684–689;

Закревська Я. [Рец. на публ.:] Говірки Чорнобильської зони. Тексти / Упорядники: Грицен­ко П. Ю. – керівник наукового проекту, Прилипко Н. П., Малахівська О. А., Москаленко Л. А., Анісімова Л. Г., Бідношия Ю. І., Гриценко С. П., Дика Л. В., Поістогова М. В., Рябець Л. В. – К.: Довіра, 1996. – 358 с. — С. 689–692.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com  


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXXIX

Праці Філологічної секції

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Підписано до друку 29.09.98

Тираж 350 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська державна книжкова фабрика “Атлас”

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1997


 

Завантажити 234 том Записок НТШ