Том 232 (CCXXXII). 1996 р. Праці Музикознавчої комісії

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХІІ: Праці Музикознавчої комісії / Редактори тому Олег Куп­­чинський, Юрій Ясиновський. — Львів, 1996. — 615 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Статті

Ясиновський Ю. Кулизм’яні нотовані пам’ятки княжої доби. Рез. англ. мовою. — С. 7–40 + 2 іл.;

Цалай-Якименко О. “Літерні по­мі­ти” ро­сійських співацьких рукописів XVII століття – різновид київської ре­ля­тив­ної нотації. Рез. англ. мовою. — С. 41–58 + ноти: с. 43–45, 48–49, 51–56;

Медве­дик Ю. “Богогласник” – визначна пам’ятка української музичної куль­ту­ри XVII–XVIII століть. Рез. англ. мовою. — С. 59–80 + ноти: с. 66–68, 74–75;

Кол­бин Д. Під ім’ям Вольфґанґа-Амадея Моцарта. Рез. англ. мовою. — С. 81–98 + ноти: с. 82, 84–87, 89–94, 96;

Єфименко А. “Реквієм Міньйоні” Робер­та Шу­мана крізь індивідуально-романтичний погляд на дилему життя і смерти. Рез. англ. мо­вою. — С. 99–111;

Козаренко О. Вплив поетики Тараса Шев­чен­ка на формування творчого методу Миколи Лисенка. Рез. англ. мо­вою. — С. 112–124;

Кашкадамова Н. Українська фортепіанна музика в репертуарі піаністів Галичини (60-і роки XIX ст. – 1939 р.). Додаток [таблиця]: Список українсько­го репертуару західноукраїнських піаністів у 1935–1939 ро­ках. Рез. англ. мо­вою. — С. 125–153 + табл. + 2 іл.;

Швець Н. Стиль сим­фо­ній Рома­на Сі­мовича. Рез. англ. мо­вою. — С. 154–164;

Ланцута О. Укра­їн­ська неоромантична фортепіан­на соната. Рез. англ. мо­вою. — С. 165–178;

Сю­та Б. Деякі питання індивіду­аль­но-сти­льо­вої специфіки музичної драма­тур­гії українських ком­по­зиторів 1970–1980-х років (Камерно-вокальні твори): [Вступ]; [1.] Особливос­ті організації жанрових структур; [2.] Індивіду­аль­но-сти­льо­ві особ­ливості в  му­­зич­ній драматургії творів; [3.] Драматургія твору у про­це­сі жан­рово-стильо­во­го синтезу. Рез. англ. мо­вою. — С. 179–193.

Матеріали

Антонович М. Багатоголосся українських народних пі­­­­сень. — С. 197–207 + ноти: с. 198–207;

Витвицький В. Український музич­ний Львів: [Вступ]; [1.] Півстолітня стретта; [2.] Тло й оточення. — С. 208–216;

Мель­­ник Л. Музичне життя Львова 1824 р[оку] у дзеркалі часопису “Mnemo­sy­­­ne”. — С. 217–222;

Токарчук В. Австрійські  композитори Львова пер­шої поло­ви­ни ХІХ століття: [Вступ]; [1.] Йоганн Рукгабер (1799–1876); [2.] Йо­зеф-Христоф Кесслер (1800–1872); [3.] Йоганн Медерич Ґаллюс (1752–1835); [4.] Ігнац Шуппанціґ (1776–1830). — С. 223–232 + 2 іл.;

Черепанин М. Відень і укра­їн­ська музична культура другої половини ХІХ ст. – 1918 р. — С. 233–244;

Кос­тюв З. Традиції вірменської музики в Україні. — С. 245–248;

Цвенґрош Ґ. З історії дис­кусій навколо церковно-музичної спадщини Дмитра Бортнян-ського (З до­дат­ком відгуку Гектора Берліоза про українського композитора). Додаток: [текст відгуку]. — С. 249–266;

Олег Ан­тонович [Купчинський О.]. Ури­вок що­ден­ника цитрис­та та композитора Євге­на Купчин­ського з 1888–1889 ро­ків. [До­да­ток]: Купчинс[ький] [Є.]. Важнійші дати. — С. 267–285;

Го­рак Я. Три листи Ана­толя Вахнянина до невстановленого адресата. [До­да­ток: тексти лис­тів]. — С. 286–293;

Колесса К. Лис­тування Михай­ла Гай­ворон­ського і Філа­ре­та Колесси. [До­да­ток: тексти 12 лис­тів]. — С. 294–326 + 4 іл. + ноти: С. 311;

Ба­­б’як П. Листи Михайла Гайворонського до Василя Витвиць­ко­го. [До­да­ток: тексти семи лис­тів]. — С. 327–339;

Шамаєва К. Перші му­­зичні нас­тавники Лев­ка Ревуцького. — С. 340–344;

Ша­маєва К. Лятошинські в Житоми­рі. — С. 345–352;

Шамаєва К. З епістоляр­ної спадщини Бориса Лятошинського. [До­да­ток: тек­сти шести лис­тів]. — С. 353–359;

Онищенко Ю. Дми­тро Лекгер – корифей львів­ської скрип­кової школи. До­да­ток: [тексти двох методичних допові­дей]. — С. 360–372;

Мушинка М. Маловідомий український ком­позитор Воло­ди­мир Стон-Балтарович. — С. 373–387;

Кашкадамова Н. Із творчої біогра­фії піаністки Володи­ми­ри Божейко. [До­да­ток]: [1.] Основні дати життя і твор­­­чого шляху Володимири Божейко. 1910–1941 роки; [2.] Концертний репер­туар Воло­димири Божейко за 1919–1941 роки; [3.] Уривки з газетних рецензій про кон­цер­ти Володимири Божейко. — С. 388–407 + 2 іл.;

Савицький-молод­ший Р. Звуко­за­писи Люб­ки Ко­лес­си: [Вступ]; [1.] Дискографія; [2.] Записи Люб­ки Ко­­лес­си в дискографічних довідниках; [3.] Відомості про матриці звукозапи­сів Люб­ки Ко­лес­си у фірмі ГМВ. — С. 408–413 + 2 іл. + табл.;

Максим’юк С. Укра­їн­ські звукозаписи фірми “Грамофон” та її полтавська експедиція у 1906-му р. [До­да­ток – таблиця]: Відомості про матриці звукозапи­сів українських пісень. — С. 414–425 + 3 іл.;

Осад­ця О. З історії українського нотодрукування. — С. 426–437 + 2 іл.;

Че­ре­­панин М. Музичне видавництво “Станиславівський Боян”. [До­да­ток у статті: лист Д. Січинського і Є. Якубовича до О. Барвінського від 27 чер­вня 1906 р.]; [До­да­ток]: Список нотних видань “Станиславівського Бояна”. — С. 438–447 + 2 іл.;

Дов­га­люк І., Шнерх С. Інститут народної творчости у Льво­­­ві та культурно-освітнє життя Галичини в 1941–1944 роках: [Вступ]; [1.] Ос­новні напрями розвитку культурно-мистецького життя; [2.] Інститут Народ­ної Твор­чости; [3.] Святкування 100-річного ювілею Миколи Лисенка. [До­да­ток]: Збір­­­ни­­­ки пісень, випущені у світ Інститутом народної творчости. — С. 448–463;

Мед­ве­­­дик П. Діячі української музичної культури (Матеріали до біо-біб­ліо­гра­фіч­­ного словни­ка). [Додаток]: Доповнення та уточнення до матеріалів, які опу­­б­­ліковано в 226-му томі Записок НТШ за 1993 р. — С. 464–558 + 18 іл.       

Критика і бібліографія

Ясиновський Ю. Із бібліографії Мілоша Веліми­ро­вича – дослідника візантійської та слов’янської церковної музики. [Додаток]: Список наукових праць М. Веліми­ро­вича. — С. 561–571;

Цирікус К. Ні­на Герасимова-Персидська – музикознавець-медієвіст (Біб­­­ліо­графія). [Додаток]: Спи­сок опублікованих праць. — С. 572–578;

Кушнір М., Сиротинська Н. [Рец. на публ.:] Павло Маценко – композитор, музиколог, громадський діяч. Збірник на поша­ну 90-ліття народин. – Торонто, 1992. – 242 с. — С. 579–585;

Єфи­менко А. Роз­ду­ми з приводу першого міжнародного фестивалю “Ігор Стра­­­вінський та Укра­ї­на”. — С. 585–593;

Білик О. [Рец. на публ.:] Укр­а­­­їн­­ське музикознавство. Рес­пуб­­ліканський міжвідомчий науково-методич­ний збір­ник / Упоряд. І. Пясков­ський. – К., 1991. – Вип. 26. – 267 с. — С. 593–598;

Медве­дик Ю. [Рец. на публ.:] Духовные стихи в рукописной традиции Вятского края. Инципитарий по мате­риа­лам БАН и УрГУ / Составители: Л. Петрова, М. Ка­зан­цева // К истории книж­ной культуры Южной Вятки. – Л., 1991. – С. 78–93. — С. 598–602;

Стель­ма­щук Р. [Рец. на публ.:] Ukrainian Musical Elements in Classical Music by Ya­kov Soroker. Translation of: Ukrainski elementy v tvorchosti kompozytoriv-kliasy­kiv / Includes bibliographical references and index. Translated by Olia Samijlenko. Edited by Andrij Hornjatkevych. – Published by Canadian Institute of Ukrainian Stu­dies Press. – Edmonton; Toronto, 1995. –  155 p. — С. 602–605;

Ки­рей­ко В. [Рец. на публ.:] Ясиновський Ю. Українські та біло­русь­кі ното­лінійні Ірмолої  XVI–XVIII століть. Каталог та кодикологічно-палеогра­фіч­­не дослідження. – Львів, 1996. – 623 с. — С. 605–608.  

Список ілюстрацій. — С. 609

Зміст українською мовою. — С. 611-612

Зміст англійською мовою. — С. 613-614

_________________________

 


Записки Наукового товариства імені Шевченка

Т. CCXXXII

Праці Музикознавчої комісії

Редактори тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ, Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ

Літературний редактор: Ярослав Тучапський

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Підписано до друку 17.12.98

Тираж 500 прим.

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1996


 

Завантажити 232 том Записок НТШ