Том 229 (CCXXIX). 1995 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXIX: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції / Редактори тому Ми­ко­ла Іль­ниць­кий, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1995. — 623 с., іл., кар­тосхема.

_________________________

Зміст: 

Стат­ті

Лі­те­ра­ту­роз­нав­ство:

Гна­тюк О. “Бо­гог­лас­ник” як ан­то­ло­гія ду­хов­ної по­е­зії XVII–XVIII сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 7–15;

Кри­са Бог­да­на. Від ри­то­ри­ки до нор­ма­тив­ної по­е­ти­ки. XVII–XVIII сто­літ­тя. Рез. англ. мо­вою. — С. 16–28 + 2 іл.;

Нах­лік Є. Гри­го­рій Ско­во­ро­да як по­ет-пре­ро­ман­тик. Рез. англ. мо­вою. — С. 29–45;

Скоць А. Фран­ко­ва кон­цеп­ція ге­не­тич­но­го ана­лі­зу ху­дож­ньо­го тво­ру. Рез. англ. мо­вою. — С. 46–59;

Яре­ма Я. Ста­нов­лен­ня Іва­на Фран­ка як лі­те­ра­тур­но­го кри­ти­ка і Ґот­ґольд-Еф­ра­їм Лес­сінґ: [Вступ]; I. Лес­сінґ і російські критики та Михайло Драгоманов; II. Перші кроки Івана Фран­ка на полі літературної критики; III. Естетичні погляди Франка. Яре­ма С. Післямова. Рез. англ. мо­вою. — С. 60–91;

Ав­ра­хо­ва Л. Ле­ся Ук­ра­їн­ка і ан­г­ло­мов­на лі­те­ра­ту­ра. Рез. англ. мо­вою. — С. 92–101;

Дом­бров­ський Ю. Ва­силь Щу­рат – пе­рек­ла­дач “Піс­ні про Ро­лан­да”. Рез. англ. мо­вою. — С. 102–128 + 3 іл.;

Нев­рлий М. Празь­ка по­е­тич­на шко­ла. Рез. англ. мо­вою. — С. 129–140;

Се­­ник Л. “Валь­дшне­пи” Ми­ко­ли Хвиль­о­во­го в кон­тек­сті по­лі­тич­ної та лі­те­ра­тур­ної бо­роть­би. Рез. англ. мо­вою. — С. 141–153;

Руд­ниць­кий Л. По­е­зія Гри­го­ра Ме­рі­я­ма-Луж­ниць­ко­го. Додаток: Уривок з листа О. Лужницького до Л. Руд­ниць­кого, 9 лютого 1983 р. Рез. англ. мо­вою. — С. 154–169;

Гриц­ковян Я. Ук­ра­їн­ські ка­то­лиць­кі пись­мен­ни­ки між­во­єн­но­го двад­ця­ти­літ­тя: гру­па “Ло­­­­ґос”. Рез. англ. мо­вою. — С. 170–178 + 4 іл.;

Іль­ниць­кий М. Ук­ра­їн­ська пое­­зія пе­рі­о­ду МУ­Ру. Рез. англ. мо­вою. — С. 179–201 + 3 іл.;

Пав­ли­шин М. Ас­пек­ти ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в Ав­стра­лії. Рез. англ. мо­вою. — С. 202–215 + 2 іл.

Мо­воз­нав­ство:

Воз­няк Т. Бут­тя і де­я­кі ас­пек­ти мо­ви та мов­лен­ня. Рез. англ. мо­вою. — С. 216–250;

Грин­чи­шин Д. Четья 1489 ро­ку – ви­дат­на кон­фе­сій­на пам’ят­ка ук­ра­їн­ської мо­ви. Рез. англ. мо­вою. — С. 251–276 + 2 іл.;

Че­пі­га  І. Вза­є­мо­дія ук­ра­їн­ської і цер­ков­нос­лов’ян­ської мов XVI сто­літ­тя. На ма­те­рі­а­лах пе­рек­ла­дів Єван­ге­лія. Рез. англ. мо­вою. — С. 277–288;

Ху­даш М. До ге­не­зи іме­ни вож­дя ан­тів, зас­від­че­но­го іс­то­ри­ком го­тів Йор­да­ном як Boz, Booz, Box. Рез. англ. мо­вою. — С. 289–295;

