Том 227 (CCXXVII). 1994 р. Праці Секції мистецтвознавства

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXVII: Пра­ці Сек­ції мис­тец­твоз­нав­ства / Редактори тому Олег Куп­чин­ський, Во­ло­ди­мир Ов­сій­чук, Ан­дрій Руд­ниць­кий. — Львів, 1994. — 511 с., іл. картосхеми.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Від ре­дак­то­рів то­му. — С. 5–11.

Стат­ті

Об­ра­зот­вор­че та ужит­ко­ве мис­тец­тво:

Пуц­ко В. Ві­зан­тій­ське ху­дож­нє ре­мес­ло і Ки­їв­ська Русь. Рез. англ. мо­вою. — С. 15–28 + 39 іл.;

Фі­голь М. Ме­та­лоп­лас­ти­ка та ін­ші ху­дож­ні ре­мес­ла ста­ро­дав­ньо­го Га­ли­ча. Рез. англ. мо­вою. — С. 29–43 + 42 іл.;

Ко­ре­нюк Ю. Роз­пи­си Со­фій­сько­го со­бо­ру в Ки­є­ві та де­я­кі тен­ден­ції сти­ліс­тич­но­го роз­вит­ку в ки­їв­сько­му мо­ну­мен­таль­но­му ма­ляр­стві XI – пер­шої чвер­ті XII сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 44–56 + 6 іл.;

Алек­сан­дро­вич В. Об­ра­зот­вор­чі нап­ря­ми в ді­яль­нос­ті май­стрів за­хід­но­ук­ра­їн­сько­го ма­ляр­ства XVI–XVII сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 57–87;

Ов­сій­чук В. Ма­ля­рі пе­ре­хід­ної до­би. Роз­ду­ми над твор­чіс­тю ху­дож­ни­ків львів­сько­го Ре­не­сан­су Фе­до­ра Сень­ко­ви­ча та Ми­ко­ли Пет­рах­но­ви­ча. Рез. англ. мо­вою. — С. 88–108;

Дов­га Л. Єд­ність етич­но­го й ес­те­тич­но­го в куль­ту­рі ба­ро­ко. Рез. англ. мо­вою. — С. 109–123;

Мі­ля­є­ва Л. Чу­дот­вор­ні іко­ни Бо­го­ро­ди­ці в Ки­є­ві XVII сто­літ­тя та об­раз лю­бець­кої Бо­го­ма­те­рі пен­зля Іва­на Щир­сько­го. Рез. англ. мо­вою. — С. 124–140 + 9 іл.;

Та­ра­ну­шен­ко С. Ук­ра­їн­ський іко­нос­тас. Додаток: Шмит Ф. Отзыв о медальном сочинении на тему “Ико­но­графия украинского иконостаса, под девизом “Лебедь”. Пуцко В. До “Укра­­їн­ського іконостасу” Стефана Таранушенка. Замість післямови. Рез. англ. мо­вою. — С. 141–170 + 8 іл.;

Си­дор-Ошур­ке­вич О. Ук­ра­їн­ська ан­ти­мін­сна гра­вю­ра XVII–XVIII сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 171–182 + 6 іл.;

Свєн­ціць­ка В. Ми­хай­ло Дра­ган – дос­лід­ник мо­ну­мен­таль­но­го мис­тец­тва За­хід­ної Ук­ра­ї­ни. Рез. англ. мо­вою. — С. 183–195;

Во­ло­шин Л. Мит­ро­по­лит Ан­дрей Шеп­тиць­кий як ме­це­нат Олек­си Но­ва­ків­сько­го і йо­го шко­ли. Рез. англ. мо­вою. — С. 196–215 + 4 іл.

Ар­хі­тек­ту­ра і міс­то­бу­дів­ниц­тво:

Жук Р. Пов­ноз­нач­ність і куль­ту­ра ар­хі­тек­ту­ри: [Вступ]; [1.] Призначення; [2.] Епоха; [3.] Місце; [4.] Люди. З ан­глій­ської мови переклала Мар’яна Прокопович. Рез. англ. мо­вою. — С. 216–224 + 8 іл.;

Пет­ри­шин Г. Іс­то­рич­не ста­нов­лен­ня форм вза­є­мо­дії роз­се­лен­ня і при­род­ної ос­но­ви у за­хід­но­ук­ра­їн­сько­му ре­гі­о­ні: [Вступ]; [1.] Початки розселення на те­риторії за­хід­но­ук­ра­їн­­сько­го ре­гі­о­ну; [2.] Зв’язок процесу містоутворення і розселення регіону з при­род­ним середовищем. Становлення системи давньо­русь­ких міст, X–XIII ст. Рез. англ. мо­вою. — С. 225–258 + 12 іл. + 10 картосхем;

Рож­­ко М., То­кар­ський Ю. Звід­ні мос­ти – еле­мент струк­ту­ри обо­рон­них ук­ріп­лень дав­ньо­русь­ко­го міс­та. До пи­тан­ня ін­же­нер­ної ре­кон­струк­ції ме­ха­ніз­му під­йо­му мос­та. Рез. англ. мо­вою. — С. 259–278 + 4 іл. + табл.;

Мо­ги­тич Р. Пла­ну­валь­на струк­ту­ра львів­сько­го се­ред­міс­тя і проб­ле­ми йо­го да­ту­ван­ня: [Вступ]; [1.] Ме­тро­ло­гіч­ний аналіз; [2.] Проблема початків середмістя у світлі до­ку­ментів та історіо­гра­фії. Рез. англ. мо­вою. — С. 279–288 + 1 картосхема;

Кос Г. З іс­то­рії за­бу­до­ви Вір­мен­ської діль­ни­ці у Льво­ві. Рез. англ. мо­вою. — С. 289–295 + 1 іл. + 1 кар­то­схема;

Фо­мен­ко В. Ар­хі­тек­ту­ра в ки­їв­ській гра­вю­рі XVII–XVIII сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 296–305 + 6 іл.;

По­саць­кий Б. Ре­кон­струк­ція міст За­хід­ної Ук­ра­ї­ни: спад­щи­на і су­час­ність. З дос­ві­ду піс­ля­во­єн­но­го со­ро­ка­літ­тя. Рез. англ. мо­вою. — С. 306–316 + 4 іл. між с. 304–305 + 5 кар­то­схем + табл.;

Бевз М. Центр ве­ли­ко­го іс­то­рич­но­го міс­та: шля­хи по­до­лан­ня кри­зи. Рез. англ. мо­вою. — С. 317–326 + 5 іл.;

Сло­бо­дян В. Цер­ков­на ар­хі­тек­ту­ра ук­ра­їн­ців За­ду­нав’я. Рез. англ. мо­вою. — С. 327–332 + 14 іл., з них 8 іл. між с. 336–337 + 1 кар­то­схема;

Жук І. Іван Ле­вин­ський – пе­да­гог і те­о­ре­тик. Рез. англ. мо­вою. — С. 333–340;

Лип­ка Р. Ар­хі­тек­тор Ми­рос­лав-Да­ни­ло Нім­ців. Рез. англ. мо­вою. — С. 341–345 + 6 іл.;

Руд­ниць­кий А. До іс­то­рії ар­хі­тек­тур­ної ос­ві­ти в За­хід­ній Ук­ра­ї­ні. Рез. англ. мо­вою. — С. 346–364.

Ма­те­рі­а­ли

Вуй­цик В. Ар­хів­ні дже­ре­ла про пе­ре­бу­ван­ня ар­хі­тек­то­ра Бер­нар­до Мо­ран­до у Льво­ві. Додаток: [текст документа та його] пе­ре­клад. — С. 367–371;

Алек­сан­дро­вич В. Два до­ку­мен­ти до по­чат­ків бі­о­г­ра­фії Іва­на Рут­ко­ви­ча. Додаток: [тексти двох документів і один] переклад. — С. 372–378;

Ги­­рич І. Ав­то­бі­ог­ра­фіч­ний до­ку­мент ки­їв­сько­го бу­дів­ни­чо­го Сте­па­на Ков­ні­ра. До­да­ток: [текст документа]. — С. 379–381;

Жол­тов­ський П. Де­ко­ра­ція Льво­­ва на уро­чис­тос­тях ко­ро­на­ції об­ра­за До­мі­ні­кан­ської Бо­го­ро­ди­ці у 1751 ро­ці. — С. 382–386 + 2 іл.;

