Том 226 (CCXXVI). 1993 р. Праці Музикознавчої комісії

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXVI: Пра­ці Му­зи­коз­нав­чої ко­мі­сії / Редактори тому Олег Куп­­­чин­ський, Юрій Яси­нов­ський. — Львів, 1993. — 532 с.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Від ре­дак­то­рів то­му. — С. 5–8.

Стат­ті

Ца­лай-Яки­мен­ко О. Пе­рек­лад­на пів­ча лі­те­ра­ту­ра XVI–XVII сто­літь в Ук­ра­ї­ні та її му­зич­но-вір­шо­ва фор­ма. Рез. англ. мо­вою. — С. 11–40 + 4 іл. + ноти: с. 13, 21, 23–34;

Яси­нов­ський Ю. Ук­ра­їн­ський но­то­лі­ній­ний Ір­мо­лой як тип гим­ног­ра­фіч­но­го збір­ни­ка: зміст, струк­ту­ра. Рез. англ. мо­вою. — С. 41–56 + 2 іл.;

Ан­то­но­вич М. П’яти­го­лос­на пар­тес­на лі­тур­гія – пам’ят­ка ук­ра­їн­ської му­зич­ної куль­ту­ри до­би ба­ро­ко. Рез. англ. мо­вою. — С. 57–74 + ноти: с. 58–63, 65–72;

Ярем­ко Б. Вза­є­мозв’язок ап­лі­ка­ту­ри з му­зич­ною сти­ліс­ти­кою і фор­мо­ут­во­рен­ням кар­пат­ської со­піл­ко­вої му­зи­ки. Рез. англ. мо­вою. — С. 75–101 + ноти: с. 76–91, 94–97, 99–100 + табл.;

Люд­ке­вич С. Спів­ні та ме­ло­дій­ні ос­но­ви й прик­ме­ти по­е­зії Та­ра­са Шев­чен­ка. Рез. англ. мо­вою. — С. 102–109;

Ки­я­нов­ська Л. Сим­фо­ніч­ні по­е­ми Ста­ніс­ла­ва Люд­ке­ви­ча в кон­тек­сті піз­ньо­ро­ман­тич­ної за­хід­но­єв­ро­пей­ської куль­ту­ри. Рез. англ. мо­вою. — С. 110–117;

За­бо­ров­ська Д. З іс­то­рії ста­нов­лен­ня опер­но­го жан­­ру в За­хід­ній Ук­ра­ї­ні. Рез. англ. мо­вою. — С. 118–129;

Зінь­ків І., Шев­чук О. Особ­ли­вос­ті ре­гі­о­наль­но­го оп­ра­цю­ван­ня фоль­кло­ру в об­роб­ках Ми­ко­ли Ко­лес­си: [Вступ]; [1.] Лемків­ські пісні; [2.] Волинські пісні; [3.] Поліські пісні. Рез. англ. мо­вою. — С. 130–151 + ноти: с. 134, 137, 143, 147, 149–150;

Бі­лик О. Про­с­то­ро­во-ча­со­ві ас­пек­ти фор­мо­т­во­рен­ня у ка­мер­но-ін­стру­мен­таль­ній му­зи­ці Ва­­лен­ти­на Силь­­ве­стро­ва. Рез. англ. мо­вою. — С. 152–161;

Ду­ма Л. Ха­рак­тер­ні особ­ли­вос­ті сим­­фо­ніз­му та сим­фо­ній 70–80 ро­ків XX сто­літ­тя Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча. Рез. англ. мо­вою. — С. 162–181 + ноти: с. 164, 166, 169, 171, 175, 178;

Го­шов­ський В. Уні­вер­саль­ний комп’ютер­ний ка­та­лог на­род­них пі­сень як ос­но­ва кі­бер­не­тич­ної ет­но­му­зи­ко­ло­гії. Додаток: 1. Аналітична карта; 2. Схе­матичний опис АК. Рез. англ. мо­вою. — С. 182–196.

Ма­те­рі­а­ли

Ма­зе­па Л. До­ку­мен­таль­ні пам’ят­ки про Му­зич­не брат­ство у Льво­ві XVI–XVII сто­літь. [Додаток: оригінальні тексти і переклад до­ку­ментів]. — С. 199–222 + 2 іл.;

Мед­ве­дик Ю. Не­ві­до­мі ду­хов­ні піс­ні Дмит­ра Лев­ков­сько­го ос­тан­ньої чвер­ті XVIII – поч[атку] XIX сто­літь. Додаток: Пісні Дми­т­ра Левковського. — С. 223–237;

Кос­тю­ко­вець Л. Із спос­те­ре­жень над іс­то­рі­єю роз­вит­ку різ­двя­них псал­мів-ко­ля­док. — С. 238–243;

Бер­наць­ка Г. Із не­ві­до­мо­го лис­ту­ван­ня Ми­ко­ли Ли­сен­ка з га­ли­ча­на­ми. [Додаток: тексти листів]. — С. 244–264;

Мар­ти­нен­ко О. До іс­то­рії му­зич­ної спад­щи­ни Ми­ко­ли Ли­сен­ка (Вла­дис­лав Ід­зі­ков­ський і Ан­дрій Шеп­тиць­кий). — С. 265–268;

Штун­дер З. Два лис­ти Кли­мен­та Квіт­ки до Во­ло­ди­ми­ра Гна­тю­ка з 1923 ро­ку. [Додаток: тексти листів]. — С. 269–280;

Го­рак Я. Лис­ти Де­ни­са Сі­чин­сько­го до Ярос­ла­ва Він­ц­ков­сько­го. [Додаток: тексти листів]. — С. 281–303 + 2 іл.;

Мись­ко-Па­січ­ник Р. Лист Ми­хай­ла Гай­во­рон­сько­го до Ми­ко­ли Грін­чен­ка від 17 квіт­ня 1927 ро­­ку. [Додаток: текст листа]. — С. 304–311;

Каш­ка­да­мо­ва Н. Ва­силь Бар­він­ський як фор­те­пі­ан­ний пе­да­гог. — С. 312–321 + 2 іл.;

Са­виць­кий-син Р. Ми­ко­ла Ли­сен­ко в на­у­ко­вих і на­у­ко­во-дос­лід­них пуб­лі­ка­ці­ях За­хо­ду: [Вступ]; [1.] За­гальні праці; [2.] Словники і енциклопедії; [3.] Польща; [4.] Італія; [5.] Ні­меч­чи­на, Австрія; [6.] Інші німецькі джерела; [7.] Голландія; [8.] Франція; [9.] Іспа­нія; [10.] Англійські джерела. — С. 322–333;

Со­не­виць­кий І. Ком­по­зи­тор­ська спад­­щи­на Нес­то­ра Ни­жан­ків­сько­го: [Вступ]; [1.] Солоспіви; [2.] Твори для форте­пі­а­но; [3.] Хорові твори; [4.] Камерна музика; [5.] Симфонічна музика; [6.] Теа­траль­на музика; [7.] Список музичних творів Н. Ни­жан­ків­сько­го; [8.] Нотні мате­рі­а­ли Нес­­то­ра Ни­жан­ків­сько­го. — С. 334–352;

Ду­ві­рак Д. Сте­фа­нія Пав­ли­шин. Твор­чий пор­трет. [Додаток]: Список наукових праць С. Павлишин. — С. 353–361;

Яро­се­вич Л. Ма­рія Бі­лин­ська. Твор­чий пор­трет. [Додаток]: Бібліо­гра­фіч­ний список наукових праць та публікацій М. Білинської. — С. 362–369;

Мед­ве­дик П. Ді­я­чі ук­ра­їн­ської му­зич­ної куль­ту­ри. Ма­те­рі­а­ли до біо-біб­лі­ог­ра­фіч­но­го слов­ни­ка. — С. 370–455 + 16 іл.

З іс­то­рії На­у­ко­во­го то­ва­рис­тва ім. Т. Шев­чен­ка

Штун­дер З. Ста­ні­­слав Люд­ке­вич і йо­го спів­пра­ця в ет­ног­ра­фіч­ній та му­зи­ко­ло­гіч­ній ко­мі­сі­ях Нау­ко­во­го то­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка. — С. 456–459.

Кри­ти­ка і біб­лі­ог­ра­фія

Осад­ця О. Ви­дан­ня му­зич­них тво­рів Ми­ко­ли Ли­сен­ка в За­хід­ній Ук­ра­ї­ні. [Додаток]: Нотографічний покажчик му­зич­них тво­­рів М. Ли­сен­ка, виданих у За­хід­ній Ук­ра­ї­ні. — С. 463–471;

Са­виць­кий-син Р. Зі­но­вій Лись­ко і йо­го му­зи­коз­нав­ча ді­яль­ність. — С. 471–477;

Осад­ця О., Со­ло­вій Л. Но­тог­ра­фіч­ний по­каж­чик тво­рів Ос­та­па Ни­жан­ків­сько­го: [Вступ]; I. Музичний фольклор; II. Оригінальна творчість; III. Обробки на­род­них пі­сень; IV. Твори у співавторстві з іншими композиторами; V. Упо­ряд­­кування і ви­дан­ня творів інших композиторів; VI. Втрачені твори О. Ни­жан­ків­сько­го. — С. 477–494 + 2 іл.;

Яси­нов­ський Ю. До біб­лі­ог­ра­фії му­зи­ко­-знав­чої спад­щи­ни Ми­рос­ла­ва Ан­то­но­ви­ча. [Додаток]: Список наукових праць М. Антоновича. — С. 495–498;

Ни­­ко­лин О. Шо­пе­ні­а­на у збір­ках Льво­ва. Жи­во­пис, гра­фі­ка, скуль­пту­ра, фо­тог­ра­фія. — С. 498–504 + 2 іл.;

Яси­нов­ський Ю. До іс­то­рії му­зи­ки вір­мен в Ук­ра­ї­ні в пуб­лі­ка­ці­ях Збіг­нє­ва Кос­тю­ва. — С. 504–511;

Каш­ка­да­мо­ва Н. [Рец. на публ.:] Люд­ке­вич Ста­ніс­лав. Виб­ра­ні фор­те­пі­ан­ні тво­ри. Грає Ма­рія Кру­шель­ниць­ка. Фір­ма “Ме­ло­дия”. – М. За­пис 1980 р. – С. 10–18007–10. — С. 511–516;

Бі­лик О. [Рец. на публ.:] Ук­ра­їн­ська му­зич­на куль­ту­ра ми­ну­ло­го і су­час­нос­ті в між­на­ці­о­наль­них зв’яз­ках: Зб[ірник] ста­тей мо­ло­дих му­зи­коз­нав­ців Ук­ра­ї­ни / Упо­ряд.: Н. Ге­ра­си­мо­ва-Пер­сид­ська. – К., 1989. – 128 с. — С. 516–519;

Цайтц В. [Рец. на публ.:] Про­ценко А. Жит­тє­пис. Спо­га­ди / Упо­ряд. та ко­мен­та­рі: І. Д. Гам­ка­ло, Л. А. Про­цен­ко. – К.: Муз[ична] Ук­ра­ї­на, 1990. – 285, I/c., 16 л. I л. — С. 520–525.

Список ілюстрацій. — С. 526.

Зміст українською мовою. — С. 527-528.

Зміст англійською мовою. — С. 529-530.

_________________________

 


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXVI

Праці Музикознавчої комісії

Редактори тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ, Юрій ЯСИНОВСЬКИЙ

Літературний редактор: Ярослав Тучапський

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Підписано до друку 16.02.94

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1994


 

Завантажити 226 том Записок НТШ