Том 233 (CCXXXIII). 1997 р. Праці Історично-філософської секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХІІІ: Праці Історично-філософської секції / Редактор то­му Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1997. — 631 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Статті

Історія:

Ґудзяк Б. Криза на християнському Сході: Царгородський па­т­ріархат під османським правлінням: [Вступ]; [1.] Становлення Османської і па­діння Візантійської імперій; [2.] Православна спільнота в Османській державі; [3.] Наслідки османського правління для Греко-Православної Церкви; [4.] Като­лицький захід – пристановище і суперник грецького православ’я. Рез. англ. мо­вою. — С. 7–29;

Мицик Ю. Україна XV–XVII століть у світлі тогочасної преси (За матеріалами “летючих листків”). Рез. англ. мо­вою. — С. 30–46;

Пришляк В. До питання про міжреґіональний та міждержавний товарообмін в укра­їн­ських землях пер­шої половини XVIII століття: [Вступ]; [1.] Товарний асор­ти­мент міжреґіональ­них торговельних контактів; [2.] Вплив транзитної торгівлі на міжреґіональні зв’яз­ки. Рез. англ. мо­вою. — С. 47–68;

Турій О. Конфесійно-обрядовий чинник у національній самоідентифікації українців Галичини в сере­ди­ні XIX століття. Рез. англ. мо­вою. — С. 69–99;

Рибак О. Історіографія та історіософія україн­ських жіночих студій. Рез. англ. мо­вою. — С. 100–125;

Швагу­ляк М. До істо­рії українсько-польських переговорів у 1921 році. Місія Тита Войнаровського: [Вступ]; [1.] Ідея польсько-українського порозуміння і ми­тро­полит А. Шептиць­кий; [2.] Українсько-польські переговори і українська громадськість Галичини; [3.] Український екзильний уряд щодо проекту поль­сько-українських перегово­рів. [Додаток]: Запис про засідання колегії уповнова­жених уряду Диктатора ЗУНР 7 вересня 1921 р., зроблений Осипом Назаруком. Рез. англ. мо­вою. — С. 126–147 + 2 іл.

Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни та книгознавство:

Капраль М. Власники нерухомости середмістя Львова 30–40-х років XVI століття у світ­­лі шосових реєстрів (Соціотопографічний аспект). Додаток [таблиця]: Пере­лік власників нерухомости та розміру шосового (ґрунтового) податку в серед­міс­­ті Львова у 1535–1544 рр. Рез. англ. мо­вою. — С. 148–181 + табл.;

Гречило А. Герби міст і містечок Правобережної України 1791–1792 років. Рез. англ. мо­­вою. — С. 182–192 + 12 іл.;

Гавриленко В. Гербові емблеми львівських де­ре­вообробних цехів. [Додаток]: Реєстр емблем. Рез. англ. мо­вою. — С. 193–205 + 7 іл.;

Петегирич В. Про знаряддя письма та кириличні написи на пред­­ме­тах XI–XIV століть з Галицької землі. Рез. англ. мо­вою. — С. 206–214 + 32 іл.; Фрис Віра. Зі спостережень над репертуаром, історією створення і роз­вит­ком української рукописної книги XVI – першої половини XVII століть. Рез. англ. мо­вою. — С. 215–238;

Боянівська М. Світські переписувачі книжок в україн­ській книгописній культурі XV – середини XVII століть. Рез. англ. мо­вою. — С. 239–250;

Александрович В. Бібліотека братів Рогатинців. Дода­ток: Перелік книг Івана Кузьмовича Рогатинця. Рез. англ. мо­вою. — С. 251–256 + 1 іл.;

Бутрин М. Розвиток української бібліографії в Галичині у 1920–1930-ті роки. Рез. англ. мо­вою. — С. 257–270;

Бортняк Н. Матеріали до бібліо­графії наукових праць Степана Томашівського. Рез. англ. мо­вою. — С. 271–294;

Гай­дай О., Хаварівський Б. Грошові документи Організації Українських На­ціо­налістів 30–50-х років XX століття. [Додаток]: Систематизована таблиця гро­шових документів ОУН–УПА (1939–1955 рр.). Рез. англ. мо­вою. — С. 295–330 + 26 іл. + табл.

