Том 228 (ССХХVIII). 1994 р. Праці Історично-філософської секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXVIII: Пра­ці Іс­то­рич­но-фі­ло­соф­ської сек­ції / Редактор то­му Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1994. — 559 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Стат­ті

Іс­то­рія:

Даш­ке­вич Я. Русь і Си­рія: вза­є­мозв’яз­ки VIII–XIV сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 7–47;

Ґуд­зяк Б. Грець­кий Схід, Ки­їв­ська мит­ро­по­лія і Фло­рен­тій­ська унія. З англійської переклала У. Головач. Рез. англ. мо­вою. — С. 48–64;

Кри­кун М. Зем­ські уря­ди на ук­ра­їн­ських зем­лях у XV–XVIII сто­літ­тях: [Вступ]; [1.] Руське воєводство; [2.] Белзьке воєводство; [3.] Подільське воєвод­ство; [4.] Волинське воєводство; [5.] Брацлавське воєводство; [6.] Київське воє­вод­ство; [7.] Чернігівське воєвод­ство. Рез. англ. мо­вою. — С. 65–122 + табл.;

Ши­ян Р. Тор­гів­ля міст Русь­ко­го і Бел­зько­го во­є­водств у XVI – пер­шій по­ло­ви­ні XVII сто­літ­тя: [Вступ]; [1.] Екс­порт­­но-імпортна торгівля; [2.] Транзитно-ре­екс­порт­­на торгівля. Рез. англ. мо­вою. — С. 123–159 + 4 іл. + табл.;

Фе­до­рук Я. На­ці­о­наль­на ідея Бог­да­на Хмель­­ниць­ко­го в ук­ра­їн­ській іс­то­рі­ог­ра­фії XIX –  30-х ро­ків XX сто­літ­тя. Рез. англ. мо­вою. — С. 160–182 + 2 іл.;

Ту­рій О. На­ці­о­наль­не і по­лі­тич­не по­ло­но­філь­ство се­ред гре­ко-ка­то­лиць­ко­го ду­хо­вен­ства Га­ли­чи­ни під час ре­во­лю­ції 1848–1849 ро­ків. Рез. англ. мо­вою. — С. 183–206 + 2 іл.;

Шва­гу­ляк М. Ма­ло­ві­до­ма сто­­рін­ка по­лі­тич­но­го жит­тя За­хід­ної Ук­ра­ї­ни пе­ре­дод­ня Дру­гої сві­то­вої вій­ни. З іс­то­рії Кон­так­тно­го Ко­мі­те­ту. 1937–1939 ро­ки: [Вступ]; [1.] Початок між­пар­тій­них контактів та їх конституювання; [2.] Кон­так­тний Ко­мі­те­т: фор­му­ван­ня нового політичного центру; [3.] Кон­так­тний Ко­мі­те­т: на порозі війни. Рез. англ. мо­вою. — С. 207–248;

Злеп­ко Д. Ук­ра­їн­ське пи­тан­ня у 1938–1939 ро­ках і Тре­тій райх. Рез. англ. мо­вою. — С. 249–308;

Крав­чук А. Со­ці­аль­не вчен­ня і ді­яль­ність мит­ро­по­ли­та Ан­дрея Шеп­тиць­ко­го. Ве­­ре­сень 1939 – чер­вень 1941 ро­­ків: [Вступ]; [1.] Сприйняття ситуації А. Шеп­тиць­ким. [2.] Напрямні со­ціаль­ної етики; [3.] Соціальна роль церкви під час оку­па­ції. Рез. англ. мо­вою. — С. 309–342.

Фі­ло­со­фія. Куль­ту­ра:

Пас­лав­ський І. Уяв­лен­ня про по­той­біч­ний світ і фор­му­ван­ня по­нят­тя чис­ти­ли­ща в ук­ра­їн­ській се­ред­ньо­віч­ній на­род­ній куль­ту­рі. Рез. англ. мо­вою. — С. 343–356;

Ка­шу­ба М. Проб­ле­ма ре­не­сан­су в ук­ра­їн­ській ду­хов­ній куль­ту­рі. Рез. англ. мо­вою. — С. 357–371;

Мат­ков­ська О. Ідеї со­ци­ні­ян в іде­о­ло­гії та прак­ти­ці братств в Ук­ра­ї­ні. Кі­нець XVI – пер­ша по­ло­ви­на XVII сто­літ­тя. Рез. англ. мо­вою. — С. 372–388;

За­ха­ра І. Пос­тре­не­сан­сна схо­лас­ти­ка в Ки­є­во-Мо­ги­лян­ській ака­де­мії. Рез. англ. мо­вою. — С. 389–404;

Па­шук А. Проб­ле­ма сво­бо­ди у фі­ло­со­фії Гри­го­рія Ско­во­ро­ди. Рез. англ. мо­вою. — С. 405–423.

