Том 173 (CLXХІІІ). 1962 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXIII: Праці Історично-філософічної секції. [Збір­ник на по­­ша­ну ук­ра­їн­ських уче­них, зни­ще­них боль­ше­виць­кою Мос­квою. Нак­ла­дом осе­ред­ку пра­ці На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка в Чі­ка­ґо / Ре­дак­тор Ма­рія Ов­ча­рен­ко]. — Па­риж; Чі­ка­ґо, 1962. — 356 с.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

[б. п.]. Пе­ред­мо­ва. — С. 5.

[Наукові статті]

По­лон­ська-Ва­си­лен­ко Н. Іс­то­рич­на на­у­ка в Ук­ра­­ї­­ні за со­вєт­ської до­би та до­ля іс­то­ри­ків: [1.] Іс­то­рич­на на­у­ка в Ук­ра­ї­ні до кін­ця 1920-их років; [2.] Совєтизація науки; [3.] Нищення гуманітарних уста­нов Украї­ни та ре­пре­сії 1931–1935 років; [4.] Єжовщина; [5.] Друга світова вій­на та ні­мець­ка окупа­ція; [6.] Кінцеві підсумки. До­дат­ки: 1. Спи­сок реп­ре­со­ва­них іс­то­ри­­ків, іс­то­ри­ків пра­­ва, ет­ног­ра­фів, ар­хе­о­ло­гів, мис­тец­­твоз­нав­ців, еко­но­міс­тів; 2. Біб­­лі­ог­ра­фія реп­ре­­со­ва­них іс­то­ри­ків, ар­хе­о­ло­гів, мис­тец­­твоз­нав­ців, ет­ног­ра­фів, іс­то­ри­ків пра­ва, еко­­­но­міс­тів; 3. Спи­сок ви­дань Ака­­де­мії На­ук, зни­ще­них в 1930-их ро­ках; Піс­ляс­ло­во. — С. 7–111;

Міл­лер М. До­ля ук­ра­їн­ських ар­хе­о­­­ло­гів під со­вє­та­ми. — С. 112–126;

Ов­­ча­рен­ко М. Сер­гій Єф­ре­мов як лі­те­ра­ту­роз­на­вець: [Вступ]; [1.] Джере­ла світогляду; [2.] Перші спро­би; [3.] Під прапором народництва; [4.] Історія укра­їн­ського письменства; [5.] Періодиза­ція; [6.] Зна­чен­ня “Іс­то­рії україн­сько­го письмен­ства”; [7.] В Ака­де­мії Наук; [8.] По­дзвін­ня. — С. 127–184;

Кос­тюк Г. Ук­ра­їн­ське на­у­ко­ве лі­те­ра­ту­роз­нав­ство в пер­ше по­ре­во­­лю­цій­не п’ят­над­ця­ти­літ­тя. — С. 185–216;

Крав­ців Б. Роз­гром ук­ра­їн­сько­го лі­те­ра­ту­роз­нав­ства 1917–1937 рр.: [Вступ]; I. Реєстр зни­­щених і репресо­ва­них; II. Реєстр тих, що замовкли; III. Реєстр тих, що емі­ґру­ва­ли. — С. 217–308;

Ше­­ве­­льов Ю. По­ко­лін­ня двад­ця­тих ро­ків в ук­ра­їн­сько­му мо­воз­нав­стві: 1. [Вступ]; 2. Нор­малі­за­ція літературної мови; 3. Історія і діялектологія; 4–5. [Підсумки]. — С. 309–332;

Доль­ниць­кий М. Ук­ра­їн­ський уче­ний – ге­ог­раф, про­фе­­сор д[ок­то]р Сте­пан Руд­­ниць­кий. — С. 333–346;

Ве­лич­ків­ський М. Зни­щен­ня сіль­сько­гос­по­­дар­ських на­у­ков­ців у Кам’ян­ці По­діль­сько­му. — С. 347–354.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_173_Zbirnyk_na_poshanu_ukrainskykh_uchenykh_znyschenykh_bolshevytskoiu_Moskvoiu/