Том 155 (CLV). 1937 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLV: Праці Філологічної секції / За ред. Василя Сімовича. — Львів, 1937. — [4]+370 с.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Від ре­дак­ції. — С. 3 нену­м.

[Наукові статті]

Смаль-Стоць­кий С. Пи­тан­ня про схід­ньос­ло­вян­ську пра­мо­ву. — С. 1–5;

Сту­дин­ський К. Ка­рел Яро­мір Ер­бен і Яків Го­ло­ваць­кий. — С. 6–28;

Ко­лес­са Ф. Фор­му­ли за­кін­чен­ня в ук­ра­їн­ських на­род­ніх ду­мах у зв’яз­­ку з пи­тан­ням про на­вер­ству­ван­ня дум: 1. Імпровізаційний стиль дум; 2. Пе­­ре­гляд формул закінчення, характеристичних для поодиноких груп дум; 3. Вказівки на групування дум за формулами закінчення. — С. 29–67;

Тер­ша­ко­­вець М. Но­ві Ko­pi­tari­a­na. До­да­ток (Матеріяли): [Лис­ти, від­гу­ки на пра­­ці, урив­ки хро­нік і лі­то­пис­ців та ін.]. — С. 69–106;

Свєн­ціць­кий І. Мов­ні оз­на­ки пам’яток ук­ра­їн­сько­го пись­мен­ства до­мон­голь­ської до­би. — С. 107–108;

Гор­­дин­ський Я. Ста­­нис­лав Вис­пян­ський і Ук­ра­ї­на. — С. 109–130;

Ар­ти­мо­вич А. По­тен­ці­яль­ність мо­ви. — С. 131–138;

Сі­мо­вич В. Про по­го­лос­не­не ук­ра­їн­ське “л”. — С. 139–152;

Лу­ців Л. Ав­ґуст Ха­рам­ба­шіч і Та­рас Шев­чен­ко: I. Ав­ґуст Ха­рам­башіч, 1861–1911; II. Харамбашічеві пе­реклади Шевченка; III. Про вплив Шевченка на по­е­ми Харамбашіча; Підсумки пра­ці. — С. 153–172;

Пань­ке­вич І. Від­но­шен­ня пів­ден­но-кар­пат­ських го­во­рів ук­ра­їн­ської мо­ви до всіх ин­ших ук­ра­їн­ських го­во­рів, і пе­ре­дов­сім до пів­ніч­но-кар­пат­ських: [Вступ]; [1.] Лемківські говори; [2.] Бой­ківські говори; [3.] Гуцульські го­во­ри. — С. 173–189;

Па­чов­ський Т. Від­гу­ки “Żywotów Świętych” П. Cкар­ґи в “Че­ть­їх-Ми­не­ях” Дмит­ра Туп­та­лен­ка. — С. 191–202;

Зі­лин­ський І. Вза­є­мо­від­но­си­ни між ук­ра­їн­ською та поль­ською мо­вою. — С. 203–216;

Руд­ниць­кий Я. У спра­ві де­вер­ба­ти­вів із на­рос­т­ка­ми -ище, -ись­ко у слов’ян­ських мо­вах. — С. 217–222;

Лев В. Іван Фран­ко та поль­­ські по­­зи­ти­віс­ти. — С. 223–230.

Нек­рологи

[б. п.]. Аґе­нор Ар­ти­мо­вич. — С. 231–233;

Бі­лець­кий Л. Во­ло­ди­мир Пе­ретц. — С. 234–238.

