Том 141-143 (CXLI-CXLIII). 1925 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXLI-CXLIII: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського, [Юви­лей­ний Збір­ник На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­ни Шев­чен­ка у Льво­ві в пять­де­ся­ти­літ­тя ос­но­ван­ня, 1873–1923]. — Львів, 1925. — [3]+364 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Cour­tenay J. Bau­douin de. Kil­ka ogól­ni­ków o ob­jek­tywnej i su­b­jek­­tywnej odręb­noś­ci “Ukrainy” pod względem języ­kowym, plem­ien­nym, na­ro­dowym i pań­stwowym. — С. 1–19;

Po­lív­ka J. Slo­vens­ká pohád­ka o dvanác­ti mě­sič­kách a její pa­ra­le­­ly. — С. 1–23;

Brückner A. Rozdział z “Nes­tora”. — С. 1–15;

Гру­шев­ський М. Впли­ви чесь­ко­го на­ці­о­наль­но­го ру­ху XIV–XV вв. в ук­ра­їн­ськім жит­тю і твор­­чос­ти, як проб­лє­ма дос­лі­ду. Кіль­ка за­мі­ток і де­зі­де­рат. — С. 1–13;

Łoś J. Na mar­­­ginesie “Rozmowy mis­trza ze śmier­cią”. — С. 1–14;

Смаль-Стоць­кий С. Роз­ви­ток пог­ля­дів про се­мю сло­вян­ських мов і їх вза­їм­не спо­рід­нен­ня. — С. 1–42;

Ко­лес­са О. Уж­го­род­ський “ПОЛУСТАВЪ” у пер­ґа­мі­но­вій ру­ко­пи­сі XIV в.: I. Вступ­ні замітки; II. Палєографічні прикмети пись­ма. Обкладинка; III. За­пис­ки і при­писки; IV. Назва, зміст і зразки тексту; V. Словянські назви місяців; VI. Па­лєо­ти­пії Півуставу та Молитвослова; VII. Уж­городський Півустав у ру­кописі з XVII в.; VIII. Мова і правопись; IX. З історії памятника. Висновки. До­даток: До V уступу п[ід] н[азвою] Словянські назви місяців. — С. 1–59 + 8 іл + табл.;

Тим­чен­ко Є. Льо­ка­тив ре­чів­ни­ко­вий в ук­ра­їн­ській мо­ві. — С. 1–17;

Пань­ке­вич І. Кіль­ка за­мі­ток до ос­тан­ку ао­рис­та в за­кар­пат­ських го­во­рах. — С. 1–5;

Сту­дин­ський К. “’АNTIГРАФИ‘”, по­лє­­міч­ний твір Мак­­си­ма (Ме­ле­тія) Смот­риць­ко­го з 1608 р. Сту­дія. — С. 1–40;

Пе­ретц В. Ще раз ду­ма про Олек­сія По­по­ви­ча. — С. 1–6;

Огі­єн­ко І. По­ча­ток дру­кар­ства в Уне­ві. — С. 1–20 + табл.;

Єф­ре­мов С. Ско­во­ро­да на тлі су­час­нос­ти. — С. 1–9;

Брик І. Йо­сиф Доб­ров­ський і ук­ра­ї­ноз­нав­ство. При­чин­ки до іс­то­рії сло­вян­ської філь­оль­о­ґії: [Вступ]; [1.] Зна­йомість і переписка з Українцями; [2.] Ucrai­ni­ca в працях і пе­ре­писці Добров­сько­го; [3.] Українська мова і її місце в кляси­фі­ка­ції словянських мов; [4.] Вплив Добровського на українську фільольоґію і наці­о­наль­­не відро­джен­ня. — С. 1–35;

Свєн­­ціц­кий І. Об­раз між­на­род­но­го по­хо­ду ко­ляд­­ної сло­вес­нос­ти. — С. 1–10;

Бар­він­ський О. Зас­но­ван­нє ка­тед­ри іс­то­рії Ук­ра­ї­ни в Львів­ському уні­вер­си­те­ті. — С. 1–18;

Зі­лин­ський І. До пи­тан­ня про ді­я­лєк­толь­о­ґіч­ну кля­си­фі­ка­цію ук­ра­їн­ських го­во­рів. — С. 1–19.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_141-143/