Том 225 (CCXXV). 1993 р. Праці Історично-філософської секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXV: Пра­ці Іс­то­рич­но-фі­ло­соф­ської сек­ції / Редактор тому Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1993. — 487 с., іл., картосхеми.

_________________________

Зміст: 

Стат­ті

Ар­хе­о­ло­гія:

Чер­ниш О. Те­ри­то­рія Под­ніс­тров’я в епо­ху па­ле­о­лі­ту. Стан дос­лід­жен­ня. Рез. англ. мо­вою. — С. 9–23 + 4 іл.;

Мов­ша Т. Три­піль­сько-ку­ку­тен­ська спіль­ність – фе­но­мен у ста­ро­дав­ній іс­то­рії Схід­ної Єв­ро­пи. До проб­ле­ми ви­ді­лен­ня куль­тур. Рез. англ. мо­вою. — С. 24–58 + 36 іл.;

Ба­ран В. Ста­нов­лен­ня ран­ньо­се­ред­ньо­віч­них слов’ян­ських куль­тур та ос­нов­ні шля­хи роз­се­лен­ня слов’ян: I. Витоки ран­ньо­се­ред­ньо­віч­них слов’ян­ських куль­тур; II. Ос­нов­ні шля­хи великого роз­се­лен­ня слов’ян. Рез. англ. мо­вою. — С. 59–86 + 22 іл. + 7 кар­то­схем;

То­мен­чук Б. Дос­лід­жен­ня де­рев’яної ро­тон­ди на дав­ньо­русь­ко­му го­ро­ди­щі в Олеш­ко­ві на Пру­ті. Рез. англ. мо­вою. — С. 87–96 + 27 іл.;

Фи­лип­чук М. Ар­хе­о­ло­гіч­ні, мис­тец­твоз­нав­чі та пе­да­го­гіч­ні сту­дії Іва­на Стар­­чу­ка. Рез. англ. мо­вою. — С. 97–103.

Іс­то­рія:

Ла­бунь­ка М. Ре­лі­гій­ні цен­три та їх­ні мі­сії до Ки­є­ва і Ки­їв­ської Ру­сі: від Оль­ги до Во­ло­ди­ми­ра. Рез. англ. мо­вою. — С. 104–132;

Прі­цак О. Ко­ли і де хрес­ти­ла­ся Оль­га? Додаток: Джерела звіту про хрещення Ольги в Густинському літопису. Рез. англ. мо­вою. — С. 133–146;

Брай­чев­ський М. Ад­мі­ніс­тра­тив­на ре­фор­ма Во­ло­ди­ми­ра Свя­то­го. Оцін­ка проб­ле­ми за лі­то­пис­ною стат­тею 988 ро­ку. Рез. англ. мо­вою. — С. 147–166;

Даш­ке­вич Я. Русь і Вір­ме­нія. Кон­фе­сій­ні та куль­тур­ні кон­так­ти IX – пер­шої по­ло­ви­ни XIII сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 167–184;

За­пас­ко Я. Скрип­то­рій во­лин­сько­го кня­зя Во­ло­ди­ми­ра Ва­силь­ко­ви­ча. Рез. англ. мо­вою. — С. 185–193 + 4 іл.;

Ру­си­на О. До пи­тан­ня про ки­їв­ських кня­зів та­тар­ської до­би. Рез. англ. мо­вою. — С. 194–203;

Сас П. Кон­цеп­ція хрещен­ня Ру­сі Лав­рен­тія Зи­за­нія. До пи­тан­ня про ме­то­ди ре­не­сан­сно­го іс­то­риз­му в ук­ра­їн­ській лі­те­ра­ту­рі та іс­то­рі­ог­ра­фії дру­гої по­ло­ви­ни XVI – пер­шої тре­ти­ни XVII сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 204–231;

За­ру­ба В. Охот­ниць­ке (най­ма­не) вій­сько на Лі­во­бе­реж­ній Ук­ра­ї­ні в ос­тан­ній чвер­ті XVII сто­літ­тя. Рез. англ. мо­вою. — С. 232–257;

Бо­га­чев­ська-Хомяк М. Ор­га­ні­за­ція жі­нок у Схід­ній Ук­ра­ї­ні на зла­мі XIX–XX сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 258–277 + 2 іл.;

Ко­сик В. Фран­ція і пи­тан­ня са­мос­тій­нос­ті Ук­ра­ї­ни. 1917–1919 ро­ки. Рез. англ. мо­вою. — С. 278–290.

Ма­те­рі­а­ли

Ру­си­на О. Із спос­те­ре­жень над “Ре­єс­тром чер­ні­гів­ських гра­ниць” з 20-х ро­ків XVI сто­літ­тя. Додаток: [текст реєстру]. — С. 293–306 + 1 іл. + 1 кар­­то­схема;

Кап­раль М. Не­о­пуб­лі­ко­ва­ний фраг­мент до­ку­мен­та сто­сов­но ре­­лі­гій­них пог­ля­дів Сте­фа­на Зи­за­нія. — С. 307–309;

Ми­цик Ю. Із лис­ту­ван­ня укра­їн­ських пись­мен­ни­ків-по­ле­міс­тів 1621–1624 ро­ків. [Додаток: оригінальні тек­сти та пере­клад листів]. — С. 310–347;

Бу­тич І. Уні­вер­са­ли Іва­на Ви­гов­сько­го Лу­­бен­сько­му Мгар­­сько­му Пре­об­ра­жен­сько­му мо­нас­ти­ре­ві. [Додаток: тек­сти уні­­верса­лів]. — С. 348–354;

Лось­кий І. Гри­го­рій Вин­ський і йо­го “За­пис­ки”. — С. 355–364 + 2 іл.;

Хим­ка І. “Апо­ло­гія” Ми­хай­ла Ма­ли­нов­сько­го: до іс­то­рії кри­зи у гре­ко-ка­то­лиць­­кій цер­кві 1882 ро­ку і ха­рак­те­рис­ти­ки пог­ля­дів “свя­то­юр­­ців”. До­даток: Текст “Апології” та переклад. — С. 365–392;

Бан­дрів­ський М., Лу­ком­­ський Ю., Су­лик Р. З іс­то­рії дос­лід­жен­ня Ус­пен­сько­го со­бо­ру в Га­ли­чі. Від­крит­тя по­хо­ван­ня га­лиць­ко­го кня­зя Ярос­ла­ва Ос­мо­мис­ла. — С. 393–405 + 2 іл.

Кри­ти­ка і біб­лі­ог­ра­фія

Куп­чин­ський О. [Рец. на публ.:] Bul­lari­um Po­lo­niae / Ed. et cur. Ire­na Suł­kows­ka-Kuraś et Stanisław Kuraś. – Romae, 1982. – [Vol.] I: 1000–1342. – XXVII + 386 p.; 1985. – [Vol.] II: 1342–1378. – XII + 483 p.; Romae; Lub­­lini, 1988. – [Vol.] III: 1378–1417. – XVIII + 301 p. — С. 409–422;

За­пас­ко Я. [Рец. на публ.:] Ос­тро­ми­ро­во Еван­ге­лие 1056–1057: Фак­си­миль­ное вос­про­из­ве­де­ние / Ав­то­ры ста­тей в прил[ожении]: А. Х. Вос­то­ков, мит­ро­по­лит Пи­ти­рим Не­ча­ев, Н. Н. Ро­­зов, Н. Н. Ли­со­вой. – Л.: Изд-во Ав­ро­ра, Изд[ательский] от­дел Мос­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та. – М., 1988. – 16 + 598 с. — С. 422–426;