Бібліографія

I. Іс­то­рія пись­мен­ства.

Тер­ша­ко­вець М. [Рец. на публ.:] Пе­ретц В. Н. К изу­че­нию Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве. – Ле­нин­град, 1926. – 149 с. (От­д[ель­­ный] от­тиск из Из­вес­тий ОРЯС АН. – T. XXVIII–XXX); Пе­ретц В. Сло­во о пол­ку Іго­ре­вім. Пам’ят­ка фе­о­даль­ної Ук­ра­ї­ни-Ру­си XII в. Вступ. Текст. Ко­­мен­тар // Ук­ра­їн­ська Ака­де­мія На­ук. Збір­ник Іс­то­рич­но-Фі­ло­ло­гіч­но­го Від­ді­лу. – Ки­їв, 1926. – № 33. – 351 c. + 6 с. не­нум.; Píseň o výpravě Igorově, Igora sy­na Svja­­tos­la­vo­va, vnu­ka Olego­va. – Cло­во о плъку Иго­ревѣ, Иго­­­ря сы­на Святъ­слав­ля, вну­ка Оль­го­ва / Přeložil a ůvod nap­sal Pav­el Papáček. “Ot­to­va Světo­vá Kni­­hov­­­na”, 1666–1667. – Pra­ha, 1926; Cло­во о пол­ку Іго­ре­ве / Ре­дак­­ция древ­не­рус­ско­го тек­ста и пе­ре­вод С. Шам­би­на­го и В. Ржи­ги. – Мос­ква; Ле­нин­град: “Acade­mia”, 1934; Ляц­кій Ев­ге­ній. Сло­во о пол­ку Иго­ревѣ, повѣсть о князь­яхъ Игорѣ, Свя­тос­лавѣ и ис­то­ри­чес­кихъ судь­бахъ рус­ской зем­ли // Prá­ce Slo­van­ské­ho Usta­vu v Praze. – Praha, 1934. – Svazek XII. – 233 s. — С. 239–246;

Гор­дин­ський Я. [Рец. на публ.:] Pis­kor­ski Sebastjan. Żywot Bar­laa­ma i Jo­za­­­fa­ta / Wy­dał i wstępem poprzed­ził Jan Janów // Za­byt­­ki piśmien­nictwa pol­skiego. – Lwów, 1935. – T. VI. – CCVIII + 322 s. — С. 246–250;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Pols­ka li­ry­­ka mieszczańs­ka. Pieśni – tańce – pad­wany. Pi­erwsze zbiorowe i kry­tycz­ne wy­danie / Opracował D[ok­to]r Karol Badecki. – Lwów: Nakładem “Towar­zystwa Nau­kowego”, 1936. – XXXI + 489 + (5) s. — С. 250–259;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Явор­скій Ю. А. Пѣсня-бал­ла­да о ко­закѣ и Ку­ли­нѣ и ду­хов­ная пѣснь грѣш­ныхъ лю­дей. – Уж­го­род, 1929; Brückner A. “Ku­li­na” // Sla­­via. – 1930; Krzy­­ża­nowski Jul. Pieśń o ko­za­ku i Ku­linie // Paralele. – Warszawa, 1935. — С. 259–275;

Шем­лей Й. [Рец. на публ.:] Ja­nów Jan. Plagiat Grzegor­za Proko­po­­wicza Kuj­bie­dy z Cyry­la Frankwil­jo­na Stawro­wiec­k­iego (Від­би­ток з “Sla­via”. – Pra­ha, 1934. – T. XI. – S. 380–517). — С. 275–276;

Воз­няк М. [Рец. на публ.:] Явор­скій Ю. А. Кар­па­то­рус­скіе ва­рі­ан­ты двухъ ма­ло­из­вѣс­тныхъ ис­то­ри­чес­кихъ пѣ­сенъ. – Пра­­га, 1933. – C. 128–139 (От­тиск из На­уч­ных Тру­дов Рус[ско­го] Нар[од­но­го] Уни­­­­вер­­­­си­те­та в Пра­ге. – [T.] V); Явор­ский Ю. А. Ма­те­ри­а­лы для ис­то­рии ста­рин­ной пе­сен­ной ли­те­ра­ту­ры в Под­кар­пат­ской Ру­си. – Пра­га, 1934. – 345 + (2) + III c. — С. 276–279;

Тер­ша­ко­вець М. [Рец. на публ.:] Воз­няк М. У сто­літ­тя “Зо­рі” Мар­кі­я­на Шаш­ке­ви­ча (1834–1934). Но­ві роз­шу­ки про ді­яль­ність йо­го гур­т­ка // Пра­ці Бо­гос­лов­сько­го На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва у Льво­ві, ви­хо­дять під про­во­дом о[тця] проф[есора] д[окто]р[а] Йо­си­фа Слі­по­го. – Час­ти­на пер­ша. – Львів, 1935. – T. IX. – C. 1–145; Час­ти­на дру­га. – Львів, 1936. – T. X. – C. 147–342. — С. 279–284;

