Том 154 (CLIV). 1937 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLIV: Праці Історично-філософічної секції / За ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1937. — [2]+ХХІ+268 с., іл., картосхеми.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Пас­тер­нак Я. Га­лиць­ка ка­тед­ра у Кри­ло­сі. Тим­ча­со­ве зві­дом­лен­ня з роз­ко­пів у 1936 і 1937 р. — С. I–XXI + 5 іл.;

Кан­ди­ба О. До­­слі­ди на га­лиць­ко­му По­діл­лі в рр. 1928 та 1929. — С. 1–14 + 7 іл.;

Чач­ков­ський Л. Кня­жий Белз: I. Теперішнє місто; II. Княжий город; III. Приго­род­дя; IV. Хра­ми Старого Бел­за; [Додаток]: Перекази про церкви й манастирі в дальшій око­ли­ці Белза. — С. 15–31 + 1 кар­тос­хе­ма;

Крипяке­вич І. За­міт­ки до іс­то­рії вій­ська кня­жих ча­сів. — С. 33–40;

Олян­чин Д. Опис по­до­ро­жі швед­сько­го пос­ла на Ук­ра­ї­ну 1656–1657 р. — С. 41–69;

Яков­лів А. До пи­тан­ня про ав­то­ра “Іс­то­рії Ру­сів”. — С. 71–113;

Фи­лип­чак І. На­рис іс­то­рії Ти­ря­ви Сіль­­ної. — С. 115–139;

Кар­пи­нець І. Га­лиць­кі за­ліз­ні гу­ти та їх про­дук­ція в рр. 1772–1848: I. На пере­ло­мі XVIII–XIX ст.; II. Стан і про­­дукція поодиноких гут у 1809–1811 роках; III. То­гочасні погляди на залізний про­мисел Галичи­ни, роки 1808–1817; IV. Гути й їх продукція в рр. 1820–1836; V. Спо­сіб про­дук­ції заліза в 1840–1850 роках; VІ. За­лізні гути в Галичині (й Буко­ви­ні) в 1841–1848 р.; VII. Продукція сирого й ли­того заліза в 1841–1848 рр.; VIII. Зу­жи­ван­ня опа­ло­вих матеріялів в рр. 1841–1848; IX. Кількість занятих у залізнім гут­ниц­тві Галичини й Буковини людей, у 1841–1848 рр.; X. Погляд на галицькі залізні гу­ти в рр. 1772–1848. [Додаток]: Джерела й література. — С. 141–182 + табл.;

Цин­ка­лов­­ський О. Ма­те­рі­я­ли до ар­хе­о­ло­гії Во­ло­ди­мир­сько­го по­ві­ту: Вступні завваги; Матеріяли: [I.] Міс­то Во­ло­ди­мир; [II.] Передмістя Во­ло­ди­мира; [III.] Осе­лі Во­ло­ди­мир­сько­го по­ві­та. — С. 183–240 + 1 іл. + 7 карто­схем;

Пас­тер­нак Я. Но­ві ар­хе­о­логіч­ні на­бут­ки Му­зею На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка у Льво­ві за час від 1933–1936: I. Ме­­зо­літ; II. Неоліт; III. Ене­­оліт; IV. Старша брон­зова доба; V. Молодша брон­зова доба; VI. Галь­штат­ська доба; VII. Лятен­ська доба; VIII. Римська доба; IX. Княжа доба; X. Сто­­­літ­тя XIV–XVIII. — С. 241–268.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_154/