Том 152 (CLІI). 1933 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLІI: Праці Історично-філософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1933. — [3]+178 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Бор­щак І. Ма­зе­па. Лю­ди­на й іс­то­рич­ний ді­яч. До­по­відь на свя­точ­ній ака­де­мії На­ук[ово­го] Т[ова­рист]ва ім. Шев­чен­ка 11 ве­рес­ня 1932 р. З присвятою: Памяти дружини моєї Софії. Додатки: [Відомості про Ма­зе­пу]. — С. 1–33. — С. 1–33;

Ан­дру­сяк М. Звяз­ки Ма­зе­пи з Ста­нис­ла­вом Лє­щин­ським і Кар­лом XII. — С. 35–61. — С. 1–27;

Пас­тер­нак Я. Пер­ша брон­зо­ва до­ба в Га­ли­чи­ні в світ­лі но­вих роз­ко­пок: Вступ; I. Власні розкопки; II. Му-зей­ний матеріял; III. Опрацьовання ма­теріялу; IV. Загальні висновки. [До­дат­ки]: Спи­сок літератури. Ре­зю­ме нім. мо­во­ю. — С. 63–112. — С. 1–50 + 22 іл.;

Пас­тер­нак Я. Но­ві ар­хе­о­ло­гіч­ні на­бут­ки Му­зею На­у­­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­­чен­ка у Льво­ві за час від 1929–1932 р.: I. Не­о­­­літ; II. Енеоліт; III. Бронзова до­ба; IV. Галь­штатська доба; V. Лятенська доба; VI. Рим­ська доба; VII. Княжа доба. — С. 113–130. — С. 1–18;

Яков­лів А. Мос­ков­ські про­єк­ти до­го­вор­них пунк­тів з геть­ма­ном Ів. Ви­гов­ським. — С. 131–148. — С. 1–18;

Олян­чин Д. До істо­­рії тор­гов­лі Ук­ра­ї­ни із Кри­мом (1754–1758) на ос­но­ві ме­мо­рі­я­лу фран­цузь­ко­го кон­су­ля Шар­ля Пес­со­не­ля. — С. 149–161. — С. 1–13.

Miscellanea

Воз­няк М. До спра­ви ар­хі­ву Ма­зе­пи. — С. [163–164]. — С. 1–2;

Кос­тру­ба Т. Чи “Тер­ко­ва” Са’Дед­ді­на – Чор­тків?. — С. [164–167]. — С. 2–5;

Воз­няк М. Пи­лип Ор­лик у піс­ні про Вед­ме­дів­ку. — С. [167–176]. — С. 5–14;

Воз­няк М. Ук­ра­їн­ська са­ти­ра на ца­ри­цю Ан­ну з 1735 р. [До­да­ток]: Kom­­passya nad An­ną carową Ros­syis­ką, 1735. — С. [176–177]. — С. 14–15.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_152/