Матеріали

Купчинський О. Забуті та невідомі староукраїнські грамоти XIV – першої половини XV ст. Додаток: [14 оригінальних текстів грамот з при­міт­ками до них]. — С. 333–359; Мицик Ю. З українського дипломатарія другої по­­ловини XVII століття. Додаток: [36 текстів документів та декілька перекладів до них]. — С. 360–397;

Крикун М. З історії української козацької старшини другої по­­ловини XVII століття. Полковник Остап Гоголь. — С. 398–441;

Бачин-ська О. До історії Дунайського (Новоросійського) козацького війська. До­да­ток: Сведения, относящиеся к истории Новороссийского казачьего войска. — С. 442–449;

Жуковський А. Гетьман Іван Мазепа в оцінці Михайла Гру­шев­­­­ського. Додаток: Відгук-рецензія Михайла Гру­шев­­­ського під заголовком “Вет­­хий прах” на статтю Юліана Кулаковського, опубліковану в журналі “Кі­ев­­ля­нин”, у якій згадувався Іван Мазепа. — С. 450–467;

Баран З. Маловідомий епі­зод з історії українсько-угорських відносин (Місія Теофіля Окуневського до Угорщини на початку 1919 року). Додаток: Звіт д[окто]ра Теофіля Окунев­сько­го з поїздки до Будапешту, в справі прилучення Угорської Руси до Соборної України. — С. 468–481;

Кучабський Ю. Листи Василя Кучабського до Івана Кри­п’якевича та Стефана Томашівського. Додаток: [тексти листів]. — С. 482–509.

Критика і бібліографія

Рудницький М. [Рец. на публ.:] Kohut Zenon E. Russian Centralizm and Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption of the Hetma­na­­te 1760–1830 s. – Cambridge (Mass.): Harvard Ukrainian Research Institute, 1988. – 363 p. — С. 513–515;

Домбровський О. [Рец. на публ.:] The Ukrainian Heritage in America / Eds. Walter Dushnyck, Nicholo L. Fr. Chirovsky. – New York: Ukrai­ni­an Congress Cjmmittee of America, 1991. – XII + 690 p. — С. 515–519;

Купчин­ський О. [Рец. на публ.:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Infor­ma­­tor o zasobie / Opracowanie zbiorowe pod red[akcyę] Teresy Zielińskiej. – Warszawa, 1992. – 312 s. — С. 519–525;

Федорук Я. [Рец. на публ.:] Свєшніков І. К. Битва під Берестечком. – Львів, 1993. – 304 с. — С. 525–528;

Євинч-Рудницька Ірена. [Рец. на публ.:] Rozénie on les Moscovites by Charles-Henri D’Estaing with an Introduc­tion and Notes by Jean-Pierre Cap (East European Monographs, 383). – New York: Boulder. Distributed by Columbia University Press, 1993. – 154 p. — С. 529–531;

Куп­чинський О. [Рец. на публ.:] Krochmal Anna. Akta wyznaniowe w zasobie Archi­wum Państwowego w Przemyślu / Red[aktor] Z. Konieczny. – Przemyśl, 1993. – 189 s. — С. 531–537;

Бутич І. [Рец. на публ.:] Бачинський А. Д. Січ Задунайська. 1775–1828: Історично-документальний нарис. – Одеса: Маяк, 1994. – 124 с. — С. 538–540;

Жила В., Камінський М. [Рец. на публ.:] Падох Я. Грунтове су­дочинство на Лівобережній Україні у другій половині XVII–XVIII столітті / Ред. Олег Купчин­ський. – Львів, 1994. – 194 с. (Українознавча бібліотека НТШ, 2). — С. 541–547;

Тимошенко Л. [Рец. на публ.:] Історія церкви та релі­гій­ної дум­ки в Україні. Навч[альний] посібник: У 3-х кн. – К.: Либідь, 1994. – Кн. 1: Сере­ди­на XV – кінець XVI ст. (Автор В. І. Ульяновський). – 256 с.; К.: Либідь, 1994. – Кн. 2: Середина XV – кінець XVI ст. (Автор В. І. Ульяновський). – 256 с.; К.: Ли­бідь, 1994. – Кн. 3: Кінець XVI – середина XIX ст. (Автори О. П. Крижа­нів­­ський. — С. М. Плохій). – 336 с. — С. 548–555;

Кузик Т. [Рец. на публ.:] Веле­со­ва книга. Підг[отування] тексту Б. Яценка. Заг[альна] ред. О. Довгича. – К.: Індоєв­ро­па, 1994. – 316 с. — С. 556–562;

