Том 144-145 (CXLIV-CXLV). 1926 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLIV-CXLV: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1926. — [3]+272 с., іл., карти.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Чу­ба­тий М. Дер­жав­но-прав­не ста­но­ви­ще ук­ра­їн­ських зе­мель ли­тов­ської дер­жа­ви під кі­нець XIV в. [Про­дов­жен­ня]: III. Уділь­ний князь та його земля під кінець XIV в.; IV. Удільність чи февдалізм?; V. Право та дій­с­ність. Три перші умови великого князівства з короною: 1. Крев­­ська умова 1385 р.; 2. Острівська згода 1392 р.; 3. Виленська союзна умо­ва 1400/1 року; VI. Удільні князі та корона в трех умовах; VII. По розгро­мі уділь­ного ладу. Великий князь та його орґани. Ре­зю­ме укр. та нім. мо­ва­ми. — С. 1–108;

Кри­пя­ке­вич І. Сту­дії над дер­жа­вою Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го. [Про­­дов­жен­ня]: III. Дер­жав­ні ме­жі; IV. Українські до­­­ро­ги в половині XVII в. — С. 109–140;

Но­виць­кий О. Сим­во­ліч­ні об­ра­зи на ри­ти­нах ки­їв­ських ста­род­ру­ків. — С. 141–156;

Сі­чин­ський В. Бой­ків­ський тип де­ре­вя­них цер­ков на Кар­па­тах. [До­дат­ки]: Спи­с цер­ков “бой­ків­сько­го” ти­пу з вка­зів­ка­ми го­лов­ній­шої лі­те­ра­ту­ри; Спи­с ілю­с­тра­цій. — С. 157–170 + 29 іл. + 2 карти;

Бар­­він­ський Б. Слі­да­ми геть­ма­на Ма­зе­пи. [Про­дов­жен­ня]: IV. Поль­ська ка­рикатура Мазепи в світлі його портретів; V. “Мазепа” на ковші Дми­траш­ка Райчі з 1676 р. [Додаток]: Допов­нен­нє до статті I. — С. 171–183 + 1 іл.;

Кре­вець­кий І. По­чат­ки пре­си на Ук­ра­ї­ні. 1776–1850: I. Перша ґазета на Укра­їні. 1776; II. Преса у Львові при кінці XVIII-го і на початку XIX-го вв.; III. Початки преси на Вел[икій] Україні; IV. Пре­са на західно-українських зем­лях в 1-ій пол[овині] XIX-го ст.: Га­ли­чина, Закарпаття, Бу­ковина; V. Перша ґазета в українській мові. Початки укра­їн­ської націо­наль­ної преси. 1848–1850. — С. 185–208 + 3 іл.

Miscellanea

Кор­ду­ба М. Но­ві при­чин­ки до по­чат­ків Хмель­нич­чи­ни. [Додаток: тек­ст трьох до­ку­мен­тів]. — С. 209–215;

По­лян­ський Ю. Скарб з Ме­жи­рі­ча ко­рець­ко­го. Пов[іт] Рів­не на Во­ли­ні. — С. 216–223.

Наукова хроніка

За­ї­кин В. Пер­ша спро­ба сис­те­ма­тич­но­го вик­ла­ду ук­ра­їн­ської іс­то­рі­оґ­ра­фії: [Рец. на публ.:] Ба­га­лій Дмит­ро. На­рис ук­ра­їн­ської іс­то­рі­ог­ра­фії. Том I: Лі­то­пи­си. Вип. 1 // Збір­ник Іс­то­рич­но-фі­ло­ло­гіч­но­го від­ді­лу Ук­ра­їн­ської Ака­де­мії На­ук. – Ки­їв, 1923. – № 1. – 138 c. — С. 225–238;

За­ї­кин В. Спро­ба іс­то­рич­но-прав­ни­чо­го ана­лі­зу ста­но­ви­ща Дон­щи­ни та ро­сій­сько-дон­ських від­но­син у XVI–XX ві­ках: [Рец. на публ.:] Сва­ти­ковъ С. Г. Рос­сія и Донъ. 1549–1917 // Из­да­ніе Дон­ской Ис­то­ри­чес­кой Ко­мис­сіи. – 1924. – 592 с. — С. 238–257.

Бібліоґрафія

Кри­пя­ке­вич І. Но­ві пра­ці з іс­то­рії Геть­ман­щи­ни XVII–XVIII в. Пуб­лі­ка­ції 1924–1926 р. — С. 259–271.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_144-145/