Том 222 (CCXXII). 1991 р. Праці Історико-філософської секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXІІ: Пра­ці Іс­то­ри­ко-фі­ло­соф­ської сек­ції / Редактор тому Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1991. — 471 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Від ре­дак­то­ра то­му. — С. 5–8. 

Статті

Іс­то­рія:

Шев­чен­ко І. Ре­лі­гій­ні мі­сії очи­ма Ві­зан­тії. Рез. англ. мо­вою. — С. 11–27;

Даш­ке­вич Я. Ук­ра­ї­на на ме­жі між Схо­дом і За­хо­дом (XIV–XVIII ст.). Рез. англ. мо­вою. — С. 28–44;

Ли­сяк-Руд­ниць­кий І. Нап­ря­ми ук­ра­їн­ської по­лі­тич­ної дум­ки: [1.] Окреслення теми; [2.] Чотирикомпонентна струк­ту­ра; [3.] На­родництво; [4.] Консерватизм; [5.] Комунізм; [6.] Інтегральний націо­на­лізм; [7.] Друга світова війна; [8.] Сучасна ситуація в Радянській Україні; [9.] Укра­їнська діаспора; [10.] Підсумки і прогнози. Рез. англ. мо­вою. — С. 45–70 + 2 іл.;

Гри­цак Я. “Мо­ло­ді” ра­ди­ка­ли в сус­піль­но-по­лі­тич­но­му жит­ті Га­ли­чи­ни: [Вступ]; [1.] Ідейні та організаційні основи руху “молодих” радикалів; [2.] Пер­ший етап внутрішньопартійної боротьби; [3.] “Молоді” радикали та утво­рення нової структури українського політичного життя в Галичині; [4.] Роль “моло­дих” ра­­дикалів у формуванні ідеології українського національ­но­го руху. Рез. англ. мо­­вою. — С. 71–110 + 6 іл.;

Шва­гу­ляк М. Сус­піль­но-по­лі­тич­на си­ту­а­ція у За­хід­ній Ук­ра­ї­ні на по­чат­ку 30-х ро­ків XX ст.: [Вступ]; [1.] На шляху до кон­­фрон­та­ції; [2.] Протестаційна кампанія, її ініціатори та виконавці; [3.] Паци­фі­кація: “умиротворення” чи масовий погром?; [4.] Українське грома­дян­ство перед ли­цем “пацифікації”; [5.] Справа “пацифікації” на міжнародній арені. Рез. англ. мо­вою. — С. 111–145 + 2 іл.;

Злуп­ко С. “Бі­лі пля­ми”, фаль­си­фі­ка­ції і кон­цеп­цій­ні за­са­ди дос­лід­жен­ня іс­то­рії ук­ра­їн­ської еко­но­міч­ної дум­ки. Рез. англ. мо­вою. — С. 146–158 + 2 іл.

Фі­ло­со­фія:

Пи­ку­лик Н. Сво­є­рід­ність фор­му­ван­ня тро­по­ло­гіч­них зраз­ків у ду­хов­ній куль­ту­рі дав­ньої Ук­ра­ї­ни. Рез. англ. мо­вою. — С. 159–180;

Па­шук А. Проб­ле­ма “ис­тин­на­го че­ло­вѣ­ка” у фі­ло­соф­ській кон­цеп­ції Гри­го­рія Ско­­во­ро­ди. Рез. англ. мо­вою. — С. 181–200 + 2 іл.;

Скрин­ник М. Ідей­не під­грун­тя ук­ра­їн­сько­го ро­ман­тиз­му. Рез. англ. мо­вою. — С. 201–215;

Ка­рась А. Ду­­ша куль­ту­ри і дух мис­лен­ня: [Вступ]; [1.] Культура і мислення: проблема вза­є­мо­зв’язку; [2.] Гуманітарний зміст творчого мислення. Гносеологічний аспект. Рез. англ. мо­вою. — С. 216–246;

Вов­ка­нич С. Ін­фор­ма­цій­ний під­хід до сло­ва. Рез. англ. мо­вою. — С. 247–255.

Спе­ці­аль­ні (до­по­між­ні) іс­то­рич­ні дис­цип­лі­ни:

Куп­чин­ський О. Пер­ші да­ту­ван­ня до­ку­мен­тів за гри­го­рі­ан­ським ка­лен­да­рем у дер­жав­них ус­та­но­вах Ук­ра­ї­ни XVI ст. Рез. англ. мо­вою. — С. 256–269 + табл.;

Гра­бо­ва Н. Пе­чат­ки ад­мі­ні­стра­тив­но-су­до­вих ус­та­нов Лі­во­бе­реж­ної Ук­ра­ї­ни XVIII ст. Рез. англ. мо­вою. — С. 270–291 + 39 іл.;  

Джед­жо­ра О. Проб­ле­ми іс­то­рич­ної то­пог­ра­фії дав­ньо­го Га­ли­ча. Рез. англ. мо­вою. — С. 292–303;

Дем­чук А. Де ле­жав лі­то­пис­ний Все­­­во­лож? Рез. англ. мо­вою. — С. 304–307;

Кос­тру­ба Т. Все­во­лож і Все­во­лозь­ка во­лость. Рез. англ. мо­вою. — С. 308–312;

Крипяке­вич І. Де­я­кі лі­то­пис­ні наз­ви з Га­ли­чи­ни. Рез. англ. мо­вою. — С. 313–315.

