Том 146 (CXLVI). 1927 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLVI: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського. — Львів, 1927. — [3]+218 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гор­дин­ський Я. “Ми­лость Бо­жія”, ук­ра­їн­ська дра­ма з 1728 р. [Про­дов­жен­ня]: VI. “Милость Божія” і козацькі літописи; VII. Вплив на­род­ніх пісень і книжних віршів; VIII. Поема С. Твардовського – головним же­релом дра­ми; IX. Звязок “Милости Божої” із старою українською драмою; X. Звязок із тео­рією української драми; XI. Звязок з европейською драмою. — С. 1–32;

Ан­дро­хо­вич А. Львів­ське “Stu­di­um Ruthe­num”. [Про­дов­жен­ня]: VI. Університетські і ліцейні власти в часі існування stu­dii ruthe­ni, 1787–1809; [VII.] Управа ґенеральної семинарії (ректорат), 1783–1809; VIII. Професори Stu­dii Ru­the­ni. — С. 33–118;

Воз­няк М. Зна­діб­ки до ук­ра­їн­ської ве­ли­код­ньої дра­ми: I. Великодня драма в тексті проповіди; II. До тексту “Слова о збуреніи пекла”. [Додаток: текст “Слова...”]. — С. 119–153;

Воз­няк М. Із збір­ни­ка Кон­драць­ко­го кін­ця XVII в. Кіль­ка но­вих да­них до ста­рої ук­ра­­їн­­ської пі­сен­нос­ти. [Додаток у статті: тексти пісень]. — С. 155–179;

Бі­лець­кий Л. “Марь­я­на Чер­ни­ця” Т. Шев­чен­ка. Іс­то­рія тек­сту. — С. 181–202.

[Наукова бібліографія]

Бо­гаць­кий П. Ucrain­i­ca з жур­на­лу “Časopis Čes­ké­ho Muse­um” від по­чат­ку йо­го іc­ну­ван­ня по 1926 рік, 1827–1925. [Додаток]: По­­аз­буч­ний спи­сок ав­то­рів. — С. 203–214.

Miscellanea

Воз­няк М. Ста­ро­во­до­лазь­ка Олек­сан­дрія з 1753 р. — С. 215–218.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_146/