Мазур І., Капраль М. [Рец. на публ.:] Вар­шав­ські украї­но­знавчі записки (Warszawskie zeszyty Ukrainoznawcze). – Вар­ша­ва, 1994. – Т. 2: Польсько-українські зустрічі. Studia Ucrainica / За ред. Сте­фа­на Ко­за­ка. – 240 с. — С. 562–569;

Русина О. [Рец. на публ.:] Кром М. М. Меж Русью и Литвой: За­паднорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV – первой трети XVI в. – М.: Археографический центр, 1995. – 304 с. — С. 569–575;

Бутич І. [Рец. на публ.:] Бачинський А. Д., Бачинська О. А. Ко­зац­тво на пів­д­ні України. 1775–1869. – Одеса: Маяк, 1995. — С. 575–577;

Бутич І. [Рец. на публ.:] Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва / Упоряд­куван­ня, вступна стаття та додатки Тетяни Ананьєвої. – К.: Либідь, 1995. – 486 с. — С. 577–581;

Бутич І. [Рец. на публ.:] Оглоблин О. Студії з історії Укра­­ї­ни. Статті і джерельні матеріали / Ред. Любомир Винар. – Нью-Йорк; Ки­їв; То­рон­то, 1995. – XI + VII + 419 с. — С. 581–584;

Бутрин М. [Рец. на публ.:] Іншо­мов­ні джерела до історії міст і сіл України: Покажчик літера­ту­ри / Уклав О. Д. Кіз­лик. Наук[ова] ред. О. А. Купчинський. – Львів: Львівська Нау­к[о­ва] б[ібліоте]ка ім. В. Стефаника, 1995. – 289 с. — С. 584–586;

Моздир М. [Рец. на публ.:] Запаско Я. П. Українська рукописна книга. Пам’ятки книжко­во­го мис­те­цтва. – Львів: Світ, 1996. – 480 с. — С. 586–590;

Бутич І. [Рец. на публ.:] Анто­но­вич В. Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К.: Ли­бідь, 1995. – 814 с. — С. 590–596;

Бутич І. [Рец. на публ.:] Реєстр Війська Запо­розь­­кого 1649 року. Транслітерація тексту / Підготували до друку О. В. Тодій­чук (го­л[ов­ний] упорядник), В. В. Страшко, Р. І. Осташ, Р. В. Майборода. Ред­ко­ле­гія: Ф. П. Шевченко (відп[овідальний] редактор) та ін. – К.: Наук[ова] дум­ка, 1995. – 592 с. — С. 596–603;

Бутич І. [Рец. на публ.:] Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії. Державна школа: Істо­рія. Політологія. Право. – К.: Україно­знав­ство, 1996. – 254 с. + 3 ненум. с. — С. 603–605;

Бутич І. [Рец. на публ.:] Мицик Ю. Джерела з історії Націо­наль­­но-визвольної війни україн­сько­го народу середини XVII століття. – Дні­про­­петровськ: ВПОП “Дніпро”, 1996. – 262 с. — С. 605–607;

Бутич І. [Рец. на публ.:] Леп’явко С. Козацькі вій­ни кінця XVI ст. в Україні. – Чернігів: Сіве­рянська думка, 1996. – 286 с. — С. 607–611;

Бу­тич І. [Рец. на публ.:] Наукові за­пис­ки. Збірник праць молодих вчених та аспі­ран­тів. – К., 1996. – T. I. – 429 с. — С. 611–612;

Бутич І. [Рец. на публ.:] Ко­ва­лен­ко О. Павло Полуботок – політик і людина. – Чернігів: Сіве­рян­ський літопис, 1996. – 93 с. — С. 612–615;

Бутич І. [Рец. на публ.:] Між двох вог­нів. Друга половина XVI – перша половина XVII ст. / Упорядкування і перед­мо­ва І. О. Во­рон­чук. – К.: Україна, 1996. – 413 с. — С. 615–617;

Чорновол І. [Рец. на публ.:] Par­tacz Czesław. Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w la­tach 1888–1908. – To­ruń: Wyd-wo “Adam Marszałek”, 1996. – 280 s. — С. 617–622.

Список ілюстрацій. — С. 623

Зміст українською мовою. — С. 625-627

Зміст англійською мовою. — С.628-630

_________________________

 


 

Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. ССХХХIII

Праці Історично-філософської секції

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Марія ТКАЧ

Підписано до друку 19.06.98

Тираж 350 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська державна книжкова фабрика “Атлас”

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1997


 

Завантажити 233 том Записок НТШ