Ма­те­рі­а­ли

Бу­тич І. Два не­ві­до­мі лис­ти Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го. [До­даток: оригінальний текст та переклад листів]. — С. 319–326;

Олян­чин Д. Пунк­ти Іва­на Ви­гов­сько­го ук­ра­їн­ським пос­лам на Вар­шав­ський сейм 1659 ро­ку. [До­­­даток: оригінальний текст та переклад пунктів]. — С. 327–350;

Дзьо­бан О. Чо­ти­ри до­ку­мен­ти Іва­на Ма­зе­пи з 1705 ро­ку. [Додаток: оригінальний текст та переклад документів]. — С. 351–359 + 2 іл.;

Уль­я­нов­ський В. Нез­на­ний том “Ар­хи­ва Юго-За­пад­ной Рос­сии”. Додатки: [тексти документів]. — С. 360–369;

Уль­я­нов­ський В. Не­ви­да­ні 25-й том і по­каж­чик “Чте­ний в Истори­че­ском обществе Нес­то­ра-ле­то­пис­ца”. Додатки: [тексти документів]. — С. 370–374;

Свар­­­ник Г. Лис­ти Іль­ка Бор­ща­ка до Ки­ри­ла Сту­дин­сько­го. [Додаток: тек­сти лис­тів]. — С. 375–391 + 2 іл.

З іс­то­рії На­у­ко­во­го то­ва­рис­тва іме­ні Т. Шев­чен­ка

Крипяке­вич І. Іс­то­рич­но-фі­ло­со­фіч­на сек­ція НТШ під ке­рів­ниц­твом Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го у 1894–1913 ро­ках. — С. 392–411;

Пе­те­ги­рич В., Пав­лів Д. Ар­хе­о­ло­гія у дос­лід­жен­нях чле­нів НТШ. — С. 412–426;

Олег Ан­то­но­вич [Купчинський О.]. Про 156-й том За­пи­сок На­у­ко­во­го то­ва­рис­тва іме­ні Шев­чен­ка, який не вий­шов дру­ком у 1939 ро­ці. Додаток: Загальні збори – надзвичайні Наукового товари­ства ім. Шев­чен­ка у Львові дня 14 січня 1940 р. в салі Культурно-історичного музею НТШ. — С. 427–434 + 2 іл.

Кри­ти­ка і біб­лі­ог­ра­фія

Ли­лик С. [Рец. на публ.:] Ук­ра­їн­ський іс­то­рик. Жур­нал Ук­ра­їн­сько­го іс­то­рич­но­го то­ва­рис­тва. – Нью-Йорк; То­рон­то; Мюн­хен, 1985–1989. – Ч. 83–103. — С. 437–442;

Ро­ма­нів О. [Рец. на публ.:] Кед­рин І. У ме­жах за­ці­кав­лен­ня. – Нью-Йорк; Па­риж; Сід­ней; То­рон­то, 1986. – 523 с. — С. 442–447;

Куш­плір Д. [Рец. на публ.:] Rud­nit­sky Ivan L. Es­says in Modern Ukra­i­ni­­an Histo­ry. – Ed­mon­ton, 1987. – I–XXII + 497 p. — С. 448–453;

Ри­бак О. [Рец. на публ.:] Bohachevs­ka-Chomiak Mar­tha. Fe­min­ists Despite Them­selves: Wo­­men in Ukrai­ni­an Com­mun­i­ty Life, 1884–1939. – Ed­mon­ton, 1988. – I–XXV + 460 p. — С. 454–457;

Ба­лан­чук І. [Рец. на публ.:] Ар­хе­о­ло­гия Ук­ра­ин­ской ССР: Биб­ли­о­­­г­р­а­фи­чес­кий ука­за­тель. 1918–1980 гг. – К.: На­ук[ова] дум­ка, 1989. – 559 с. — С. 457–459;

Ши­ян Р. [Рец. на публ.:] Тор­гів­ля на Ук­ра­ї­ні. XIV – се­ре­ди­на XVII сто­літ­тя: Во­линь і Над­дніп­рян­щи­на. – К.: На­ук[ова] дум­ка, 1990. – 408 с. — С. 460–463;

Дзю­ба О., Іг­на­то­ва О. [Рец. на публ.:] Боп­лан Гі­йом Ле­вас­сер де. Опис Ук­ра­ї­ни, кіль­кох про­він­цій Ко­ро­лів­ства Поль­сько­го, що тяг­нуть­ся від кор­до­нів Мос­ко­вії до гра­ниць Тран­сіль­ва­нії, ра­зом з їх­ні­ми зви­ча­я­ми, спо­со­бом жит­тя і ве­ден­ня вій­ни. – К.: На­ук[ова] дум­ка, 1990. – T. I. – 256 c.; T. II. – 112 c. — С. 463–465.

Список ілюстрацій. — С. 466.

Зміст українською мовою. — С. 468.

Зміст англійською мовою. — С. 470.

_________________________

 


Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка

Т. CCXXІI

Праці Історико-філософської секції

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Художній редактор: Василь Сава

Коректор: Світлана Черниш

Підписано до друку 20.07.91

Тираж 3000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т.Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1991


_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com