Том 147 (CXLVII). 1927 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVII: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1927. — [3]+172 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Пер­фець­кий Е. Пе­ре­миш­льський лі­то­пис­ний ко­декс пер­­шої ре­дак­ції в скла­ді хро­ні­ки Яна Длу­ґо­ша: [Вступ]; I. Повість временних літ та текст найстаршої частини хроніки Яна Длуґоша. — С. 1–54;

Кри­пя­ке­вич І. Сту­дії над дер­жа­вою Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го. [Про­­дов­жен­ня]: V. Геть­ман­ські уні­вер­са­ли. [До­­да­ток до розділу V]: Спи­с уні­вер­са­лів Бог­да­на Хмель­­ниць­ко­го; До­да­ток: Не­­о­­пуб­лі­ко­ва­ні уні­вер­са­ли Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го; VI. Суд. — С. 55–80;

Бід­нов В. Сі­чо­вий ар­хи­ман­дрит Во­ло­ди­мир Со­каль­ський в на­род­ній па­мя­ти та ос­віт­лен­ні іс­то­рич­них дже­рел. — С. 81–102;

Сі­чин­ський В. Бу­дів­ниц­тво міс­та По­ти­ли­ча. — С. 103–130 + 24 іл.;

Ан­дру­сяк М. Іван Хло­пець­­кий, пе­ре­мись­кий пра­вос­лав­ний епис­коп-но­мі­нат в 1632–1633 рр. — С. 131–140.

Miscellanea

Воз­няк М. Мар­тин Паш­ков­ський про ко­заць­кі су­тич­ки з Та­та­ра­ми й до­лю яси­ру. [До­да­ток]: Урив­ки з кни­ги Паш­ков­сько­го з 1615 р. — С. 141–161;

Воз­няк М. Бит­ва під За­га­лєм у су­час­ній [то­го­час­ній] поль­ській піс­ні. [До­да­ток]: Piesn o tey bitwie zło­zo­na A[nn]o 1649. — С. 161–165;

Кри­пя­ке­вич І. Ми­хай­ло Мак­си­мо­вич – іс­то­рик. В сто­літ­тя ви­дан­ня “Ма­ло­рос­сій­скія пѣс­ни” 1827 р. — С. 165–172.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_147/