Том 150 (CL). 1929 р. Праці Філологічної та Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CL: Праці Філологічної та Історично-філософічної секції / Під ред. Кирила Студинського та Івана Крип’якевича [Ювилейний Збірник Наукового Товариства імени Шевченка у Львові в п'ятдесяти-п'ятиліття основання, 1873–1928]. — Львів, 1929. — XVIII+458 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Гру­шев­ський М. З на­го­ди 150-ої кни­ги “За­пи­сок”. — С. V–VII;

Сту­дин­­ський К. На­у­ко­ве То­ва­рис­тво ім. Шев­чен­ка у Льво­ві, 1873–1928 рр. — С. IX–XVIII;

[б. п.]. В справі правопису. — С. XVIII.

[Наукові статті]

Ан­дро­хо­вич А. Львів­ське “Stu­di­um Ruthe­num”. [Закінчен­ня]: [VIII. Професори Stu­dii Ruthe­ni]; IX. Слухачі stu­dii ruthe­ni; X. Зне­сеннє stu­­dii ruthe­ni; XI. Користи із stu­di­um ruthe­num. — С. 1–80;

Кри­пя­ке­вич І. З пог­ра­нич­­ної ук­ра­їн­сько-мос­ков­ської пе­ре­пис­ки 1649–1651 р. [До­да­ток]: Пе­ре­пис­ка [де­в’ять лис­тів]. — С. 81–91 + 5 іл.;

Лу­нів А. Лю­би­ча-Кня­зі. При­чин­ки до іс­то­рії сіл во­лось­ко­го пра­ва в Га­ли­чи­ні. До­дат­ки: [два до­ку­мен­­ти]. — С. 93–108;

Ан­дро­хо­вич Ам­вро­­зій. “Іл­лі­рій­ська” дру­кар­ня і кни­гар­ня Оси­па Кур­цбе­ка 1770–1792 р. та її звяз­ки з угор­ською і га­лиць­кою зем­лею. При­чи­нок до іс­то­рії дру­кар­ства ки­ри­ли­цею у Від­ні. — С. 109–120;

Воз­няк М. Апо­ло­гія ки­ри­ли­ці Де­ни­са Зуб­­риць­ко­го. [До­да­ток]: Apo­­lo­gia Cyryliki czy­li Az­buki ruskiej. — С. 121–142;

Сі­чин­ський В. Сут­ків­ська твер­ди­ня: [1.] Значіння будови. Література; [2.] Історичні відомости; [3.] Істо­рич­не тло; [4.] Історія перебудов; [5.] Опис будови; [6.] Провенієнція заложення; [7.] Ґо­тичні риси; [8.] Зовнійший вигляд; [9.] Вис­нов­ки з аналізи форм. [Додаток]: Спи­­с ілюс­тра­цій. — С. 143–180 + іл.;

Кос­тру­ба Т. Ма­те­рі­я­ли до іс­то­рії м. Чор­т­ко­ва: 1. Кушнірсько-кравецький цех в Чорткові; 2. Три документи з мину­ло­­­го міста Чорткова. [До­да­ток до роз­ді­лу 1]: три урив­ки з “Ін­струк­ції”, XVIII–XIX ст.; [До­да­ток до роз­ді­лу 2]: три до­ку­мен­ти з XVIII–XIX ст. — С. 181–196;

Ан­дру­­сяк М. До іс­то­рії бо­роть­би між П. До­ро­шен­ком та П. Су­­хо­вієм в 1668–1669 рр. — С. 197–227;

Пас­тер­нак Я. Но­­ві ар­хе­оль­о­ґіч­ні на­бут­­ки ук­ра­їн­ських му­зе­їв у Льво­ві за 1928 р. – Nouvelles ac­quisi­tions ar­ché­o­lo­gi­ques des mu­sées oukrai­ni­en­­nes á Léo­pol en 1928: [Вcтуп]; I. Неоліт, мо­лод­ша камінна доба, 5000–2500 пер[ед] Хр[истом].; II. Культура мальованої ке­ра­міки, пере­хо­до­ва доба, 2500–2000 пер[ед] Хр[истом]; III. Бронзова доба, 2000–800 пер[ед] Хр[и­стом]; IV. Рання залізна доба, 800–1 пер[ед] Хр[истом]; V. До­ба римського цісарства та ман­дрівок народів, 1–600 по Хр[исті]; VI. Доба славян­ських горо­дищ (княжа), від 600 по Хр[исті]. [Додаток]: Пояснення до таблиць з ілю­стра­ці­я­ми. — С. 229–242 + 27 іл.;

Воз­няк М. Із спі­ва­ни­ка До­мі­ні­ка Руд­ниць­ко­го. — С. 243–252 + но­ти: С. 248, 250;

Брик І. Ша­фа­рик у ро­лі суд­ді в тер­мі­но­ло­гіч­но­му ук­ра­їн­сько-поль­сько­му спо­­­рі 1849 р. До­дат­ки: [п’ять до­ку­мен­тів]. — С. 253–269;

Сту­дин­ський К. Зв’яз­ки Олек­­сан­дра Ко­нись­ко­го з Га­ли­чи­ною в рр. 1862–1866. — С. 271–338;

Воз­няк М. Ол. Ко­нись­кий і пер­ші то­ми “За­пи­сок”. З до­дат­ком йо­го лис­тів до Митр. Ди­­ка­ре­ва. [До­да­ток: 26 лис­тів О. Ко­нись­ко­го до М. Ди­ка­ре­ва]. — С. 339–390;

Савченко Ф. Спра­ва про що­річ­ну, та­єм­ну суб­си­дію львів­сько­му “Сло­­ву”, 1875–1881. — С. 391–404;

Сту­дин­ський К. Ма­те­рі­я­ли до жит­тє­пи­су Фе­­до­ра Вов­­ка. Лис­ту­ван­ня Фе­до­ра Вов­ка з Ол. Бар­він­ським, в рр. 1891 і 1900–1903. [Додаток у статті: Листи Ф. Вовка до О. Бар­він­сько­го та К. Студинського]. — С. 405–427;

Ле­виць­кий В. Л. П. Ку­ліш і “Зо­ря”. — С. 429–432;

Сав­чен­ко Ф. З “Ук­ра­ї­ні­ки” По­го­дін­сько­го ар­хі­ву: I. [Вступ]; II. Листу­ван­ня А. Метлин­сько­го з М. Погодіном, 1838–1844. [До­да­ток]: Лис­ти А. Мет­лин­сько­го до М. По­­го­ді­на. — С. 433–443;

На­ріж­ний С. Ucrain­i­ca в Чесь­ко­му Іс­то­рич­но­му Ча­со­пи­сі – Če­ský Ča­sopis His­tor­ický. [До­да­ток]: По­каз­чик Ucrain­i­ca. — С. 445–458.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_150/