Па­чов­ський Т. [Рец. на публ.:] Janów Jan. Dzieła Krasic­kie­­go na Rusi // Księ­ga re­fe­ra­­tów Nau­­kow[ego] Zjaz­du im. I. Krasick­iego. – Lwów, 1936. – Zesz. II. – S. 193–213. — С. 284–285;

Гор­дин­ський Я. [Рец. на публ.:] Сав­чен­ко Ф. За­бо­ро­на ук­ра­їн­ства 1876 р. До іс­то­рії гро­мад­ських ру­хів на Ук­ра­ї­­ні 1860–1870-их рр. 1. Пів­ден­но-За­хід­ній Від­діл Ро­с[ій­­сько­го] Ге­ог­раф[іч­но­го] То­ва­рис­тва в Ки­є­ві. 2. До іс­то­рії ук­ра­їн­ської жур­на­ліс­ти­­ки 1870-их рр. 3. Ем­ський указ. – Хар­ків; Ки­їв: Все­ук­ра­їн­ська Ака­де­мія На­ук. Дер­­жав­не Ви­дав­ниц­тво Ук­ра­ї­ни, 1930. – V–XIV + 1–415 c. — С. 285–289;

Па­чов­ський Т. [Рец. на публ.:] Po­loćkyj A. Die neue ukrain­ische Litera­tur // Slav­i­sche Rund­schau. – 1935. – N I. – S. 27–36. — С. 289–290.

II. Шев­чен­коз­нав­ство.

До­ро­шен­­ко В. [Рец. на публ.:] Пов­не ви­­дан­ня тво­рів Та­ра­са Шев­чен­ка: 16 то­мів. – Вар­ша­ва; Львів: Ук­ра­їн­ський На­­у­ко­вий Ін­сти­тут у Вар­ша­ві, 1934–1936. – T. II, III, VI–XI, XIV. — С. 290–292;

Лу­­кі­я­но­вич Д. [Рец. на публ.:] Смаль-Стоць­кий С. Т. Шев­чен­ко. Ін­тер­пре­та­ції // Праці Ук­ра­їнсько­го На­у­ко­во­го Ін­сти­ту­ту у Вар­ша­ві / Під ре­дак­цією сек­ре­та­ря Ро­ма­на Смаль-Стоць­­ко­го, по­пе­ред­же­ний лис­том ди­рек­то­ра Ін­сти­ту­ту й пе­ред­нім сло­вом Ва­си­ля Сі­мо­ви­ча. – Вар­ша­ва, 1934. – Т. 25. – 237 (226 + 1 + 10) с. — С. 292–295.