Коць-Гри­гор­чук Л. Особ­ли­ве ук­ра­їн­ське ді­а­лект­не ут­во­рен­ня. Рез. англ. мо­вою. — С. 296–316;

Гор­бач О. Ар­го чер­ні­гів­ських про­ша­ків і лір­ни­ків. З присвятою проф[есорові] Д[окто]рові Яро­сла­во­ві Руд­­ниць­кому. Рез. англ. мо­вою. — С. 317–331;

Фран­ко З. Мо­ва як за­сіб на­ціо­­наль­ної ат­ри­бу­ції лі­те­ра­ту­ри. Рез. англ. мо­вою. — С. 332–341;

Мой­се­єн­ко В. До пи­тан­ня про ук­ра­їн­сько-чесь­кі між­мов­ні зв’яз­ки у дру­гій по­ло­ви­ні XIX сто­літ­тя в га­лу­зі спе­ці­аль­ної та на­у­ко­вої тер­мі­но­ло­гії. Рез. англ. мо­вою. — С. 342–361;

Го­ло­вач У. Із спос­те­ре­жень над ет­но­куль­тур­ним ком­по­нен­том в ук­ра­їн­ських пе­рек­ла­дах ста­рог­рець­кої по­е­зії. Рез. англ. мо­вою. — С. 362–367.

Ма­те­рі­а­ли

Лу­чук О. Шек­спір у лис­тах Пан­те­лей­мо­на Ку­лі­ша. — С. 371–376;

Куп­чин­ський О. Не­ві­до­мі ав­тог­ра­фи Іва­на Фран­ка. Додаток: [тексти до­кументів]. — С. 377–388 + 4 іл.;

Кир­чів Р. Іван Фран­ко і бра­ти Кир­чі­ви: лис­ту­ван­ня. Додаток: I. Листи Богдара Кирчіва; II. Листи Павла Кирчіва; Некролог І. Франка на смерть Б. Кирчіва. — С. 389–427 + 4 іл.;

Ляш­ке­вич П. Лис­ти Ос­та­па Луць­ко­го до Іва­на Фран­ка і “Лі­те­ра­тур­но-на­у­ко­во­го віс­ни­ка”. Додаток: [тек­­сти листів]. — С. 428–448;

Тре­губ М. Із не­ві­до­мо­го лис­ту­ван­ня Ва­си­ля Сте­фа­ни­ка з ро­ди­ною Мо­ра­чев­ських. Додаток: Листи до Юрка Морачевського; Лист до Вац­лава Морачевського. — С. 449–456 + 4 іл. між с. 448–449;

Дзен­дзе­лів­ський Й. Лис­ту­ван­ня Іва­на Зі­лин­сько­го і Олек­сія Шах­ма­то­ва. Додаток: [тек­сти листів]. — С. 457–485;

Єд­лін­ська У. Лис­ти Іва­на Зі­лин­сько­го до Ки­ри­ла Сту­­дин­сько­го. Додаток: [тексти листів]. — С. 486–501;

Стрі­ха М. Ми­ко­ла Лу­­каш – ві­до­мий і не­ві­до­мий. Додаток: До видавництва “Дніпро” – [тексти трьох творів М. Лукаша]. — С. 502–517.

Кри­ти­ка і біб­лі­ог­ра­фія

Тро­фи­мук М. [Рец. на публ.:] Max­i­mo­wicz Ioannes. Dic­tionari­um La­tino-Sla­vo­num. 1724 // Пра­ці Гре­ко-ка­то­лиць­кої Бо­гос­лов­ської ака­де­мії у Льво­ві. A-Phi­lo­so­phia. Ук­ра­їн­ський ка­то­лиць­кий уні­вер­си­тет ім. св. Кли­мен­та па­пи. – Рим, 1991. – Т. 85, ч. 1. – 995 с. — С. 521–525;

