Том 148 (CXLVII). 1928 р. Праці Історично-філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVIII: Праці Історично-філологічної секції / Під ред. Кирила Студинського; [В трид­ця­ті ро­ко­ви­ни смер­ти Пан­те­лей­мо­на Ку­лі­ша (ум[ер] 2. II. 1897 ро­ку)]. — Львів, 1928. — [3]+334 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Воз­няк М. Ку­ліш як ре­дак­тор “При­че­пи” Ле­виць­­ко­го. — С. 1–54;

Гор­дин­ський Я. Ку­лі­ше­ві пе­рек­ла­ди драм Шек­спі­ра: I. Від­но­шен­ня Куліша до Шекспіра до 1882 р.; II. Мова Кулішевих перекладів Шекспіра у ви­дан­ню 1882 р.; III. “Шекспірові твори” й англійський ориґінал; IV. До історії ви­дан­ня Кулішевих перекладів 1882 р.; V. Як принято Кулішеві переклади Шекспі­ра?; VI. Куліш працює далі над перекладанням Шекспіра; VII. Гадки Івана Франка про Кулішеві переклади Шекспіра; VIII. Франко ви­давцем Кулішевих перекладів Шек­спіра; IX. Франкова редакція Кулі­ше­вих пе­ре­кладів Шекспіра. — С. 55–164;

Воз­няк М. Ос­тан­ні зно­си­ни П. Ку­лі­ша з Га­ли­ча­на­ми. З до­дат­ком йо­го лис­ту­ван­­ня з М. Пав­ли­ком. [До­да­ток]: 37 лис­тів П. Ку­лі­ша до М. Пав­ли­ка. — С. 165–240;

Сту­­дин­ський К. Слі­да­ми Ку­лі­ша: [Вступ]; I. Переписка Куліша з Як. Голо­ваць­ким; II. Лист П. Куліша до редак­ції “Мети”, 1863 р.; III. Лист Василя Біло­зер­сько­го до Танячкевича, 30. I. 1865 р.; IV. Кулішева промова на Шевченковому свя­ті у Відні 1869 р.; V. Листи П. Ку­лі­ша до Данила Танячкевича, 1869 р.; VI. Лист Ана­­толя Вахнянина до П. Кулі­ша з дня 15 липня 1869 р.; VII. Лист П. Куліша до д[окто]ра Корнила Сушкевича, 28. III. 1882 р.; VIII. “Сон про вовка та про ли­си­цю” П. Куліша, сі­чень 1893 р. [Додат­ки після кожного розділу: тексти лис­тів, про­­мов та опові­дань]. — С. 241–306.

[Наукова бібліографія]

До­ро­шен­ко В. Най­но­ві­ша лі­те­ра­ту­ра про П. Ку­лі­ша. Ін­фор­ма­тив­ний ог­ляд ви­дань і роз­ві­док за ос­тан­ні пять­на­цять літ, 1914–1928 рр. — С. 307–334:

[Вступ]. — С. 307–309; I. Ви­дан­ня Ку­лі­ше­вих тво­рів: 1. Пе­­ред­ру­ки. — С. 309–311; 2. Не­ві­до­мі тво­ри та ва­рі­ян­ти. — С. 311–312; 3. Лис­ту­ван­ня Ку­­­лі­ше­ве. — С. 312–315; 4. Біб­лі­оґ­ра­фія Ку­лі­ше­вих тво­рів. — С. 315–316; II. Ма­те­рі­я­ли до бі­оґ­ра­­фії Ку­­лі­ша й сту­дії над йо­го жит­тям: 1. Ма­те­рі­я­ли. — С. 316–318; 2. Сту­дії над Ку­лі­ше­вим жит­тям. — С. 318–327; III. Сту­дії над твор­чіс­тю Ку­лі­ша: 1. Ку­ліш – про­за­їк. — С. 327–329; 2. Ку­ліш – по­ет. — С. 329–331; 3. Ку­ліш – пе­рек­ла­дчик. — С. 331; 4. Ку­ліш – лі­­те­ра­тур­ний кри­тик. — С. 331–332; 5. Ку­ліш – іс­то­рик. — С. 332; 6. Ку­­ліш – ет­ноґ­раф. — С. 332–333; 7. Ку­ліш – пе­даґоґ. — С. 333; 8. Ку­ліш – ре­дак­тор і ви­­да­вець. — С. 333; 9. Зов­­ніш­ні об­ста­ви­ни Ку­лі­ше­вої ро­бо­ти. — С. 333–334; 10. Культ Ку­лі­ша. — С. 334.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_148/