Том 231 (CCXXXI). 1996 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХІ: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дис­циплін / Редактори тому Ярослав Дашкевич, Олег Купчинський. — Львів, 1996. — 615 с., іл., карти.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Від редакторів тому. — С. 7–14.  

Статті

Паславський І. Наукові знання у контексті української куль­тури другої половини XVI – першої половини XVII століть. Рез. англ. мовою. — С. 17–43.

Середньовічні українські установи. Архівознавство:

Купчинський О. Із спо­с­тережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії Га­лицько-Волинських земель XIII – першої половини XIV століть: [Вступ]; [1.] Кан­­целярія князя Романа Мстиславича; [2.] Канцелярія Данила Романовича; [3.] Канце­ля­рія Володимира Васильковича; [4.] Канцелярія князя Юрія Льво­ви­ча; [5.] Кан­це­лярія Юрія Болеслава Тройденовича. Рез. англ. мовою. — С. 44–108;

Інкін В. Архів Самбірської економії. Додаток-таблиця: Поділ кодексів ар­хі­ву Сам­бірської економії за походженням, змістом і хронологією. Рез. англ. мо­вою. — С. 109–146 + табл.

Текстологія:

Русина О. Київська виправа Ґедиміна. Текстологічний ас­пект проблеми. Рез. англ. мовою. — С. 147–157;

Толочко О. Український пе­ре­клад “Хроніки…” Мацея Стрийковського з колекції О. Лазаревського та іс­то­ріографічні пам’ятки XVII століття. Український хронограф і “Синоп­сис”. Рез. англ. мовою. — С. 158–181. 

Епіграфіка. Палеографія:

Стависький В. Грецькі написи з церкви Бо­го­родиці Десятинної у Києві. Рез. англ. мовою. — С. 182–188 + 12 іл.;

Вуйцик В. Графіті XII–XV століть церкви святого Пантелеймона в Галичі. Рез. англ. мовою. — С. 189–194 + 12 іл.;

Семчинський С. До контроверзи про рік народження Петра Могили. Деякі палеографічні проблеми. Рез. англ. мо­вою. — С. 195–205.

Метрологія:

Герасименко Н. Одиниці виміру землі на Лівобережній Ук­ра­їні у другій половині XVII–XVIII століть. [Додаток]: Перелік найпо­шире­ні­ших одиниць виміру земельних площ, які застосовувалися на Лівобережній Україні в другій половині XVII–XVIII століть. Рез. англ. мовою. — С. 206–233.

Сфрагістика. Емблематика:

Зоценко В. Києворуські печатки з дав­нього Вишгорода XI–XII століть. Рез. англ. мовою. — С. 234–241 + 4 іл.;

Бар­він­ський Б. Українські сфрагістичні пам’ятки XII–XIV століть: [1.] З руської сфрагістики. [Рец. на публ.:] Грушевський М. Печатка м[итрополита] Констан­тина з Зве­ни­города // Записки НТШ. – Львів, 1898. – Т. 22. – Miscellanea. – С. 1–2; Гру­шевський М. Звенигород галицький, історично-археологічна розвідка // За­пис­ки НТШ. – Львів, 1899. – Т. 31–32. – С. 19–22; Грушевський М. Печатка з Ступ­ниці під Самбором // Записки НТШ. – Львів, 1899. – Т. 31–32. – С. 1–4; Гру­шев­ський М. Лист Володимирської громади з 1324 р. // Записки НТШ. – Львів, 1906. – Т. 72. – С. 5–8; Грушевський М. Молотовське срібло // Записки НТШ. – Львів, 1898. – Т. 25. – С. 1–6; [2.] Незнана руська печатка князя Кей­сту­та з 1366 року. Причинок до литовської сфрагістики; [3.] Печатки галиць­ко-володи­-мир­ських бояр з першої половини XIV століття; [4.] Руська печатка Вой­дила з 1380 року. Причинок до литовської сфрагістики; [5.] Печатки га­лиць­ко-володи­мир­ських князів з першої половини XIV століття. Критичні замітки з приводу праці О. Лаппо-Данилевського “Печати последних Галичско-вла­ди­мирских кня­зей и их советников”. – СПб., 1906. Рез. англ. мовою. — С. 242–257;

Дашке­­вич Я. Емблематика та символіка вірменів України XIV–XVIII сто­літь: [Вступ]; [1.] Символ Божого ягняти у вірменському середовищі; [2.] По­мил­кова інтерпретація символів, приписаних вірменам України; [3.] Символіка ко­льо­рів одягу вірменів України. Рез. англ. мовою. — С. 258–277 + 20 іл.;

Кру­ков­ський О. Прапорництво, емблематика та печатки українських спортивно-освітніх організацій і товариств на західноукраїнських землях кінця XIX – початку XX століть: [Вступ]; [1.] Опис печаток товариства “Сокіл”; [2.] Опис пе­чаток то­ва­риств “Січ”. Рез. англ. мовою. — С. 278–289 + 23 іл.

Нумізматика. Медальєрство:

Івакін Г., Козубовський Г. Золотоор­дин­ські монети з литовськими контрамарками. Рез. англ. мовою. — С. 290–298 + 2 іл. + 1 картосхема;

Стрижакова Н. Таляри Західної Європи в ук­ра­їн­ських скарбах. Рез. англ. мовою. — С. 299–344 + 8 іл. + табл.; Козій Нестор. Ме­да­лі сільськогосподарських і промислових виставок Галичини та Буковини дру­гої половини XIX – початку XX століть. Рез. англ. мовою. — С. 345–354 + 18 іл.

