Том 163 (CLХІІІ). 1954 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІІІ: Праці Історично-філософічної секції. [Про­ко­по­вич В. “Пе­чать Ма­ло­рос­сій­ская”. Сфра­ґіс­тич­ні етю­ди / З бі­о­гра­фіч­ним на­ри­сом проф[есора] А. Яков­ле­ва]. — Па­риж; Нью-Йорк, 1954. — 112 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Вступ

Яков­лів А. Вя­чес­лав Кос­тян­ти­но­вич Про­ко­по­вич, 1881–1942. — С. 5–17.

Час­ти­на пер­ша

 “Печать Малороссійская”: Яков­лі­в А. Замість Перед­мо­ви Автора. — С. 21–22;

[Про­ко­по­вич В.]. До пи­тан­ня про ав­тен­тич­ність “Стат­­тей Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го в ре­дак­ції 1659 ро­ку”. Додаток: Бібліо­гра­фія. Список джерел і праць, використаних автором у цій праці. — С. 23–45.

[Час­ти­на дру­га]

Сфраґіс­тич­ні етю­ди. [З пос­вя­тою] Світ­лій пам’яті не­за­бут­ніх, зав­ча­су згас­лих Ва­ди­ма Мод­за­лев­сько­го і Ге­ор­гія Нар­бу­та: Яков­лів А. За­мість Пе­ред­мо­ви Ав­то­ра. — С. 49–50;

[Про­ко­по­вич В.]. [Роз­діл I.] Сфра­­ґіс­ти­ка, як до­по­між­на на­у­ка. — С. 51–71; [Роз­діл] II. Сфраґіс­ти­ка ук­ра­їн­­ська. — С. 71–85; [Роз­діл] III. Дер­жав­на пе­чать. — С. 86–88; [Роз­діл] IV. Ук­ра­їн­ська дер­жав­на пе­чать. — С. 88–93; [Роз­діл] V. Пе­чать Вій­ська За­по­розь­ко­го ча­сів геть­ма­­на Пи­ли­па Ор­ли­ка. — С. 93–101; VI. Під­сум­ки. — С. 101–103;

Я[ков­лів] А[н­дрій]. Біб­­лі­ог­ра­фія. — С. 103–106.

Ре­зю­ме англ., франц. та нім. мо­ва­ми. — С. 107–109.

До­да­ток Ілюс­тра­ції на вклей­ці між с. 110–111.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_163_Prokopovych_V_Pechat_Malorosiiskaia_Sfragistychni_etiudy/