Ма­те­рі­а­ли

Бу­тич І. Ще до уні­вер­са­лів Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го за 1656 рік. [Додаток: тексти універсалів]. — С. 427–433;

Стеб­лій Ф. Виз­нач­на пам’ят­ка ук­ра­їн­ської по­лі­тич­ної дум­ки се­ре­ди­ни XIX сто­літ­тя – “Сло­во пе­ре­­сто­ро­ги” Ва­­си­ля По­до­лин­сько­го. [Додаток: оригінальний текст та переклад “Сло­­­­­­ва пе­ре­сто­ро­ги” Ва­си­ля По­до­лин­сько­го]. — С. 434–487 + 2 іл.;

Свар­ник Г. Кіль­ка до­ку­мен­тів до бі­ог­ра­фії Дмит­ра Дон­цо­ва. [Додаток: тексти докумен­тів]. — С. 488–497 + 2 іл.

Кри­ти­ка і біб­лі­ог­ра­фія

Уль­я­нов­ський В. [Рец. на публ.:] Яко­вен­ко Н. М. Ук­ра­їн­ська шлях­та з кін­ця XVI до се­ре­ди­ни XVII ст.: Во­линь і Цен­т­раль­на Ук­ра­ї­на. – К.: На­ук[ова] дум­ка, 1993. – 414 с. — С. 501–515;

Куп­чин­ський О. [Рец. на публ.:] Маць­ків Те­о­дор. Геть­ман Іван Ма­зе­па в за­хід­ньо-ев­ро­пей­ських дже­ре­лах. 1687–1709 // Ук­ра­їн­ський віль­ний уні­вер­си­тет. Се­рія: Мо­но­г­ра­фії. – Мюн­хен, 1988. – Ч. 45. – 286 с. — С. 515–524;

По­по­вич В. [Рец. на публ.:] Ku­bi­jo­wytsch Wolo­dy­myr. His­tor­isch­er At­las der Ukraine. Ein deutsch­er Do­ku­ment aus dem Jahr 1941. Іс­то­рич­ний ат­ляс Ук­ра­ї­ни. Ні­мець­кий до­ку­мент з 1941 ро­ку. Heraus­gege­ben von der Schewtschen­ko-Gesellschaft der Wissen­schaf­ten. – München; Paris, 1993. – XII S. + 38 Kar­ten; Cупровід­ний том (в ук­ра­їн­ській мо­­ві). – Мюн­хен; Па­риж, 1993. – XLVIII + XXXIX c. — С. 524–525;

Коп­ті­лов В. [Рец. на публ.:] Jou­kov­­sky Ar­ka­dy. His­toire de l’Ukraine. Pré­face d’Alain Be­san­­con. – [Paris]: Aux Ed­i­tions du Dau­phin, 1993. – 288 p. — С. 526–527;

Ро­ма­нів О., Свар­ник І. [Рец. на публ.:] Akcja “Wisła”: Dokumen­ty opracował Eu­ge­ni­usz Misi­ło. – Warszawa: Ar­chiwum Ukraiń­skie, 1993. – 524 s., il. — С. 527–542;

Гри­цак Я. [Рец. на публ.:] Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neues Staa­tes / H[e]r[a­u]s­g[e­ge­ben] Gui­do Hausmann und An­dreas Kap­peler. – Baden-Baden: No­mos Ver­lag-Gesellschaft, 1993. – 402 S. (Na­tionen und Na­tional­i­tä­ten in Os­teu­ro­pa. – Bd. I). — С. 542–544;

Дом­бров­ський О. [Рец. на публ.:] Ми­хай­ло Гру­шев­ський, ді­яль­ність і твор­ча спад­щи­на: З на­го­ди 125-річ­чя від дня на­род­жен­ня (1866–125–1991) // Ук­ра­їн­ський іс­то­рик. – Нью-Йорк; То­рон­то; Ки­їв; Львів; Мюн­хен, 1991–1992. – 451 с. — С. 545–548.

Список ілюстрацій … с. 549

Зміст українською мовою … 551-552

Зміст англійською мовою … 553-554

_________________________

 


 

Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. ССХХVIII

Праці Історично-філософської секції

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Марія ТКАЧ

Підписано до друку

Тираж 1000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1994


_________________________

Перегляд і завантаження тому:

https://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysk...