Том 221 (CCXXI). 1990 р. Праці Філологічної секції

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXІ: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції / Редактори тому Ми­ко­ла Іль­­ниць­кий, Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1990. — 383 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Ро­ма­нів О. Даль­шої до­ро­ги. — С. 5–8;

[б. п.]. Від ре­дак­то­рів то­му. — С. 9–10.

Статті

Лі­те­ра­ту­роз­нав­ство:

Гра­бо­вич Г. Фун­кції жан­ру і сти­лю у ста­нов­лен­ні но­вої ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. Рез. англ. мо­вою. — С. 13–20;

Тро­фи­мук М. Вплив твор­чос­ті Мар­ці­а­ла на за­род­жен­ня і ста­нов­лен­ня те­о­рії ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. На ма­те­рі­а­лі кур­сів сло­вес­нос­ті Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії XVII–XVIII ст. Рез. англ. мо­вою. — С. 21–32 + 2 іл.;

Кри­са Б. Різ­двя­ні та ве­ли­код­ні вір­ші в ук­ра­їн­ській по­е­зії XVII–XVIII ст. Рез. англ. мо­вою. — С. 33–46 + 2 іл.;

Іса­є­вич Я. Ми­ну­ле, су­час­не і май­бут­нє на­ро­ду: проб­ле­ма спад­ко­єм­нос­ті ук­ра­їн­ської куль­ту­ри в твор­чос­ті Шев­чен­ка. Рез. англ. мо­вою. — С. 47–56 + 2 іл.;

Ко­ма­ри­нець Т. По­е­ма “Ве­ли­кий льох” у кон­тек­сті Шев­чен­ко­вої кон­цеп­ції Ук­ра­ї­ни. Рез. англ. мо­вою. — С. 57–69;

Мі­я­ков­ський В. Шев­чен­ко і Ки­ри­ло-Ме­фо­ді­їв­ське брат­ство. Рез. англ. мо­вою. — С. 70–92 + 1 іл.;

Сво­бо­да В. Шев­чен­ко і Бє­лін­ський. Рез. англ. мо­вою. — С. 93–107;

Мо­роз М. Ав­то­бі­ог­ра­фіч­ний еле­мент у лі­рич­ній дра­мі Іва­на Фран­ка “Зів’яле лис­тя”. Рез. англ. мо­вою. — С. 108–122;

Се­ник Л. Про­зо­ві по­шу­ки ук­ра­їн­ських фу­ту­рис­тів 20-их ро­ків: “лі­вий” Р. Рез. англ. мо­вою. — С. 123–135 + 1 іл.;

Іль­ниць­кий О. По­ле­мі­ка фу­ту­рис­тів з Хвиль­о­вим у пе­рі­од ПРОЛІТФРОНТу. Рез. англ. мо­вою. — С. 136–155 + 2 іл.;

Іль­ниць­кий М. По­е­тич­ні шко­ли в за­хід­но­ук­ра­їн­сько­му лі­те­ра­тур­но­му про­це­сі 20–30-х ро­ків XX ст. Рез. англ. мо­вою. — С. 156–170 + 2 іл.;

Габ­ле­вич М. Гам­лет і єв­ро­пей­ський гу­ма­нізм. Рез. англ. мо­вою. — С. 171–209.

Мо­воз­нав­ство:

Коць-Гри­гор­чук Л. На­пи­си на тво­рах ук­ра­їн­сько­го се­ред­ньо­віч­но­го ма­ляр­ства. Лін­гвіс­тич­не та па­ле­ог­ра­фіч­не ат­ри­бу­ту­ван­ня. Рез. англ. мо­вою. — С. 210–236 + 3 іл.;

Се­рб­ен­ська О. Фран­ко­ва кон­цеп­ція зв’яз­ку мо­ви і ду­хов­нос­ті. Рез. англ. мо­вою. — С. 237–248;

Дзен­дзе­лів­ський Й. Дос­лі­джен­ня лек­си­ки ук­ра­їн­ських го­во­рів. Стан і пер­спек­ти­ви. Рез. англ. мо­вою. — С. 249–261.

Ма­те­рі­а­ли

Де­ни­сюк І., Кор­ній­чук В. Не­ві­до­мі ма­те­рі­а­ли до іс­то­рії лі­рич­ної дра­ми Іва­на Фран­ка “Зів’яле лис­тя”. [Додаток]: Супрун. Що­ден­ник. — С. 265–282;

Мі­щен­ко Л. За­бу­тий пе­рек­лад Ле­сі Ук­ра­їн­ки. [Додаток]: Мо­ріс Верн. Єван­ге­ліє. — С. 283–307;

Куп­чин­ський О. Лис­ти Ва­си­ля Сте­фа­ни­ка до Ан­дрія Шеп­тиць­ко­го. [Додаток: тексти листів]. — С. 308–325 + 1 іл.;

Гна­тюк М. Лис­ти Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го до Ми­хай­ла Воз­ня­ка. [Додаток: тексти лис­тів]. — С. 326–338 + 1 іл.;

Дзьо­бан О., Пет­раш О. Лис­ти Бог­да­на Леп­ко­го до Ва­си­ля Щу­ра­та. [Додаток: тексти листів]. — С. 339–348 + 1 іл.

Кри­ти­ка і біб­лі­ог­ра­фія

Зак­рев­ська Я. [Рец. на публ.:] Мо­воз­нав­ство на сто­рін­ках На­у­ко­во­го збір­ни­ка Му­зею ук­ра­їн­ської куль­ту­ри у Свид­ни­ку. – [Бра­тис­ла­ва; Пря­шів]: Сло­ваць­ке пе­да­го­гіч­не вид-во у Бра­тис­ла­ві. Від­діл ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри у Пря­ше­ві, 1965–1988. – Т. I–XV. — С. 351–355;

Ан­дру­сів С. [Рец. на публ.:] Га­чев Г. На­ци­о­наль­ные об­ра­зы ми­ра. – М.: Сов[етский] пи­са­тель, 1988. — С. 355–364;

На­гір­ний М. [Рец. на публ.:] Каф­ка Франц. Опо­ві­дан­ня / У пер[е­кла­ді] Іва­­на Ко­ше­лів­ця. – Мюн­хен: Су­час­ність, 1989. — С. 365–370;

Мед­відь О. [Рец. на публ.:] Зо­рів­чак Р. П. Ре­а­лія і пе­рек­лад. На ма­те­рі­а­лі ан­гло­мов­них пе­ре­кла­дів ук­ра­їн­ської про­зи. – Львів: Вид-во при Львів[ському] ун[іверсите]ті, 1989. – 216 с. — С. 371–375.

Список ілюстрацій. — С. 376.

Зміст українською мовою. — С. 377.

Зміст англійською мовою. — С. 379.

_________________________

 


Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка

Т. CCXXI

Праці Філологічної секції

Редактори тому: Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Юрій Коваль

Художній редактор: Василь Сава

Технічний редактор: Ігор Гринда

 Коректори: Марія Біличенко, Світлана Черниш

Підписано до друку 03.12.90

Тираж 2000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т.Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1990


 

_________________________

Перегляд і завантаження тому:

https://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysk...