Том 156 (CLVІ). 1948 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLVI: Праці Історично-філософічної секції. [В 300-ліття Хмельниччини (1648-1948) / За ред. Бориса Крупницького]. — Мюнхен, 1948. — 170 с.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Круп­ниць­кий Б. За­мість всту­пу. Рез. англ. і нім. мо­ва­ми. — С. 5–6.

[Наукові статті]

Гриш­ко В. До сус­піль­ної струк­ту­ри Хмель­нич­чи­ни. Рез. англ. і нім. мо­ва­ми. — С. 7–64;

Ста­хів М. Вплив Хмель­нич­чи­ни на фор­ма­цію ук­ра­їн­ської на­ції. Рез. англ. і нім. мо­ва­ми. — С. 65–92;

Па­дох Я. Місь­­кі су­ди на Ук­ра­ї­ні-Геть­ман­щи­ні піс­ля 1648 р.: I. Виникнення за­галь­ного судового ула­ду Геть­манщини; II. Міські суди на Геть­ман­щи­ні; III. Оцінка вартости ре­цеп­ції маґде­бурзь­кого права в Україні. Рез. англ. і нім. мо­ва­ми. — С. 93–127;

Ог­лоб­лин О. Хмель­нич­чи­на й за­лі­зо­руд­на про­мис­ло­вість Пра­во­бе­реж­ної Ук­ра­ї­ни. Рез. англ. і нім. мо­ва­ми. — С. 129–142;

Прі­цак О. Союз Хмель­ниць­ко­го з Ту­реч­чи­ною 1648 ро­ку. [Присвячено] В[исоко]п[оваж­но­му] П[анові] Проф[есору] Янові Рипці (Прага) на згадку літа 1944 р. До­да­ток: [Тексти ту­рецьких повідомлень]. Рез. англ. і нім. мо­ва­ми. — С. 143–164;

Круп­ниць­кий Б. Ні­мець­кий жур­нал з 1704 р. про ко­зац­тво і Хмель­нич­чи­ну. [До­да-ток: оригінальний текст повідомлення про козаків]. Рез. англ. і нім. мо­­ва­ми. — С. 165–168.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_156_V_300-littya_Khmelnychchyny_1648-1948/