Генеалогія:

Войтович Л. Родина князів Острозьких. Рез. англ. мовою. — С. 355–367.

Історична географія. Картографія:

Русина О. Путивльські волості XV – початку XVII століть. Рез. англ. мовою. — С. 368–379 + 1 іл. + 1 картосхема;

Соб­чук В. Крем’янецька волость у XVII столітті: територія і поселення. Рез. англ. мовою. — С. 380–399 + 2 іл. + 1 картосхема + табл.;

Пірко В. Кар­тографічні матеріали півдня України XVII століття. Рез. англ. мовою. — С. 400–412.  

Матеріали

Крикун М. Інструкція сеймику Волинського воєводства 1595 року. Додаток: 1595 р., січня 11. Луцьк. – Інструкція сеймику Волин­сько­го воєводства, що відбувся в Луцьку 10 січня 1595 р., послам на краківський сейм, скликаний на 6 лютого того ж року. — С. 415–436 + 2 іл.;

Сухих Л., Шов­ко­вий  Д. З джерел про життя і діяльність Петра Могили. Додаток: [тексти документів]. — С. 437–454;

Думанська І., Федорук Я. Латинська епі­тафія XVII століття. Додаток: [оригінальний текст та переклад епітафії]. — С. 455–472 + 1 іл.;

Корпанюк М. Ніжинський літопис XVIII століття. Додаток: Лі­то­пис з Ніжина 1425–1757 [рр.]. — С. 473–482;

Бачинський А. Задунай­ська Січ в оповідях козаків-сучасників. Додаток: [тексти оповідей]. — С. 483–494;

Ададу­ров В., Рожик М. “Хроніка Французької революції” Дениса Зуб­риць­кого як історичне джерело наполеонівської епохи. Додаток: Уривок “Хро­­ніки Французької революції від року 1789 до року 1811, яку написав Денис Зуб­­рицький”. — С. 495–506;

Данко О. Російські археографічні експедиції 1970-х ро­ків в Україну і наслідки їхньої праці. Додаток: [матеріали про діяльність ек­с­­педиції Московського державного університету та перелік вивезених пам’я­ток]. — С. 507–518 + табл.

Критика і бібліографія

Купчинський О. Присвячується 75-й річниці діяль­ности Українського Вільного Університету. Погляд на науково-видавничу діяльність Українського Вільного Університету: зміст і видовий склад видань, ди­наміка розвитку, автура (1921–1991): [Вступ]; [1.] Наукова і науково-педа­го­гіч­на діяльність; 2. Науково-видавнича діяльність; 3. Українські та неукраїн­ські автори та гості видань УВУ. Додаток: [зміст двох серійних видань УВУ – “На­у­кового збірника УВУ” та “Jahrbuch der Ukrainekunde”]. — С. 521–561;

Мардак В.-С. Україністика в бібліотеках і архівах Німеччини. [Додаток]: Пе­ре­лік бібліотек і архівів у Федеративній Республіці Німеччині, які мають ук­раї­но­знавчі фонди. — С. 562–569;

Брехуненко В. Документи української стар­шини кінця 50-х – середини 70-х років XVII століття у бібліотеках і архівах Польщі. — С. 569–577;

Стафійчук В. Видання Археографічної комісії та Інституту археографії НАН України за 1987–1993 роки. — С. 577–593;

Шандра В. [Рец. на публ.:] Архівний збірник на посвяту 90-річчю Полтавської вченої архів­ної комісії / Ред. колегія: К. І. Кукоба (голова), В. Є. Лобурець, М. І. На­за­рен­ко, Т. П. Пустовіт (відповід[альний] секретар), П. П. Ротач, О. Б. Су­пру­ненко, В. М. Хан­ко, З. П. Яценко. Державний архів Полтавської області. – Полтава: Полтава, 1993. – 254 с., іл. — С. 593–594;

Крикун М. [Рец. на публ.:] Stolic­ki Jarosław. Egzulanci podolscy (1672–1699): znaczenie uchodźców z Podola w życiu po­litycznym Rzeczypospolitej. – Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiel­loń­skie­go, 1994. – 157 s. — С. 594–598;

Олег Антонович [Купчинський О.]. [Рец. на публ.:] Dzie­dziuk Aurelia. Akta notariuszy w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyś­-lu. – Prze­myśl, 1994. – 255 s. — С. 598–601;

Кашуба М. [Рец. на публ.:] Культурне життя в Україні. Західні землі / Упоряд.: Тамара Галайчак, Олександр Луцький, Бог­дан Микитів, Люд­ми­ла Батрак-Плодиста, Юрій Сливка, Лев Федоришин. Від­по­від[альний] ред. Юрій Слив­ка. – К.: Наукова думка, 1995. – Т. 1: (1939–1953). – 749 с. — С. 601–605.

Список скорочень. — С. 607.

Список ілюстрацій. — С. 608-609.

Зміст українською мовою. — С. 611-612.

Зміст англійською мовою. — С. 613-614.

_________________________

 


 

Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXXI

Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін

Редактори тому: Ярослав ДАШКЕВИЧ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Підписано до друку 18.11.97

Тираж 500 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1996

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com