Том 223 (CCXXIII). 1992 р. Праці Секції етнографії та фольклористики

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXІІІ: Пра­ці Сек­ції ет­ног­ра­фії та фоль­кло­рис­ти­ки / Редак­то­ри тому Ро­ман Кир­чів, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1992. — 463 с., іл., кар­­тосхема.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Від ре­дак­то­рів то­му. — С. 5–8. 

Стат­ті

Фоль­кло­рис­ти­ка:

Ми­ша­нич С. Один із під­роз­ді­лів ук­ра­їн­ських на­род­них дум. Рез. англ. мо­вою. — С. 11–32;

Бу­ряк В. Ес­те­тич­ний ас­пект форм ін­ди­ві­ду­аль­но­го са­мо­ви­ра­жен­ня су­час­ної фоль­клор­ної пам’яті. На ма­те­рі­а­лі пів­дня Ук­ра­ї­ни. Рез. англ. мо­вою. — С. 33–44;

Кир­чів Р. Спод­виж­ник “Русь­кої трій­ці” фоль­кло­рист Іван Бі­рець­кий. Рез. англ. мо­вою. — С. 45–62;

Сень­ко І. Піс­­ня про ска­су­ван­ня пан­щи­ни. Рез. англ. мо­вою. — С. 63–76;

Суп­рун Н. Ет­но­му­зи­коз­нав­ча ді­яль­ність Гна­та Хот­ке­ви­ча. Рез. англ. мо­вою. — С. 77–94.

Ет­ног­ра­фія:

Ра­до­вич Р. Особ­ли­вос­ті на­род­но­го жит­ла пів­ден­но-за­хід­ної час­ти­ни Во­ли­ні. Дру­га по­ло­ви­на XIX – по­ча­ток XX сто­літ­тя. Рез. англ. мо­вою. — С. 95–104 + 17 іл.;

Да­ни­люк А. Гос­по­дар­ські бу­дів­лі на По­ліс­сі кін­ця XIX – по­чат­ку XX сто­літ­тя. Рез. англ. мо­вою. — С. 105–114 + 4 іл.;

Бонь­ков­ська С. Ху­дож­ні тра­ди­ції гу­цуль­сько­го мо­сяж­ниц­тва. Рез. англ. мо­вою. — С. 115–126 + 2 іл.;

Сав­чук Г. З іс­то­рії ук­ра­їн­ських жі­но­чих прик­рас. Рез. англ. мо­вою. — С. 127–136 + 13 іл.;

Ярем­ко Б. Ви­го­тов­лен­ня тра­ди­цій­них кар­пат­ських на­род­них флейт. Рез. англ. мо­вою. — С. 137–154 + табл.;

Глуш­ко М. Ет­ног­ра­фія бой­ків­сько­го лі­сос­пла­ву. Рез. англ. мо­вою. — С. 155–171 + 7 іл. + 1 картосхема;

Демян Г. Ма­ло­ві­до­мі сто­рін­ки жит­тя і на­у­ко­вої пра­ці Ми­хай­ла Зуб­риць­ко­го. Рез. англ. мо­вою. — С. 172–196 + 4 іл.;

Мо­роз М. Ет­ног­ра­фіч­на ді­яль­ність Рай­мун­да Кай­ндля. Рез. англ. мо­вою. — С. 197–205;

Дзен­дзе­лів­ський Й. Нес­тор Ма­ле­ча – ет­ног­раф, фоль­кло­рист, фі­ло­лог. Рез. англ. мо­вою. — С. 206–218;

Бол­та­ро­вич З. Ос­кар Коль­берг і Ук­ра­ї­на. Рез. англ. мо­вою. — С. 219–230.

