Том 224 (CCXXIV). 1992 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXІV: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції / Редактори тому Ми­ко­ла Іль­­ниць­кий, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1992. — 436 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Стат­ті

Лі­те­ра­ту­роз­нав­ство:

Кре­ко­тень В. Ос­віт­ня ре­фор­ма Пет­ра Мо­ги­­ли й ут­вер­джен­ня ба­ро­ко в ук­ра­їн­ській по­е­зії. Рез. англ. мо­вою. — С. 7–24;

Пи­ли­пюк Н. “EYXAPIΣTHPION, ÃЛБО ВДѦЧНОСТЬ”. Пер­ший па­не­гі­рик Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської шко­ли: йо­го зміст та іс­то­рич­ний кон­текст: [Вступ]; [1.] Ти­тульна сторінка; [2.] “Інтродукція”; [3.] Перший цикл віршів; [4.] Другий цикл віршів; [5.] Остання сторінка. Рез. англ. мо­вою. — С. 25–43 + 2 іл.;

Кри­са Б. Ха­рак­тер са­мо­ус­ві­дом­лен­ня ук­ра­їн­ської по­е­зії у XVII–XVIII сто­літ­тях. Рез. англ. мо­вою. — С. 44–55 + 2 іл.;

Ко­зак С. Між іс­то­рі­о­со­фі­єю і ме­сі­а­ніз­мом. “Кни­ги бут­тя ук­ра­їн­сько­го на­ро­ду”. Рез. англ. мо­вою. — С. 56–70;

Іваш­ків В. Де­я­кі особ­ли­вос­ті ху­дож­ньо­го мис­лен­ня Пан­те­лей­мо­на Ку­лі­ша в 1840-х ро­ках. Рез. англ. мо­вою. — С. 71–88 + 2 іл.;

Ше­вель­ов Ю. 1860 рік у твор­чос­ті Та­ра­са Шев­чен­ка. Рез. англ. мо­вою. — С. 89–106;

Зо­рів­чак Р. Ми­хай­ло Дра­го­ма­нів і ан­глій­ська лі­те­ра­ту­ра. До 150-річ­чя від дня на­род­жен­ня. Рез. англ. мо­вою. — С. 107–118;

Чор­ній С. Дон-гу­а­нів­ський мо­тив: Тір­со де Мо­лі­на, Олек­сандр Пуш­кін, Ле­ся Ук­ра­їн­ка. Рез. англ. мо­вою. — С. 119–127;

Бон­дар Л. Об­раз Ісу­­са Хрис­та в ін­тер­пре­та­ції Іва­на Фран­ка. Рез. англ. мо­вою. — С. 128–140;

Жу­лин­ський М. Тра­ди­ція і проб­ле­ма ідей­но-ес­те­тич­них по­шу­ків в ук­ра­їн­ській лі­те­ра­ту­рі кін­ця XIX – по­чат­ку XX сто­літ­тя. Рез. англ. мо­вою. — С. 141–153;

Се­ник Л. По­лі­тич­ний ро­ман Ми­ко­ли Хвиль­о­во­го. Рез. англ. мо­вою. — С. 154–168 + 2 іл.; Са­ли­га Т. По­е­зія Єв­ге­на Ма­ла­ню­ка. Рез. англ. мо­вою. — С. 169–184 + 2 іл.;

Руд­ниць­кий Л. Дра­ма­тур­гія Гри­го­ра Луж­ниць­ко­го. Рез. англ. мо­вою. — С. 185–209 + 3 іл.

Мо­воз­нав­ство:

Фрік Д. А. Ме­ле­тій Смот­риць­кий і русь­ке мов­не пи­тан­ня. Рез. англ. мо­вою. — С. 210–229 + 4 іл.;

До­луд-Лев­чук-Ки­ри­чук Н. Олек­сандр По­теб­ня – по­пе­ред­ник лін­гвіс­тич­ної дум­ки XX сто­літ­тя. Рез. англ. мо­вою. — С. 230–239 + 2 іл.;

Дем­ський М. Суть фра­зе­ми, її оно­ма­сі­о­ло­гіч­ні фун­кції й особ­ли­вос­ті но­мі­на­ції. Ма­те­рі­а­ли до іде­ог­ра­фіч­но­го Слов­ни­ка ук­ра­їн­ських фра­зем. Рез. англ. мо­вою. — С. 240–265.