III. Слав’ян­ські вза­є­ми­ни.

Сту­дин­ський К. [Рец. на публ.:] Пра­ці Ук­ра­їн­сько­го Ви­со­ко­го Пе­даґоґіч­но­го Ін­сти­ту­ту ім. Мих. Дра­­го­ма­но­ва у Пра­зі. На­у­­ко­вий збір­ник / Під за­галь­ною ре­дак­ці­єю д[ок­то]ра Ва­си­­ля Сі­­мо­ви­ча. – Пра­га: Ви­дан­ня У[кра­їн­сько­го] В[исо­ко­го] П[еда­ґо­ґіч­но­го] Ін­сти­ту­ту, за до­по­мо­гою мі­ніс­тер­ства шкільн[иц­тва] й нар[од­ної] ос­ві­ти ЧСР, 1932 (на об­кла­дин­ці: 1934). – T. II. – 1 + 423 с. — С. 295–300: Сі­мо­вич В. Йо­сеф Їре­чек і ук­ра­їн­ська мо­ва. До аз­буч­ної за­ве­рю­хи 1859 р. – T. II. – C. 265–334; Сі­чин­ський В. Олек­сан­дер Та­ра­се­вич, мис­тець­ка ді­яль­ність у рр. 1672–1720. – T. II. – C. 335–355. — С. 295–296 + с. 299; Сла­він­ський Мак­сим. Чесь­ка звіс­тка про ки­їв­ську еміґ­ра­цію XIII ст. – T. II. – C. 356–359. — С. 296; Фе­ден­ко Па­нас. По­лі­тич­ні пля­ни Я. А. Ко­мен­сько­го та Ук­ра­ї­на. – T. II. – C. 388–404. — С. 296; До­ро­шен­ко Дмитро. Ді­аль­ність Фран­тіш­ка Па­ляць­ко­го й ук­ра­їн­ська спра­ва. – T. II. — С. 296–297; Омель­чен­ко Гри­го­рій. Ян Пра­вос­лав Ков­бек (Kau­bek) і йо­го ук­ра­їн­ські сим­­па­тії. – T. II. – C. 231–247. — С. 297; Бі­лець­кий Ле­о­нід. З лис­ту­ван­ня Йо­си­фа Бо­дян­сько­го з П. Ша­фа­ри­ком. – T. II. – C. 10–90. — С. 297–298; Ру­со­ва Со­фія. Каз­ки Бо­же­ни Нєм­цо­вої. – T. II. – C. 257–260. — С. 298; Стеш­ко Ф. Ян Прач – один із пер­ших зби­ра­чів та гар­мо­ні­за­то­рів ук­ра­їн­ських мель­о­дій. – T. II. – C. 368–387. — С. 298; Ка­бач­ків І. Струк­ту­ра дер­жав­но­го бюд­же­ту на Ук­ра­ї­ні й у Че­хос­ло­вач­чи­ні. – T. II. – C. 128–155. — С. 298; Доль­ниць­кий М. Кри­те­рії для виз­на­чен­ня ет­ноґ­ра­фіч­ної ук­ра­їн­сько-сло­ваць­кої ме­жі. – T. II. – C. 100–117. — С. 298; Ар­ти­мо­вич Аґе­нор. Пи­са­на мо­ва. – T. II. – C. 3–7. — С. 299; Чи­жев­ський Дми­тро. Про де­я­кі дже­ре­ла сим­во­лі­ки Гр. Ско­во­ро­ди. – T. II. – C. 405–423. — С. 299; Ого­род­ник Яків. Гри­го­рій Ско­во­ро­да та Benedictus Spi­no­­za. – T. II. – C. 204–230. — С. 299; Ми­ко­ла­єн­ко Ле­о­нід. Ук­ра­їн­ський степ як ес­те­тич­­ний фе­но­мен. – T. II. – C. 159–181. — С. 299; На­ріж­ний Си­мон. При­нят­тя мос­ков­ських пос­лан­ців в ук­ра­їн­ській дер­жа­ві XVII ві­ку. – T. II. – C. 182–203. — С. 299–300.

IV. Лі­те­ра­ту­роз­нав­ство і кри­ти­ка.

Ро­ма­нен­чук Б. [Рец. на публ.:] Kuchar­ski Eu­ge­niusz. Poe­ty­ka noweli // Pam­ięt­nik literacki. – 1936. – R[ocz.] 33. – Z[esz.] 2. – S. 312–330. — С. 300–301;

Руд­ниць­кий М. [Рец. на публ.:] Ro­berts Mi­cha­el. Cri­ti­que of Po­e­­try. – Lon­don: Cape, 1934. — С. 301–303;

Руд­ниць­кий М. [Рец. на публ.:] Ray­mond Mar­cel. De Bau­de­laire au surréal­isme. – Paris: R. A. Corrêa, 1934. — С. 303–305;

Руд­ниць­кий М. [Рец. на публ.:] Lu­cas F. L. The De­cline and Fall of the Ro­man­tic Ideal. – New-York: The Mac­mil­lan Com­­pany, 1937. – 280 p. — С. 305–307;

Руд­ниць­кий М. [Рец. на публ.:] Fox Ralph. The Nov­el and the Peo­ple. – Lon­don: Lawrence and Wishard, 1937. — С. 308–310;

Ро­ма­нен­чук Б. [Рец. на публ.:] Ча­п­ля В. Со­­­нет в ук­ра­їн­ській по­е­зії, іс­то­рич­но-те­о­ре­тич­ний на­рис (до со­ці­о­ло­гії ук­ра­їн­сько­го вір­ша). – Хар­ків; Оде­са: Д[ер­жав­не] В[идав­ниц­тво] У[кра­ї­ни], 1930. – 64 с. — С. 310–312;

Сем­чи­шин М. [Рец. на публ.:] Руд­ниць­кий М. Від Мир­­но­го до Хвиль­о­во­го. – Львів: Нак­ла­дом ви­дав­ни­чої спіл­ки “Ді­ло” у Льво­­ві, 1936. – 440 с. — С. 312–313.

V. Мо­воз­нав­ство.

Шем­лей Й. [Рец. на публ.:] Сі­мо­вич В. Хрес­то­ма­тія з па­мят­ни­ків ста­ро­ук­ра­їн­ської мо­ви, ста­ро­го й се­ред­ньо­го пе­рі­о­ду до кін­ця XVIII ст. З до­дат­ком ви­бо­ру зі ста­ро­бол­гар­ських па­мя­ток зі слов­нич­ком. – Пра­га: Нак­лад ви­дав­ниц­тва то­ва­рис­тва “Сі­яч” при Ук­ра­їн­сько­му Ви­со­ко­му Пе­даґоґіч­но­му Ін­сти­ту­ті, 1932. – 438 + XLIV + 12 c. — С. 314–315;

Руд­ниць­кий Я. [Рец. на публ.:] Смаль-Стоць­кий Ро­ман. Ук­ра­їн­ська мо­ва в Со­вєт­ській Ук­ра­­ї­ні // Пра­ці Ук­ра­їн­сько­го На­у­ко­во­го Ін­сти­ту­ту. – Вар­ша­ва, 1936. – T. XXIV. – Се­­рія філь­оль­о­ґіч­на. – Кн. 6. – 270 + VI c. — С. 315–317;

Шем­лей Й. [Рец. на публ.:] Грун­ський, Ко­валь­ов М. Іс­то­рія форм ук­ра­їн­ської мо­ви (під­руч­на кни­га для пед­ви­шів). – Хар­ків: Дер­жав­не Ви­дав­ниц­тво “Ра­дян­ська Шко­ла”, 1931. – 350 с. + 2 с. не­нум. — С. 317–319;

Ки­сі­лев­ський К. [Рец. на публ.:] Сі­мо­вич В. До мор­фоль­оґії ук­ра­їн­ських прик­мет­ни­ків // Sla­via. – Пра­га, 1933. – [T.] XII. – C. 26–44. — С. 319–320;

Руд­ниць­кий Я. [Рец. на публ.:] Ra­biej Zo­fja. Di­alekt Bojków // Sprawoz­dania z czyn­noś­ci i po­­sied­zeń Pol­skiej Aka­demii Umiejęt­noś­ci. – Czerwiec. – 1932. – T. XXXVII. – N 6. – S. 15–29 (і ок­ре­ма від­бит­ка). — С. 320–321;

Руд­ниць­кий Я. [Рец. на публ.:] Os­sowski Le­szek. Za­­gad­nienie języ­kowe Polesia // Re­ferat, zgłoszo­ny na 1-szy Zjazd Sprawoz­daw­czo-nau­ko­wy, poświęcony Ziemiom Wschod­nim.  Kom­is­ja Nau­kowych Ba­dań Ziem Wschodnich. – Warszawa, 1935. – 13 + V s. + 3 mapy. — С. 321–322;

Шем­лей Й. [Рец. на публ.:] Sztieber Z. Pi­erwotne osad­nictwo Łem­kowszczyzny w świe­tle nazw miejs­co­wych // Biule­tyn Pol­skiego Towar­zystwa Języ­koznawczego. – Kra­ków, 1936. – Ze­­sz. V. – S. 53–61. — С. 322–323;

Па­ри­пів­на М. [Рец. на публ.:] Gerov­skij Geor­gij. Jazyk Pod­kar­patské Rusi // Českoslo­vens­ká Vlas­tivě­da. – Dil III: Jazyk. – S. 460–517. — С. 323–324;

Руд­ниць­кий Я. [Рец. на публ.:] Кміт Юрій, о. Слов­ник бой­ків­сько­го го­во­ру // До­да­ток до “Лі­то­пи­су Бой­ків­щи­ни”. – Сам­бір: за­хо­дом і кош­том Му­зею “Бой­ків­щи­на”, 1934. – Ч. 3–7 (1934–1936): Бук­ви А–З. – 84 с. — С. 324–326;

Р[уд­ниць­кий] Я. [Рец. на публ.:] Słownik bo­tan­iczny ła­ciń­sko-ma­­łoruskí / Zebrał i uło­żyl w la­tach 1877–1932 Stefan Makowiecki // Pra­ce Kom­isji Ję­zy­­kowej Pol­skiej Aka­de­mii Umiejęt­noś­ci. – Kraków, 1936. – N 24. — С. 326;

Шем­лей Й. [Рец. на публ.:] Nandriş Gr. O wędrówce Rumu­nów na terenie za­chod­nio-słowiań­skim // Sla­via Oc­ciden­ta­lis. – [Poznań, 1933]. – [T.] XII. – S. 254–258. — С. 326–327;

Сі­мо­вич В. [Рец. на публ.:] Збір­ник ко­мі­сії для дос­лід­жен­ня (sic!) іс­то­рії ук­ра­їн­ської мо­ви / За ре­дак­ці­єю акад[еміка] А. Крим­сько­го та проф[есора] М. Драй-Хма­ри. – Ки­їв: Все­ук­ра­їн­ська Ака­де­мія На­ук, 1931. – T. I. – 340 с. — С. 328–342: Ше­лудь­ко Дмит­ро. Ні­мець­кі елє­мен­ти в ук­ра­їн­ській мо­ві. – T. I. – C. 1–60. — С. 328–330; Іль­їн­ський Гр. Як ви­ник­ли ук­ра­їн­ські фор­ми на­з[ив­­но­го] од­н[и­ни] се­р[ед­­ньо­го] ро­ду ти­пу “зіл­ля”. – T. I. – C. 31–76. — С. 330–332; Іль­їн­ський Гр. За­міт­ка про ук­ра­їн­ський прис­лів­ник “га­ла”. – T. I. – C. 77–78. — С. 332; Ку­ри­ло­ва Оле­на. До пи­тан­ня про по­ход­жен­ня пів­ніч­но-ук­ра­їн­ських реф­лек­сів o-ue, we, wy, e. – T. I. – C. 79–85. — С. 332–333; Сі­мо­вич В. Ук­ра­їн­ські чо­ло­ві­чі ймен­ня осіб на -но в іс­то­рич­нім ос­віт­лен­ні. – T. I. – C. 87–112. — С. 333; Бу­зук Пет­ро. З іс­то­рич­ної ді­я­лек­то­ло­гії ук­ра­їн­ської мо­ви. – Го­вір­ка Луць­кої єван­ге­лії XIV в. – T. I. – C. 113–135. — С. 333–335; Се­ме­нів М. Спо­лу­чен­ня з прий­мен­ни­ком “над” у мо­­ві ук­ра­їн­ських гра­мот XIV і пер­шої по­ло­ви­ни XV в. – T. I. – C. 136–140. — С. 335; Драй-Хма­ра М. Фраг­мен­ти мен­сько­го пер­га­ме­но­во­го ап­ра­ко­са XIV ст. – T. I. – C. 141–246 (з передруком тексту – С. 220–246). — С. 335–336; Яро­шен­ко В. Ук­ра­їн­ська мо­ва в мол­дав­ських гра­мо­тах XIV–XV вв. – T. I. – C. 247–337. — С. 336–342;

Руд­ниць­кий Я. [Рец. на публ.:] Сі­мо­вич В. Ук­ра­їн­ські чо­ло­ві­чі ймен­ня осіб на “но” в іс­то­рич­нім ос­віт­лен­ні / Збір­ник ко­мі­сії для дос­лід­жен­ня іс­­то­рії ук­ра­їн­ської мо­ви. – Ки­їв, 1931. – T. I. – C. 87–112. — С. 342–344;

Ки­сі­лев­ський К. [Рец. на публ.:] Мо­воз­нав­ство. Все­ук­ра­їн­ська Ака­де­мія На­ук, “Інсти­тут мо­воз­нав­ства” / Від­по­ві­даль­ний ре­дак­тор П. Мус­­тя­ца (від № 5 – Н. Ка­га­но­вич). – Ки­їв: Ви­дав­ниц­тво ВУ­АН (зго­дом АН УСРР), 1934... – № 1, 2, 3–4, 5, 6, 8. — С. 344–351;

