Том 153 (CLIІІ). 1935 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLІІI: Праці Філологічної секції / За ред. Ярослава Гординського. — Львів, 1935. — [2]+233 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Воз­няк М. Хто ж ав­тор т[ак] зв[ано­го] Лі­то­пи­су Са­­­мо­­вид­ця? — С. 1–81 + 2 іл.;

Гор­дин­ський Я. Су­час­не фран­коз­нав­ство, 1916–1932. — С. 83–97;

Бе­зуш­ко В. Віл’єм Шек­спір – рес­пуб­лі­ка­нець?: Лі­те­­ра­ту­ра; [Вступ]; 1. Сучасні королі; [2.] Завдання праці; [3.] Королі з “Істо­рій”; [4.] Ко­ро­лі з середньої доби творчости; [5.] Королі з останньої доби твор­чости; Вис­новки. — С. 99–163;

Огі­єн­ко І. За­губ­ле­на ук­ра­їн­ська гра­мо­та по­ло­ви­ни XV ві­­ку. Па­ле­ог­ра­фіч­но-лін­гвіс­тич­ний на­рис. — С. 165–174 + 1 іл.;

Воз­няк М. З ук­ра­їн­ської лі­ри­ки XVII в. — С. 175–184;

Воз­няк М. Два “ста­рос­віт­ські от­че­­на­ші” з ча­су Шаш­ке­ви­ча. [До­да­ток: тек­сти двох от­че­на­шів]. — С. 184–185 + 3 чис­­ті ну­ме­ро­ва­ні сторінки;

Сту­дин­ський К. Псев­до-пос­ла­ніє Мар­кі­я­на Шаш­­ке­ви­ча. — С. 189–207;

Сту­дин­ський К. Га­ли­ча­ни в гос­ти­ні у Мих. Мак­си­мо­ви­ча 1872 р. — С. 209–233.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_153/