Скоць А. [Рец. на публ.:] Сві­ти Та­ра­са Шев­чен­ка: Збір­ник ста­тей до 175-річ­чя з дня на­род­жен­ня по­е­та / Ре­дак­то­ри Ла­ри­са М. Л. За­лесь­ка-Ониш­ке­вич, Ле­о­нід Руд­ниць­кий, Бог­дан Пев­ний, Та­рас Гун­чак // За­пис­ки На­у­ко­во­го то­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка. Т. 214. Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція; Біб­лі­о­те­ка Про­ло­гу і Су­час­нос­ти. Ч. 191. 4. – Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то; Львів, 1991. – 488 с. — С. 525–537;

Ба­ган О. [Рец. на публ.:] Ма­ла­нюк Є. Зем­на Ма­дон­на: Виб­ра­не. Сло­ваць­ке пе­да­го­гіч­не ви­дав­ниц­тво в Бра­тис­ла­ві. Від­діл ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в Пря­ше­ві. Фун­да­ція ім. Оле­га Оль­жи­ча в Лон­до­ні. – Пря­шів, 1991. – 444 + 6 (не­нум.) с. + 7 арк. іл. — С. 538–542;

Ра­де­вич-Вин­ниць­кий Я. [Рец. на публ.:] Жа­бо­тин­ський Во­ло­ди­мир: Виб­ра­ні стат­ті з на­ці­о­наль­но­го пи­тан­ня / Пе­рек­лад, вступ­на стат­тя, при­міт­ки та ко­мен­тар Із­ра­ї­ля Клей­не­ра. – К.: Рес­пуб­лі­кан­ська асо­ці­а­ція ук­ра­ї­ніс­тів, 1991. – 136 c. — С. 543–548;

Вес­на М. [Рец. на публ.:] Stus Wassyl. Du hast dein Le­ben nur geträumt / Eine Auswahl aus der Gedi­cht­sammlung Palimpseste von An­na-Hal­ja Hor­batsch. – Ham­burg: Gerold Ap­pel, 1988. – 153 S. — С. 548–553;

Дем­ський М. [Рец. на публ.:] Гра­ма­ти­ка Ар­се­нія Ко­ца­ка / Під­го­ту­ва­ли Йо­сип Дзен­дзе­лів­ський, Зу­за­на Га­ну­дель // На­у­ко­вий збір­ник Му­зею ук­ра­їн­ської куль­ту­ри у Свид­ни­ку. Сло­ваць­ке пе­да­го­гіч­не ви­дав­ни­цтво в Бра­тис­ла­ві. Від­діл ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в Пря­ше­ві. – Бра­тис­ла­ва; Пря­шів, 1990. – Т. 15, кн. 2. – 320 с. — С. 553–558;

Кріль М. [Рец. на публ.:] Лис­ту­ван­ня ук­ра­їн­ських сла­віс­тів з Фран­цом Мік­ло­ши­чем / Упо­ряд­ник І. С. Свєн­ціць­кий, ар­хе­ог­ра­фіч­не оп­ра­цю­ван­ня, при­міт­ки, по­каж­чи­ки О. А. Куп­чин­ський, пе­рек­лад лис­тів М. І. Свєн­ціць­ка, від­по­ві­даль­ний ре­дак­тор Я. Д. Іса­є­вич. – К.: На­ук[ова] дум­ка, 1993. – 400 с. — С. 558–564;

Кро­виць­ка О. [Рец. на публ.:] Буч­ко Д. По­ход­жен­ня назв на­се­ле­них пун­ктів По­кут­тя. – Львів: Світ, 1990. – 144 с. — С. 564–567;

Зак­рев­ська Я. [Рец. на публ.:] Лат­та В. Ат­лас ук­ра­їн­ських го­во­рів Схід­ної Сло­вач­чи­ни / На­у­ко­ве і кар­тог­ра­фіч­не оп­ра­цю­ван­ня Зу­за­на Га­ну­дель, Ігор Ріп­ка, Ми­рос­лав Со­по­ли­га. Сло­ваць­ке пе­да­го­гіч­не ви­дав­ниц­тво в Бра­тис­ла­ві. Від­діл ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в Пря­ше­ві. – Пря­­шів, 1991. – 552 с. — С. 567–573;

Дем­ський М., Сва­шен­ко А. Гу­цуль­щи­на: Лін­гвіс­тич­ні етю­ди. – К.: На­у­ко­ва дум­ка, 1991. – 308 с. — С. 573–582;