Ма­те­рі­а­ли

Воз­няк М. Га­лиць­кі каз­ки в за­пи­су по­чат­ку 30-х ро­ків XIX ст. [Додаток: тексти казок]. — С. 233–270;

Мо­роз М. Зв’яз­ки Іва­на Фран­­ка з ав­стрій­ським на­ро­доз­нав­чим то­ва­рис­твом. Ма­ло­ві­до­ма ре­цен­зія на пра­цю Во­ло­ди­ми­ра Шу­хе­ви­ча “Гу­цуль­щи­на”. Додаток: Франко І. [Рец. на публ.:] Проф. Шухевич В. Гуцульщина // Матеріали до українсько-руської етно­ло­гії. – Львів, 1899, 1901, 1902. – Томи II, IV, V. – 318, 255 c. — С. 271–283;

Глуш­ко М. Не­ви­да­на стат­тя Юрія Пав­ло­ви­ча з іс­то­рії при­мі­тив­но­го тран­спор­ту. [Додаток]: Павлович Ю. Вживання кошика та міш­ка. Матеріали до історії примітивного транспорту. — С. 284–292 + 96 іл.;

Демян Г. Лис­ти Во­ло­ди­ми­ра Гна­тю­ка до Ми­хай­ла Зуб­­риць­ко­го. [Додаток: тексти листів]. — С. 293–308;

За­лєсь­ка Р., Іва­ниць­кий А. Лис­ту­ван­ня Кли­мен­та Квіт­­­ки і Фі­ла­ре­та Ко­­лес­си. [Додаток: тексти листів]. — С. 309–416 + 1 іл.

З іс­то­рії На­у­ко­во­го то­ва­рис­тва іме­ні Т. Шев­чен­ка

Гон­тар Т. Ет­но­гра­­фіч­ні ко­лек­ції му­зею НТШ: [Вступ]; [1.] Комплектування музейних збірок; [2.] Штат музею; [3.] Експозиційна робота. — С. 417–427.

Кри­ти­ка і біб­лі­ог­ра­фія

Кир­чів Р. [Рец. на публ.:] Му­шин­ка М. Во­ло­ди­мир Гна­тюк: Жит­тя та йо­го ді­яль­ність в га­лу­зі фоль­кло­рис­ти­ки, лі­те­ра­ту­роз­нав­ства та мо­воз­нав­ства. – Па­риж; Нью-Йорк; Сід­ней; То­рон­то, 1987. – 332 с. (За­пис­ки НТШ: Пра­ці фі­лол[огічної] сек­ції; T. CCVII). — С. 431–434;

Куп­чин­ський О. Ет­ног­ра­фія і фоль­кло­рис­ти­ка на сто­рін­ках “Ук­ра­їн­сько­го ар­хі­ву” (1960–1989; T. XVI–LI). — С. 434–445;

Бол­та­ро­вич З., Кир­чів Р. [Рец. на публ.:] Этнографія Бе­ла­ру­сі: Эн­цык­ла­пе­дыя. – Мінск: Бе­ла­рус­ская са­вец­кая энцы­к­ла­пе­дыя імя Пет­ру­ся Бро­ў­кі, 1989. – 576 с. — С. 446–448;

Чме­лик Р. [Рец. на публ.:] Го­ро­ден­щи­на: Іс­то­рич­но-ме­му­ар­ний збір­ник / Ред. Ми­хай­ло Г. Ма­рун­чак. – Нью-Йорк; То­рон­то; Він­ні­пег, 1978. – 870 с. (Укр. ар­хів; T. XXXIII). — С. 448–451;

Гра­бів­ський Г. [Рец. на публ.:] Бой­ків­щи­на: Мо­но­гра­фіч­ний збір­­­ник ма­те­рі­а­лів про Бой­ків­щи­ну з ге­ог­ра­фії, іс­то­рії, ет­ног­ра­фії і по­бу­ту / Ред. і го­ло­ва ред. ко­ле­гії Ми­рон Ут­рис­ко. – Фі­ла­дель­фія; Нью-Йорк, 1980. – 521 с. – Укр. ар­хів; T. XXXIV. — С. 451–453.

Список ілюстрацій. — С. 454-455.

Зміст українською мовою. — С. 456.

Зміст англійською мовою. — С. 457-458 .

_________________________

 


Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка

Т. CCXXIII

Праці Секції етнографії та фольклористики

Редактори тому: Роман КИРЧІВ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Підписано до друку 13.08.92

Тираж 2000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1992


_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com