Сі­мо­вич В. [Рец. на публ.:] Ку­ри­ло О. До по­нят­тя “фо­не­ма” // Збір­ник сек­ції гра­ма­ти­ки ук­ра­їн­ської мо­ви / Ре­дак­тор О. Ку­ри­ло. На­у­ко­во-дос­лід­чий Ін­сти­тут мо­воз­нав­ства при Все­ук­ра­їн­ській Ака­­де­мії На­ук. – Ки­їв, 1930. – Кн. I. – C. 217–234. — С. 351–352.

VI. Ет­ног­ра­фія.

Ко­лес­са Ф. [Рец. на публ.:] “Kul­tur und Schallplatte”. Mit­teilungen der Carl Lindström Ak­tiengesellschaft, Kul­tur-Ab­teilung. – Ber­­lin, 1931. – N 11–12. — С. 352–354: Horn­bos­tel Er­ich v[on]. Musik des Orients auf der Schal­lplatte. — С. 352–353; Sachs Curt. Südos­tasi­a­tische Or­ches­ter. — С. 353; Lach­mann Ro­bert. Von der Kunst­mu­sik des vor­­deren Orients. — С. 353–354;

Пас­тер­нак Я. [Рец. на публ.:] Ет­ног­ра­фія в ук­ра­їн­ських і чу­жих ви­дан­нях. — С. 355–360: [Рец. на публ.:] 1. “Rocznik Wołyń­ski”. – Równe, 1930. – T. I; 1931. – T. II; 1934. – T. III; 1935. – T. IV. — С. 355–357; 2. “Жит­тя і Знан­ня”, ілюс­тро­ва­ний по­пу­ляр­но-на­у­ко­вий жур­нал. Ви­дан­ня То­ва­рис­тва “Прос­ві­та”, ви­хо­дить від 1927 р. у Льво­ві. – Львів, 1927–1936. – Річ­ни­ки I–IX. — С. 357–359; 3. “Сло­во”, ви­дан­ня се­ми­на­ря сло­вян­ської філь­оль­о­ґії при фі­ль­о­­со­фіч­но­му фа­куль­те­ті Ук­ра­їн­ської Бо­го­­слов­ської Ака­де­мії у Льво­ві. – Львів, 1936. – Ч. 1. — С. 359–360;

Ґурґу­ла І. [Рец. на публ.:] Dobrjań­ski Ka­l­is­trat. Zna­chorstwo w Sam­borskiem // Lud. – Lwów, 1934–1935. – T. XXXIII. – S. 115–126 (і від­би­ток – 10 s.); Dobrjań­ski K. Bractwo Kawaler­skie im. św. Mi­koła­ja w Star­ym Sam­borze // Lud. – Lwów, 1934–1935. – T. XXXIII. – S. 126–135 (і від­би­ток – 10 s.). — С. 360–361;

Доб­рян­ський К. [Рец. на публ.:] Fal­kow­ski J., Pasznycki B. Na po­gran­ic­zu łem­kowsko-bojkowskiem. Zar­ys et­no­graf­icz­­ny z 1 ma­pą, 29 rycinami i 9 ta­bli­cami // Prace Et­no­graf­iczne / Pod red. d[ok­to]ra A. Fi­sche­ra. – Lwów, 1935. – N 2. – 132 s. — С. 361–362.

VII. Біб­лі­ог­ра­фія.

До­ро­шен­ко В. [Рец. на публ.:] Пе­лен­ський Є. Ю. Біб­лі­ог­ра­фія ук­ра­їн­ської біб­лі­о­­г­ра­фії // Біб­лі­о­те­ка “Дзво­нів”. – Ч. 4 (на обкл.: Ви­дан­ня “Бо­гос­ло­вії”. – Ч. 18). – Львів, 1932 (на обкл.: 1934). – 198 + (1) с. — С. 362–368.

Об­го­во­ре­ні пра­ці в CLV то­мі. — С. 369–370.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_155/