Дер­га­чо­ва Г. За­бу­тий львів­ський пей­заж Ан­то­нія Лян­ге. — С. 387–392 + 6 іл.;

Куп­чин­ський О. Ста­тут і про­то­ко­ли за­сі­дань То­ва­рис­тва при­хиль­ни­ків ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри, на­у­ки і шту­ки у Льво­ві. Додаток: [тексти ста­туту та протоколів]. — С. 393–419 + 4 іл.;

Су­сак В. Лис­ти Ми­ко­ли Фе­дю­ка та ін­ших ко­рес­пон­ден­тів у спра­вах М. Фе­дю­ка до мит­ро­по­ли­та Ан­дрея Шеп­тиць­ко­го. Додаток: [тексти листів]. — С. 420–434;

Крва­вич Д. Маль­о­ви­ла Пе­т­­ра Хо­лод­но­го в кап­ли­ці ду­хов­ної се­мі­на­рії у світ­лі львів­ської пре­си 1929 ро­­ку. До­даток: № 1. Михайло Драган. Мистецький подвиг; № 2. Свято Духовної се­­­ми­­­­на­­­­рії. Про­мова о. ректора д[окто]ра Йосифа Сліпого при посвяченні мо­лит­вен­­­­­ни­­­ці; № 3. Свято Духовної семинарії. Слово Високопреосвященного о[т­ця] ми­­тро­­по­­­ли­­­та Андрея Шептицького при посвяченні молитвенниці. — С. 435–449 + 4 іл.;

Кру­­­­­шель­ниць­ка Л. До іс­то­рії ни­щен­ня пам’яток ук­ра­їн­ської куль­­­ту­ри. До­да­ток: Список произведений, выделенных из фондов Гос[удар­ствен­ного] Музея Украинского ис­кусства во Львове для передачи в спецфонд Фи­лиала АН УССР г. Львова. — С. 450–468.

Кри­ти­ка і біб­лі­ог­ра­фія

Ов­сій­чук В. [Рец. на публ.:] Kło­sińs­ka Jan­i­­na. Iko­ny. – Kraków, 1973. – 312 s. — С. 471–478;

Ба­ти­хан О. [Рец. на публ.:] Мис­тець­ка ук­ра­ї­ні­ка в що­річ­ни­ку “Па­мят­ни­ки куль­ту­ры. Но­вые от­кры­тия”. – Мос­ква; Ле­нин­град, 1974–1989. — С. 478–493;

Ро­ма­нів О. [Рец. на публ.:] Іва­ну­сів Олег-В. Цер­ква в ру­ї­ні // Біб­лі­о­те­ка ук­ра­ї­ноз­нав­ства. – [Нью-Йорк], 1987. – Т. 56. – 350 с. — С. 493–496;

Крва­вич Д. [Рец. на публ.:] Ов­сій­чук В. А. Май­стри ук­ра­їн­сько­го ба­рок­ко. Жов­ків­ський ху­дож­ній осе­ре­док. Дру­­га по­ло­ви­на XVII – пер­ша по­ло­ви­на XVIII ст. – Ки­їв, 1990. – 400 с. — С. 496–500;

Го­лод І. [Рец. на публ.:] Де­ко­ра­тив­но-ужит­ко­ве та об­ра­зот­вор­че мис­тец­тво. Іс­то­рія, те­о­рія, прак­ти­ка. – Львів, 1990–1993. – Вип. 1. – 92 с.; Вип. 2. – 108 c.; Вип. 3. – 108 c.; Вип. 4. – 124 c. — С. 500;

Ма­ко­вець­ка М. [Рец. на публ.:] Мис­тець­кі сту­дії. Жур­нал іс­то­рії, те­о­рії, прак­ти­ки ук­ра­їн­ської та сві­то­вої ху­дож­ньої куль­ту­ри. – [Львів], 1991. – Ч. 1. – 80 с.; 1993. – Ч. 2–3. – 160 c. — С. 501–503.

Список ілюстрацій. — С. 504-506.

Зміст українською мовою. — С. 507-508.

Зміст англійською мовою. — С. 509-510.

_________________________

 


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXVII

Праці Секції мистецтвознавства

Редактори тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ, Володимир ОВСІЙЧУК, Андрій РУДНИЦЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Підписано до друку 27.10.94

Тираж 1200 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1994


 

Завантажити 227 том Записок НТШ