Ма­те­рі­а­ли

Дуд­ко В. За­бу­ті пуб­лі­ка­ції Ле­о­ні­да Глі­бо­ва у га­зе­ті “Чер­­ни­гов­ские гу­бер­нские ве­до­мос­ти”. [Додаток: тексти публікацій]. — С. 269–282;

Дзен­дзе­лів­ський Й. Лис­ти Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го до Ват­рос­ла­ва Яги­ча. [Додаток: тексти листів]. — С. 283–288;

Гіс­цо­ва Л. Лис­ти Ми­хай­ла Ко­цю­бин­сько­го до Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го. [До­да­ток: тексти листів]. — С. 289–294 + 2 іл.;

Бабяк П. Лис­ти Єв­ге­на Тим­чен­ка до Во­ло­ди­ми­ра Гна­тю­ка. [Дода­ток: тексти листів]. — С. 295–333 + 2 іл.;

Ги­рич І., Си­ни­ци­на В. Із лис­ту­ван­ня Сер­гія Єф­ре­мо­ва і Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го. [Додаток: тексти листів]. — С. 334–372 + 2 іл.;

Гна­тюк М. Із твор­чої спад­щи­ни Ва­си­ля Си­мо­нен­ка: пе­рек­ла­ди ук­ра­їн­ською мо­вою вір­шів Олек­сан­дра Бло­ка і що­ден­ни­ко­ві за­пи­си. [Додатки]: I. Переклади з Олександра Блока; II. Уривок щоденника. — С. 373–388.

Кри­ти­ка і біб­лі­ог­ра­фія

Бур­ков­ський І. [Рец. на публ.:] Ети­мо­ло­гіч­ний слов­ник ук­ра­їн­ської мо­ви / Гол[овний] ред. О. С. Мель­ни­чук. – К.: На­ук[ова] дум­­ка, 1982. – T. I: А–Г. – 631 c.; 1985. – T. II: Д–Коп­ці. – 570 c.; 1989. – T. III: Ко­ра–М. – 550 с. — С. 391–407;

Грин­чи­шин Д. [Рец. на публ.:] Гістарычны слоў­нік бе­ла­рус­кай мо­вы / Гал. рэд. А. І. Жу­ра­ўс­кі. – Мінск: На­ву­ка і тэхніка, 1982. – Вып. 1: А–Би­е­нье. – 295 c.; 1983. – Вып. 2: Би­ецъ–Ва­рив­ный. – 320 с.; 1983. – Вып. 3: Ва­ри­во–Вку­пе. – 310 с.; 1984. – Вып. 4: Вку­пи­ти­ся–Вспе­ние. – 296 c.; 1985. – Вып. 5: Вспе­ра­ти–Вы­о­ра­ти. – 314 с.; 1985. – Вып. 6: Вы­ос­тре­ный–Гля­да­ти. – 303 c.; 1986. – Вып. 7: Гля­денье–Де­ви­чес­тво. – 303 c.; 1987. – Вып. 8: Де­ве­чий–До­ро­гость. – 312 c.; 1989. – Вып: 9: До­ро­го­цен­ный–Же­ре­бей. – 296 c.; 1990. – Вып: 10: Же­ре­бецъ–За­ме­на. – 286 с. — С. 407–418;

Коць-Гри­гор­чук Л., Тер­лак З., Сер­бен­ська О., За­до­рож­ний Б., Рі­пець­ка О., Грин­чи­шин Д., Ле­щук Т., Дур­кот Ю., По­лю­га Л. Дум­ки з при­во­ду по­я­ви “Ук­ра­їн­сько­го пра­во­пи­су”. 3-тє вид[ання] випр[авлене] і доп[овнене]. – К.: На­ук[ова] дум­ка, 1990. – 240 с. — С. 418–443;

Куп­чин­ський О. [Рец. на публ.:] Вар­шав­ські ук­ра­ї­но­знав­чі за­пис­ки / Гол[овний] ред. Сте­пан Ко­зак. – Вар­ша­ва: Ви­да­ють оо. Ва­си­ліяни, 1989. – Зо­шит 1. – 256 с. — С. 443–450;

Ло­зин­ський І. [Рец. на публ.:] Мо­роз М. О. Іван Фран­ко: Біб­лі­ог­ра­фіч­ний по­каж­чик. 1956–1987. – К.: На­ук[ова] дум­­ка, 1987. – 522 с. — С. 450–452;

Іль­ниць­ка Л. [Рец. на публ.:] Дже­ре­ла ук­ра­ї­но­знав­ства. Вип. 1: Віт­чиз­ня­ні біб­лі­о­гра­фіч­ні дже­ре­ла / Упо­ряд. Б. В. Гра­нов­ський, Н. М. Пог­ре­бець­ка. — С. О. Риль­ков, В. І. Кос­ти­ра; ЦНБ ім. В. І. Вер­над­сько­го АН УРСР, Держ[авна] респ[убліканська] б[ібліоте]ка УРСР ім. КПРС, Ар­хе­ог­ра­фіч­на ко­мі­сія АН УРСР. – К., 1990. – 237 с. — С. 452–457.

Список ілюстрацій. — С. 458.

Зміст українською мовою. — С. 459-460.

Зміст англійською мовою. — С. 461-462.

_________________________

 


Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка

Т. CCXXIV

Праці Філологічної секції

Редактори тому: Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ярослав Тучапський

Підписано до друку 23.06.92

Тираж 2000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1992


 

Завантажити 224 том Записок НТШ