Кріль М., Мед­ве­дик П. [Рец. на публ.:] “Русь­ка трій­ця”: Мар­кі­ян Шаш­ке­вич, Іван Ва­ги­ле­вич, Яків Го­ло­ваць­кий: Біб­лі­ог­ра­фіч­ний по­каж­чик (1834–1990) / Ук­ла­­дач Лу­ї­за Іль­ниць­ка. – Львів: Вид-во ЛНБ ім. В. Сте­фа­ни­ка АН Ук­ра­ї­ни, 1993. – 379 с. [Додаток]: Доповнення до бібліографічного покажчика “Руська трійця”, 1834–1990 рр. — С. 582–599;

Зи­мом­ря М. [Рец. на публ.:] Пра­ці Іва­на Хлан­ти: Ла­ди­жець Во­ло­ди­мир: Біб­лі­ог­ра­фіч­ний по­каж­чик. – Уж­го­род, 1985. – 87 с.; Жу­па­нин Сте­пан: Біб­лі­ог­ра­фіч­ний по­каж­чик. – Уж­го­род, 1985. – 59 c.; Ук­ра­їн­ський фоль­клор Ве­ли­кої Віт­чиз­ня­ної вій­ни: Біб­лі­ог­ра­фіч­ний по­каж­­чик (1945–1985). – Уж­го­род, 1986. – 75 c.; Уг­ля­рен­ко Пет­ро Во­ло­ди­ми­ро­вич: Біб­лі­ог­ра­фіч­ний по­каж­чик. – Уж­го­род, 1988. – 71 c.; Пись­мен­ни­ки За­кар­пат­тя – ла­у­ре­а­ти об­лас­ної ком­со­моль­ської пре­мії іме­ні Д. Ва­ка­ро­ва: Біб­лі­ог­ра­фіч­ний по­­каж­чик. – Уж­го­род, 1988. – 219 с.; Лін­тур Пет­ро Ва­силь­о­вич: Біб­лі­ог­ра­фіч­ний по­каж­чик. – Спі­вав­тор: І. М. Сень­ко. – Уж­го­род, 1988. – 56 c.; Пань­ко Се­мен: Біб­лі­ог­ра­фіч­ний по­каж­чик. – Уж­го­род, 1991. – 100 с.; Ке­ре­кеш Юрій: Біб­лі­ог­ра­фіч­ний по­каж­чик. – Уж­го­род, 1992. – 70 c.; Ва­ка­ров Дмит­ро: Біб­лі­ог­ра­фіч­ний по­каж­чик. – Уж­го­род, 1992. – 114 с. — С. 599–602;

Іль­ниць­ка Л. [Рец. на публ.:] Бой­ко Мак­сим. Пер­со­наль­на біб­лі­ог­ра­фія = Per­son­al Bi­bliog­ra­phy, 1947–1992 / Com­piled and edit­ed by M. Bojko. – Блу­мін­ґтон–Ін­ді­а­на: Осе­ре­док Біб­лі­о­гра­фії Во­ли­ні, 1992. – 178 с. — С. 602–605;

Ка­бай­да-Са­єн­чук А. [Рец. на публ.:] Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze = Краківські ук­ра­ї­ноз­нав­чі зо­ши­ти. Том I–II. 1992–1993 / Pod redakcją Ryszar­da Łużne­go i Włod­zimier­za Mokre­go. – Kraków – Краків: Швай­польд Фі­оль, 1993. – 472 с. — С. 606–610;

Опа­на­сюк О. [Рец. на публ.:] En­cy­clo­pedia of World Litera­ture in the 20 th Cen­tu­ry. A. Freder­ick Ungar Book. The Con­tin­u­um Pub­lish­ing Com­pany. – New York, 1993. – Vol. 5. – 732 pp. — С. 610–612.

Список ілюстрацій. — С. 613.

Зміст українською мовою. — С. 615-617.

Зміст англійською мовою. — С. 619-621.

_________________________

 


 

Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXIX

Праці Філологічної секції

Редактори тому: Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Підписано до друку 27.12.95

Тираж 1000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1995


_________________________

Перегляд і завантаження тому:

https://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysk...