Том 230 (CCXXX). 1995 р. Праці Секції етнографії та фольклористики

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXХХ: Пра­ці Сек­ції ет­ног­ра­фії та фоль­кло­рис­ти­ки / Редак­то­ри тому Ро­ман Кир­чів, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1995. — 595 с., іл., кар­тосхема.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Куп­чин­ський О. 230 то­мів “За­пи­сок НТШ”. — С. 5–30 + 2 іл.

Стат­ті

Ет­ног­ра­фія:

Та­ра­ну­шен­ко С. Жит­ло на Сло­бо­жан­щи­ні: [Вступ]; [1.] Ле­­­­бедин. Заселення та дещо з історії; [2.] Старі хати Харкова; [3.] Лебе­дин­ський замок; [4.] Лебединські хати; [5.] Селянське житло південної Слобожанщини; [6.] Житло південно-східної Слобожанщини; Рез. англ. мо­вою. [Додаток]: Пуц­ко В. Піс­ля­мо­ва. — С. 33–78 + табл. + 57 іл.;

Ра­до­вич Р. Тра­ди­цій­не сіль­ське жит­ло на Опіл­лі дру­гої по­ло­ви­ни XIX – по­чат­ку XX сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 79–106 + 28 іл.;

Глуш­ко М. Ос­нов­ні ти­пи тяг­ло­вих за­со­бів ко­ліс­но­го тран­спор­ту по­лі­щу­ків XVI–XVIII сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 107–121;

Бонь­­ков­ська С. До ге­не­зи форм над­бан­них хрес­тів ук­ра­їн­ських цер­ков XVI – пер­шої по­ло­ви­ни XVII сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 122–141 + 3 іл.;

За­баш­та Р. Хрес­тог­ра­ми з мус­тьєр­сько­го ча­су. До проб­ле­ми смис­ло­вої і фор­маль­ної ана­лі­зи. Рез. англ. мо­вою. — С. 142–149 + 4 іл.;

Ро­ма­нів О. Гу­цуль­ські та по­кут­ські різь­бле­ні свіч­ни­ки-трій­ці XIX – пер­шої по­ло­ви­ни XX сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 150–163 + 85 іл. + 1 картосхема;

Ни­ко­рак О. Тра­ди­цій­не ук­ра­їн­ське ліж­ни­кар­ство. Рез. англ. мо­вою. — С. 164–175 + 7 іл.;

Ге­рус Л. Яво­рів­ська на­род­на іг­раш­ка: іс­то­рія роз­вит­ку та су­час­ні проб­ле­ми про­мис­лу. Рез. англ. мо­вою. — С. 176–189 + 4 іл.;

Глуш­ко М. Ре­лік­ти вод­но­го тран­спор­ту по­лі­щу­ків Ки­їв­щи­ни. Рез. англ. мо­вою. — С. 190–199 + 8 іл.;

Ча­го­вець Т. Із спос­те­ре­жень над на­род­ним ка­ме­няр­ством кін­ця XIX – по­чат­ку XX сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 200–211;

Моз­дир М. Один із дав­ніх ви­дів по­лісь­ко­го ри­баль­ства “на пос­вєт”. Рез. англ. мо­вою. — С. 212–215;

Кісь Р. З ет­но­гра­фії чу­кот­сько­го оле­няр­ства. Як чу­кот­ські пас­ту­хи “чи­та­ють” ста­до. Рез. англ. мо­вою. — С. 216–233.

Фоль­кло­рис­ти­ка:

Ми­ша­нич С. Мі­фо­ло­гія у твор­чос­ті Та­ра­са Шев­чен­ка. Рез. англ. мо­вою. — С. 234–250;

Ка­ус­тов А. При­чин­ки до вив­чен­ня ча­рів­ниц­тва в Ук­ра­ї­ні: іс­то­рич­но-пра­во­вий та куль­ту­ро­ло­гіч­ний ас­пек­ти. Рез. англ. мо­вою. — С. 251–270;

Дан­дис А. Від етич­них до еміч­них оди­ниць у струк­тур­но­му дос­лід­жен­ні ка­зок. Рез. англ. мо­вою. [Додаток]: Брі­ци­на О.. Піс­ля­мо­ва. — С. 271–284;

Смо­ляк О. Ти­по­ло­гіч­ний рі­вень спо­рід­нен­ня різ­но­ча­со­вих ва­рі­ан­тів у ве­сіль­но-об­ря­до­во­му фоль­кло­рі за­хід­но­по­діль­ської Над­дніс­трян­щи­ни. Рез. англ. мо­вою. — С. 285–300 + ноти: с. 288, 290, 292–293, 296–297, 299.

Ма­те­рі­а­ли

Воз­няк М. На­род­ний ка­лен­дар із Ов­руч­чи­ни 50-х ро­ків XIX сто­літ­тя у за­пи­сі Ми­хай­ла Пйот­ров­сько­го. [Додаток]: Ку­тель­ма­х К.. Піс­ля­мо­ва. — С. 303–350;

Вальо М. Баль­та­зар Га­кет (АКE`): йо­го по­до­ро­жі та дос­лід­жен­ня по­бу­ту і куль­ту­ри За­хід­ної Ук­ра­ї­ни. — С. 351–366 + 7 іл.;

Кир­чів Р. Од­на з ран­ніх фоль­кло­рис­тич­них праць Га­ли­чи­ни. — С. 367–384;

Олег Ан­то­но­вич [Купчин­ський О.]. Ма­ло­дос­лід­же­не дже­ре­ло XV–XVIII сто­літь з іс­то­рії ма­те­рі­аль­ної і ду­хов­ної куль­ту­ри ук­ра­їн­сько­го на­ро­ду. — С. 385–395;

Ко­лес­са К. Вза­єм­не лис­ту­ван­ня Фі­ла­ре­та Ко­лес­си та Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го. Додаток: [тексти листів]. — С. 396–450 + 4 іл.;

Ро­ма­нюк Т. Оди­над­цять лис­тів Ярос­ла­ва Пас­тер­на­ка до Во­ло­ди­ми­ра Гна­тю­ка. Додаток: [тексти листів]. — С. 451–466 + 2 іл.;

Кря­чок М. Ав­то­бі­ог­ра­фіч­ні ма­те­рі­а­ли Сте­фа­на Та­ра­ну­шен­ка. [Дода­ток]: 1. Авто­біо­гра­фія Таранушенка Стефана Андрієвича; 2. Реєстр друкова­них праць С. Тарану­шен­ка. — С. 467–478 + 3 іл.;

Да­ни­люк А. Му­зеї прос­то не­ба і проб­ле­ми їх ста­нов­лен­ня в Ук­ра­ї­ні. — С. 479–492 + 5 іл.

Кри­ти­ка і біб­лі­ог­ра­фія

Му­шин­ка М. Дос­лід­жен­ня з ет­ног­ра­фії та фоль­кло­ру ру­си­нів-ук­ра­їн­ців у Сло­вач­чи­ні та Че­хії. Ог­ляд: [Вступ]; I. Сере­ди­на XVI ст. – 1918 р.; II. 1918–1945 рр.; III. 1945–1991 рр. — С. 495–516;

Бі­ло­ус В. Пуб­лі­ка­ції з пи­тань ет­ног­ра­фії у Га­лиць­кій пе­рі­о­ди­ці 50-х ро­ків XIX сто­літ­тя. — С. 516–526;

Са­пе­ляк О. Пи­тан­ня ет­ног­ра­фії на сто­рін­ках “За­пи­сок НТШ”. 1899–1937 ро­ки. — С. 526–535;

Гунь­ов­ський І. [Рец. на публ.:] Ет­ног­ра­фія Ук­ра­ї­ни / За ре­дак­ці­єю проф[есора] С. А. Ма­кар­чу­ка. Ав­то­ри: С. А. Ма­кар­чук, Ю. Г. Гош­­ко, Р. Ф. Кир­чів, З. М. Бич­ко, М. І. Моз­дир, М. Е. Ро­жик, О. М. Ро­сін­ський. – Львів: Світ, 1994. – 520 с. — С. 536–542;

Да­ни­люк А. [Рец. на публ.:] Пав­люк С. П. Тра­ди­цій­не хлі­бо­роб­ство Ук­ра­ї­ни: аг­ро­тех­ніч­ний ас­пект. – К.: На­у­к[о­ва] дум­ка, 1991. – 224 с. — С. 543–545;

Сі­лець­кий Р. [Рец. на публ.:] Ко­жо­лян­ко Г. К. По­се­лен­ня та жит­ло ук­ра­їн­ців Іва­но-Фран­ків­щи­ни та Бу­ко­ви­ни // His­tor­ic sites and ar­chives ser­vice. – Alber­ta, 1992. – 99 p. + 25 il. — С. 545–549;

Куп­чин­ський О. [Рец. на публ.:] Ло­пат­ке­вич Та­де­уш і Мал­ґо­жа­та. Ма­ла сак­раль­на ар­хі­тек­ту­ра на Лем­ків­щи­ні. – Нью-Йорк: Фун­да­ція дос­лід­жен­ня Лем­ків­щи­ни, 1993. – 490 с., іл. — С. 549–555;

Пав­люк С. [Рец. на публ.:] Стель­ма­щук Г. Г. Тра­ди­цій­ні го­лов­ні убо­ри ук­ра­їн­ців. – К.: На­ук[ова] дум­ка, 1993. – 240 с. — С. 555–558;

Кра­мар Р. [Рец. на публ.:] Піс­ні Тер­но­піль­щи­ни. Ка­лен­дар­но-об­ря­до­ва та ро­дин­но-по­бу­то­ва лі­ри­ка. Пі­сен­ник / Упо­ряд­ни­ки: С. І. Стель­ма­щук, П. К. Мед­ве­дик. – К.: Му­зич­на Ук­ра­ї­на, 1989. – Вип. пер­ший. – 495 с.; Піс­ні Тер­но­піль­щи­ни. Іс­то­рич­ні, ба­лад­ні, жар­тів­ли­ві, тан­цю­валь­ні піс­ні та ко­ло­мий­ки, піс­ні лі­те­ра­тур­но­го по­ход­жен­ня. Пі­сен­ник / Упо­ряд­ни­ки: С. Стель­ма­щук, П. Мед­ве­дик. – К.: Му­зич­на Ук­ра­ї­на, 1993. – Вип. дру­гий. – 636 с. — С. 559–563;

Кир­чів Р. [Рец. на публ.:] Jakó­biec-Sem­kowowa Mil­i­ca. Słowiańs­ka pieśń lu­dowa w pol­skich przekła­dach do­by roman­tyzmu. – Wro­cław: Wy­dawn­ictwo Uniwer­sytetu Wro­cławskiego, 1991. – 308 s. – (Sla­vi­ca Wra­tisła­vien­sia. T. LXVII). — С. 563–566;

Кир­чів Р. [Рец. на публ.:] Na przełęc­zy świa­tów. 150 ukraiń­skich baśni, gadek, humo­re­sek i po­dań lu­dowych / Wy­brał, przeło­żył i opracował Jan Mi­ros­­ław Kas­jan. – Toruń, 1994. – 438 s. — С. 567–573;

Опіл­лян­ський О. [Рец. на публ.:] З не­ви­чер­пної кри­ни­ці. Каз­ки Ук­ра­їн­ських Кар­пат / За­пис і упо­ряд­ку­ван­ня М. Зін­чу­ка. Ху­дож[нє] офор­млен­ня С. Іва­но­ва та І. Пла­то­вої. – Львів: Ка­ме­няр, 1994. – 304 с., іл.; Ча­рів­не кре­са­ло. Ук­ра­їн­ські на­род­ні каз­ки з Во­ли­ні і По­ліс­ся / За­пис і упо­ряд­ку­ван­ня О. Ошур­ке­ви­ча. Ху­дож[нє] офор­млен­ня І. Пла­то­вої. – Львів: Ка­ме­няр, 1995. – 158 с., іл.; Каз­ки За­хід­но­го По­діл­ля. Ан­то­ло­гія / Зіб­рав і ук­лав П. Мед­ве­дик. Ху­дож[нє] офор­млен­ня Я. Оме­ля­на. – Тер­но­піль, 1994. – 350 с., іл.; Пи­са­на кер­ни­ця. То­по­ні­міч­ні ле­ген­ди та пе­ре­ка­зи ук­ра­їн­ців Кар­пат / Зіб­рав і впо­ряд­ку­вав В. Со­кіл. Ху­дож­ник О. Но­га. – Львів: Ка­ме­няр, 1994. – 206 с., іл. — С. 573–578;

Демян Г. Ви­дан­ня ук­ра­їн­ських пов­стан­ських пі­сень. — С. 578–587.

Список ілюстрацій. — С. 589—591.

Зміст українською мовою. — С. 593-594.

Зміст англійською мовою. — С. 595-596.

_________________________

 


 

Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXX

Праці Секції етнографії та фольклористики

Редактори тому: Роман КИРЧІВ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Марія Ткач

Підписано до друку 177.12.96

Тираж 500 прим.

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1995


_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com