Том 151 (CLI). 1931 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLI: Праці Історично-філософічної секції / За ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1931. — [3]+240 с., іл., картосхема.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Пас­тер­нак Я. Но­во­від­кри­ті рим­ські пам’ят­ки з Га­ли­чи­ни і Во­ли­ні: I. “Terra sigillata” із Звенигорода; II. Скарб римської доби в Боро­чи­цях на Волині. Рез. нім. мовою. — С. 1–17 + 4 іл. + 1 картосхема;

Пер­фець­кий Е. Пе­ре­миш­льський лі­то­пис­ний ко­декс пер­шої ре­дак­ції в скла­ді хро­ні­ки Яна Длуґо­ша. [Про­дов­жен­ня]: III. Текст про вбивство Аскольда і Дира; IV. Пе­чер­ський літо­пис, старе руське літо­пи­­сання та текст Длуґоша. — С. 19–56;

Сі­чин­ський В. Ар­хі­тек­ту­ра міс­та Бар­ді­­є­ва: [1.] Населення міста й околиці; [2.] Лі­­те­ра­ту­ра; [3.] Історія міста; [4.] Обо­рон­ні мури міста; [5.] Пояснення до пляну Бар­ді­є­ва 1768 р., рис. 16; [6.] Ратуша (му­зей); [7.] Катедра; [8.] Інші пам’ят­ки архітек­ту­ри; [9.] Питання мистецьких те­чій і впливів. [Додаток]: Реєстр ілю­стра­цій. — С. 57–97 + 26 іл.;

Лось­кий І. Ук­ра­їн­ці на сту­ді­ях в Ні­меч­чи­ні в XVI–XVIII ст. — С. 99–110;

Кри­пя­ке­вич І. Сту­дії над дер­­жа­вою Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го. [Про­­дов­жен­ня]: VII. Військо; VIII. Каталог пол­­­ковників 1648–1657 рр.; IX. Дер­жава Бог­дана Хмельницького. Загальні уваги. — С. 111–150 + табл.;

Олян­чин Д. Ук­ра­їн­сько-бран­ден­бур­зькі по­лі­тич­ні зно­си­ни в XVII ст.: I. Часи геть­мана Бог­дана Хмельницького. З прис­вя­тою В. К. Ли­пин­сько­му і О. Ф. Ско­ро­пи­со­ві. До­да­ток: Три до­ку­мен­ти з XVII ст. — С. 151–179;

Ан­дру­сяк М. Пав­ло Те­те­ра та львів­ська Став­ро­пі­гія. III До­дат­ки: [до­ку­мен­ти з 1672 р.]. — С. 181–188.

Miscellanea

Сі­чин­ський В. Пе­ред­мо­ва ру­ко­пис­но­го єван­ге­лія кін­ця XVI ст. з Ма­ко­ви­ці на За­кар­пат­ті. [До­да­ток: ори­гі­наль­ний текст пе­ред­­мо­ви “Єван­ге­лія”]. — С. 189–191 + 4 іл.;

Кри­пя­ке­вич І. Чи­ги­рин і Су­бо­тів у ві­зи­та­ції 1726 р. [До­да­ток: ори­гі­наль­ні тек­сти ві­зи­та­цій]. — С. 191–194;

Воз­няк М. Ук­ра­їн­ські піс­ні й поль­ські вір­ші з “Лі­то­пис­ця” Єр­ли­ча. [Дода­ток: тек­сти віршів]. — С. 195–205;

Кар­пи­нець І. До спра­ви ареш­ту­вань у Льво­ві в чер­вні 1877 р. [До­да­ток: до­ку­мен­ти 1877 р.]. — С. 205–216;

Кре­вець­кий І. Stu­di­um Ru­the­­num. У від­по­відь п[анові] А. Ан­дро­хо­ви­чо­ви. — С. 216.

[Додаток]

К[ри­пя­ке­ви]ч І. Пять­де­сять­літ­тя на­у­ко­вої пра­ці Єв­фи­ма Сі­цін­­сько­го. [До­да­ток]: Важ­ні­ші на­у­ко­ві пра­ці Є. Й. Сі­цін­сько­го. — С. 217–223 + 1 іл.

Некрологи

К[ри­пя­ке­ви]ч І. Сте­пан То­ма­шів­ський. [До­да­ток]: Ре­єстр го­лов­них друк[ованих] праць пок[ійного] С. То­ма­шів­сько­го. — С. 225–230 + 1 іл.;

[б. п.]. Вя­че­слав Ли­пин­ський. — С. 230–235 + 1 іл.;

[б. п.]. Рай­мунд Фрід­ріх Кайндль. — С. 235–240 + 1 іл.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_151/