ДЕСЯТИЛІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ОСЕРЕДКУ НТШ: СТАНОВЛЕННЯ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Історія Івано-Франківського осередку Науково­го товариства ім. Шевченка (ІФО НТШ) починаєть­ся з Установчих зборів, які відбулися 22 лютого 2000 р. в залі засідань міськвиконкому і в яких взяли участь 32 науковці Прикарпаття. На цих зборах вступне та привітальне слово виголосив Роман Яремійчук, якому Президія НТШ у Львові своїм рішенням від 2 3 грудня 1999 р. доручила очо­лити ініціятивну групу для організації осередку.

Установчі збори прийняли Ухвалу про створен­ня Івано-Франківського осередку НТШ, обговори­ли та затвердили його Статут, обрали керівництво: співголови – Роман Яремійчук та єпископ-ординарій УГКЦ, д-р богослов'я Софрон Мудрий; за­ступники – Богдан Остафійчук та Володимир Качкан; члени президії – Борис Маєвський, Сте­пан Геник, Володимир Грабовецький; секретар – кандидат технічних наук Ігор Когут.

На першому етапі своєї діяльности (лютий 2000 – лютий 2004 рр.) осередок провів велику організаційну роботу з об'єднання у своїх рядах відомих вчених Прикарпаття. Його колективни­ми членами стали Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківський технічний університет нафти і газу, Івано-Франківська ме­дична академія, обласна Спілка письменників України, обласна Спілка художників України, обласна Наукова бібліотека ім. І. Франка, Клуб української інтеліґенції ім. Б. Лепкого, асоціяція „Вчені Прикарпаття", Івано-Франківська міська рада. Було сформовано шість комісій (медико-біологічна, фізико-хемічна, технічних наук, філософсько-теологічна, історична, філології та фольклористики), які мали вагомі здобутки у видавничій справі, випустили нові підручники, довідники, багатотомні словники.

З ініціятиви ІФО НТШ та з участю Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка видано каталог книж­кових видань „Друковане слово Прикарпаття" (відповідальний за випуск Р. Яремійчук). За перші десять років незалежности вийшло 1319 книжок українською мовою, які написали автори, що по­стійно проживають і працюють на Прикарпатті.

Після від'їзду Р. Яремійчука у м. Сімферополь осередок очолював Богдан Остафійчук (2004-2005). За його каденції іФо НТШ отримало при­міщення, члени товариства сприяли спорудженню пам'ятника І. Франкові у м. Рахові, видали пер­ший випуск наукових записок, що складався з гуманітарних праць, виголошених на сесіях, кон­ференціях, „круглих столах", під час проведення тематичних читань.

За головування проф. Володимира Качкана (грудень 2005 – жовтень 2007 рр.) ІФО НТШ ра­зом з Обласною універсальною науковою бібліоте­кою провів цикл наукових читань до 150-річчя від народження І. Франка з участю провідних учених Прикарпаття. Доповіді опубліковано у „Віснику НТШ" (відповідальний за випуск проф. В. Качкан) за 2007 р.

НТШівці брали активну участь в організації та проведенні тематичних вечорів, вечорів-презентацій Степана Геника, краєзнавця Теофіла Виноградника, Володимира Качкана, Володимира Грабовецького, Ольги Слоньовської, критика Дми­тра Юсипа, поета Ярослава Дорошенка, письмен­ника і видавця Михайла Андрусяка. Під грифом Наукового товариства ім. Шевченка вийшли книж­ки Степана Геника, Володимира Боцюрка, Нестора Середюка, Олега Адаменка, Романа Яремійчука, Василя Мойсишина, Володимира Грабовецького, Миколи Кугутяка та ін.

З листопада 2007 р. Івано-Франківський осере­док НТШ очолює Василь Мойсишин. За останні три роки кількість членів осередку збільшилася удвічі і становить 135 осіб, об'єднаних у 12 комісій. Крім чинних, створено Механіко-математичну, Економічну, Мистецтвознавчу, Екологічну комісії, Комісії педагогіки та психології й інформаційних технологій. Видано довідник „Івано-Франківський осередок Наукового товариства ім. Шевченка: біобібліографічний покажчик (2000-2008)" (ред.-упоряд. В. Мойсишин, 622 е.), в якому наведено біографічні довідки та відомості про наукові робо­ти членів ІФО НТШ, видрукувані від часу засну­вання осередку до 2008 р.

Традиційними стали березневі наукові сесії НТШ, в яких щорічно беруть участь 200-250 науковців. Видаються програми сесій, в яких публікуються 90-100 доповідей, „круглі столи", наукові семінари, презентації. У 2008 р. заснова­но періодичне видання „Прикарпатський вісник НТШ" (головний редактор В. Мойсишин), який ви­ходить у чотирьох книжках щорічно (серії „Число", „Слово", „Думка", „Пульс").

У рамках започаткованого проєкту „Сторінки української науки" проведено Всеукраїнську нау­кову конференцію „Розвідка та розробка родо­вищ нафти і газу" до 100-річчя від народження проф. Еммануїла Чекалюка (9 жовтня 2009 р.), Міжнародну науково-практичну конференцію „Бабенківські читання" на вшанування пам'яти Георгія Бабенка (29-30 жовтня 2009 р.), науко­вий семінар „Українська етнокультурна спадщи­на Прикарпаття: стан і перспективи досліджень" (11 лютого 2010 р.), презентацію монографії Георгія Рудька та Олега Адаменка „Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі" (11 березня 2010 р.), ве­чір пам'яти до 100-річчя від народження Марка Боєслава (25 березня 2010 р.).

Крім традиційних книжкових виставок, під час пленарних засідань березневих сесій Товариства і листопадових Загальних звітних зборів осередку в грудні 2008 р. разом із краєзнавчим музеєм у міській ратуші організовано виставку стародруків та видань НТШ довоєнного періоду, а в рамках Дня науки у виставковому залі Університету нафти і газу відкрито виставку сучасних видань осередку за 2000-2009 рр.

Унаслідок клопотання ІФО НТШ Науково-до­слідному і проєктному інституту ВАТ „Укрнафта" надано ім'я Еммануїла Чекалюка. Осередок працює над відкриттям пам'ятника І. Пулюєві в м. Івано-Франківську.

Крім того, осередок разом із Клубом української інтеліґенції ім. Б. Лепкого (президент У. Скальська) провів вечір пам'яти Симона Петлюри (до 130-річчя від народження), урочисте засідання до 65-ї річниці створення першого уряду УПА – Української Головної Визвольної Ради, численні презентації книжок та періодичних видань.

ІФО НТШ приділяє велику увагу науковим до­слідженням, виданню навчальних посібників для вишів. Серед них відзначимо ювілейне ілюстроване видання „Західно-Українська народна республіка (1918-1923)", підготовлене членами Історичної ко­місії; Англо-український та українсько-англійський нафтогазовий словник за редакцією Р. Яремійчука, „Приповідки" С. Пушика, книжки О. Адаменка, В. Бойка, В. Векерика, В. Грудза, В. Качкана, Є. Крижанівського, М. Кугутяка, Б. Маєвського, Б. Остафійчука, М. Рожка, С. Хороба та ін.

Завдання осередку на найближчий час – ство­рення Комісії суспільно-політичних наук, власної Інтернет-сторінки, реєстрація серій „Прикарпатсь­кого вісника НТШ" як фахових наукових видань та поява їх електронних версій. Попереду – напо­леглива праця, спрямована на реалізацію багатьох наукових і культуротворчих проєктів.

Василь МОЙСИШИН,

голова Івано-Франківського осередку НТШ