Том 161 (CLХІ). 1953 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІ: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 24 / [Редне вказаний]. — Нью Йорк; Па­риж, 1953. — 207 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Вступ

[б. п. Укр., англ. та нім. мо­ва­ми]. — С. 5–10.

[Наукові статті]

Ки­сі­лев­ський К. Ко­декс Ган­кен­штай­на – ста­ро­ук­ра­їн­­ська пам’ят­ка: Вступ; [1.] Зміст пам’ятки; [2.] Вигляд пам’ятки; [3.] Графічні особ­ли­вості пам’ятки; [4.] Помилки в пам’ятці. Мовні особливості; [5.] Дослі­джен­ня слов­ництва; [6.] Назви свят; [7.] Імена з календаря з українськими прик­метами; [8.] Наз­ви місяців і днів; Висновки. Ре­з. англ. та нім. мо­ва­ми. — С. 11–36 + 4 іл.;

Лев В. Мо­ва по­е­тів Русь­кої Трій­ці: [Вступ]; [1.] Фонетичні особли­вос­ті в мові Русь­кої Трій­ці; [2.] Лексика; [3.] Морфологія; Закінчення. Рез. англ. мо­вою. — С. 37–89;

Со­не­виць­кий М. Фран­ко­ві пе­рек­ла­ди з ан­тич­них лі­те­ра­тур: Вступ; I. Хро­но­­ло­гія і ав­тентичність Франкових перекладів з ан­тич­них лі­­те­ра­тур; II. Пере­кла­ди шкільних років, 1873–1875; III. Переклади з рр. 1878–1883; IV. Пере­кла­ди 90-тих років, 1893–1895. Ре­зю­ме англ. та нім. мо­ва­ми. До­да­ток. — С. 90–142;

Рад­зи­ке­вич В. По­вість Фран­ка: “Пет­рії і Дов­бу­щу­ки”. Ре­з. англ. та нім. мо­ва­ми. — С. 143–169;

Гло­бен­ко М. Шев­чен­ко в со­вєт­­сько­му лі­те­ра­ту­ро­­з­нав­стві. Ос­нов­ні тен­ден­ції в трак­ту­ван­ні. Ре­з. англ. мо­­вою. — С. 170–204.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_161_Zbirnyk_Filolohichnoi_Sektsii/