Том 149 (CXLIX). 1928 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLIХ: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1928. — [3]+235 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Кор­ду­ба М. Ми­хай­ло Мак­си­мо­вич і пер­ші дос­лі­ди над ук­ра­їн­ськи­ми ґе­оґ­ра­фіч­ни­ми наз­ва­ми. — С. 1–8;

По­лян­ський Ю. Но­ві ар­хе­оль­о­ґіч­ні зна­хід­ки з Га­ли­чи­ни. — С. 9–30 + 85 іл.;

Пер­фець­кий Е. Пе­ре­миш­ль­ський лі­то­пис­ний ко­декс пер­шої ре­дак­ції в скла­ді хро­ні­ки Яна Длу­ґо­ша. [Про­довження]: II. Опо­ві­­дання про Кия, Щека й Хорива та Опо­відан­ня про Рюри­ка, Синеуса і Трувора в скла­ді зводу 1100 року. — С. 31–83;

Фи­­лип­чак І. З іс­то­рії се­ла Ліш­ні, сяніцько­го по­віта: I. Положеннє і приро­да. Назва села. Почат­ки кольонізації Сяніччини; II. Влас­­­ники Лішні XV–XIX в.; III. Селяне. – Цер­ква; IV. Побут в XIX в. Школа. — С. 85–116 + табл.;

На­ріж­ний С. “Мос­ков­ська служ­ба” Іва­на Ви­гов­сько­го. — С. 117–139;

Воз­няк М. Ко­зац­тво під Хо­ти­ном 1621 р. в су­час­ній [то­го­час­ній] по­е­зії. — С. 141–172.

Miscellanea

Кри­пя­ке­вич І. Не­­пуб­ли­ко­ва­ні лис­ти Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го 1650–1657 рр. [До­да­ток: 13 лис­тів Б. Хмель­ниць­ко­го]. — С. 173–189;

Ан­дру­сяк М. До пи­тан­ня про ав­тор­ство Лі­то­пи­су Са­мо­вид­ця. — С. 189–194;

Кос­тру­ба Т. Ще до ґе­не­зи фор­ми ук­ра­їн­ських дум. — С. 194–196;

Воз­няк М. М. Стри­ков­ський про ту­рець­ку не­во­лю в тво­рі 1575 р. [Додаток у статті: урив­ки з твору Стри­ковського]. — С. 197–210.

Некрольоґи

Бід­нов В. Да­ни­ло Щер­ба­ків­ський. — С. 211–218;

Бід­нов В. Во­ло­ди­мир За­віт­не­вич. — С. 218–221.

Бібліоґрафія

К[ри­пя­ке­ви]ч І. Іс­то­рич­ні ви­дан­ня Ук­ра­їн­ської Ака­де­мії На­ук у Ки­ї­ві 1926–1927 р. — С. 223–235:

[Вступ]. — С. 223–224; Іс­то­рич­но-фі­ло­ло­гіч­ний Від­діл. — С. 224–227; Ет­ног­ра­фіч­на Ко­мі­сія. — С. 227–228; Куль­тур­но-Іс­то­рич­на Ко­мі­сія. — С. 228–229; Ко­мі­сія ста­ро­го Ки­ї­ва й Пра­во­бе­реж­жа. — С. 229; Ко­мі­сія най­но­ві­шої іс­­то­рії Ук­ра­ї­ни. — С. 229–230; Ар­хе­ог­ра­фіч­на Ко­мі­сія. — С. 230; Все­­ук­ра­їн­ський Ар­хе­о­ло­­­гіч­ний Ко­мі­тет. — С. 230–231; Від­діл Мис­тец­тва. — С. 231; Три­піль­ська Ко­мі­сія. — С. 231; Ко­мі­сія для скла­дан­ня Іс­то­рич­но-Ге­ог­ра­фіч­но­го Слов­­ни­ка Ук­ра­ї­ни. — С. 231–232; Ко­мі­сія для дос­лі­дів гро­мад­ських те­чій на Ук­ра­ї­ні. — С. 232; Іс­то­рич­на Сек­ція. — С. 232–234; Со­ці­яль­но Еко­но­міч­ний Від­діл Укр[а­їн­ської] Ака­де­мії На­ук. — С. 234; Ко­мі­сія для ви­у­чу­ван­ня іс­то­рії за­хід­ньо-русь­ко­го та вкра­їн­сько­го пра­ва. — С. 234–235; Ко­мі­сія для ви­у­чу­ван­ня зви­ча­є­во­го пра­ва Ук­ра­­ї­ни. — С. 235.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_149/