Дом­бров­ський О. [Рец. на публ.:] Proceed­ings of the Inter­na­tion­al Congress Com­memorat­ing the Mil­len­ni­um of Chris­tian­i­ty in Rus’-Ukraine / Gen. ed. Omel­jan Pritsak and Ihor Šev­čen­­ko with the as­sist. of Miros­law La­bun­ka // Har­vard Ukraini­an Stu­dies. – Cam­bridge (Mass.), 1988–1989. – Vol. XII/XIII. – 894 p.; Збір­ник праць Юві­лей­но­го Кон­гре­су. На­у­ко­вий кон­грес у 1000-літ­тя Хри­щен­ня Ру­си-Ук­ра­ї­ни у спів­пра­ці з Ук­ра­їн­ським віль­ним уні­вер­си­те­том / Ред. Во­ло­ди­мир Янів. – Мюн­хен, 1988–1989. – XV + 1002 c. — С. 426–446;

Кон­дзьол­ка В. [Рец. на публ.:] Фі­ло­со­фія від­ро­джен­ня на Ук­ра­ї­ні / Відп[овідальний] ред. М. В. Ка­шу­ба. – К.: На­ук[ова] дум­ка, 1990. – 334 с. — С. 447–451;

Кри­кун М. [Рец. на публ.:] Кни­га Ки­їв­сько­го під­ко­мор­сько­го су­ду (1584–1644) / Під­гот[ував] до вид. Г. В. Бо­ряк, Т. Ю. Ги­рич, Л. З. Гіс­цо­ва та ін. Пе­редм[ова] В. В. Нім­чук, Н. М. Яко­вен­ко. – К., 1991. – 339 с. — С. 452–458;

Ба­ланчук І. [Рец. на публ.:] Ки­ри­ло-Ме­фо­ді­їв­ське то­ва­рис­тво: У 3-х т. / Ред. ко­ле­гія: П. С. Со­хань (гол[овний] ред.), І. Л. Бу­тич, Л. З. Гіс­цо­ва, Г. І. Ма­ра­хов, В. Г. Сар­бей (заст[упник] гол[овного] ред.), Г. Я. Сер­гі­єн­ко, Є. С. Шаб­лі­ов­ський, Ф. П. Шев­­чен­ко (Ака­де­мія на­ук Ук­ра­їн­ської РСР, Ін­сти­тут іс­то­рії, Центр[альний] держ[авний] іст[оричний] ар­хів у Ки­є­ві). – К.: На­ук[ова] дум­ка, 1990. – T. I. – 544 c.; T. II. – 696 c.; T. III. – 440 c. — С. 458–465;

Ро­ма­нів О. [Рец. на публ.:] Serczyk Władysław A. His­toria Ukrainy. Wy­danie dru­gie, poprawione i rozszer­zone. – Os­so­­line­um, 1990. – 518 s. — С. 466–470;

Са­ва­рин М. [Рец. на публ.:] Him­ka John-Paul. Gal­i­cian Vil­lagers and the Ukraini­an Na­tion­al Move­ment in the Nineteenth Cen­tu­­ry. – New York: St. Mar­tin’s Press, 1988. – 358 p. — С. 470–472;

Гри­цак Я. [Рец. на публ.:] Szpor­luk Ro­man. Com­mun­ism and Na­tion­a­lism. Karl Marx versus Friedrich List. – New York, Ox­ford: Ox­­ford Univer­si­ty Press, 1988. – IX + 307 p.; 2 nd (Pa­per­back) Ed­i­tion. – New York, Ox­ford: Ox­ford Univer­si­ty Press, 1991. – 307 p. — С. 473–479.

Список ілюстрацій. — С. 480.

Зміст українською мовою. — С. 481-482.

Зміст англійською мовою. — С. 483-484.

 _________________________

 


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXV

Праці Історично-філософської секції

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературні редактори: Ігор Гринда, Ярослав Тучапський

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Підписано до друку 12.08.93

Тираж 1800 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1993


 

Завантажити 225 том Записок НТШ