Том 159 (CLІХ). 1949 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLIХ: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­­­с­­лі­д­жен­­ня: Яков­лів А. Ук­ра­їн­ський Ко­декс 1743 ро­ку “Пра­ва, по ко­­­­то­рымъ су­дит­ся ма­ло­рос­сій­скій на­родъ”. Йо­го іс­то­рія, дже­ре­ла та сис­­­­­­­те­ма­тич­ний вик­лад зміс­ту]. — Мюнхен, 1949. — 211 с.

_________________________

Зміст: 

Яков­лів А. Ук­ра­їн­ський Ко­декс 1743 ро­ку Пра­ва, по ко­то­рымъ су­дит­ся ма­ло­рос­сій­скій на­родъ”. Йо­го іс­то­рія, дже­ре­ла та сис­те­ма­тич­ний виклад зміс­ту: I. Література: II. Зовнішня історія Кодексу; III. Джерела Кодексу 1743 р.; IV. Кодифікація українських прав; V. Аналіза тек­сту Ко­­дексу з по­гля­ду його джерел; VI. Сис­те­ма­тич­ний вик­лад зміс­ту Ко­дек­су. — С. 5–181.

До­дат­ки

I. Спи­сок чле­нів Ко­ди­фі­ка­цій­ної Ко­мі­сії, що пра­цю­ва­ли в різ­ні ро­ки над скла­дан­ням Ко­дек­су 1743 р. — С. 182–183;

II. [Зраз­ки тек­сту Ко­дек­су (54 урив­ки укр. мо­вою)]. — С. 184–206.

Рез. нім. мо­вою. — С. 207–210.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_159_Yakovliv_A_Ukrainskyi_Kodeks_1743_roku/