Том 138-140 (CXXXVIIІ-CXL). 1925 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXXXVІІІ-CXL: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича; [Юви­лей­ний Збір­ник На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­­­ни Шев­чен­ка у Льво­ві в пять­де­ся­ти­літ­тя ос­но­ван­ня, 1873–1923]. — Львів, 1925. — [3]+335 с., іл., карта.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Kaindl R. Fr. Jus Valachi­cum. — С. 1–5. — С. 1–5;

Ло­тоць­кий О. Цер­ков­ний Ус­тав кня­зя Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го. — С. 7–44. — С. 1–38;

Сі­­цін­ський Е. Вплив ві­зан­тій­сько-атон­ської ар­хі­тек­ту­ри на бу­дів­ниц­тво му­ро­ва­них цер­ков на По­діл­лю. — С. 45–65. — С. 1–21 + 16 іл.;

Кри­пя­ке­вич І. Сту­дії над дер­жа­вою Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го: I. Ра­да; II. Ґе­не­раль­на стар­ши­на. — С. 67–81. — С. 1–15;

Бар­він­ський Б. При­чин­ки до поль­сько-ук­ра­їн­­­ської ге­раль­ди­ки і сфра­ґіс­ти­ки. — С. 83–103. — С. 1–21 + 6 іл.;

Ва­си­лен­ко М. Па­­мят­ник ук­ра­їн­ської прав­ни­чої лі­те­ра­ту­ри XVIII сто­літ­тя. — С. 105–130. — С. 1–26;

Бор­щак І. Арешт Вой­на­ров­сько­го. Із се­рії “Ев­ро­па й Ук­ра­ї­на”. [З при­с­вя­­тою]: Дру­жи­ні мо­їй прис­вя­чу­єть­ся. До­да­ток: Но­та ці­сар­сько­го ам­ба­са­до­ра ма­ґіс­тра­то­ви Гам­бур­га, 2 груд­ня 1716 р. — С. 131–157. — С. 1–27;

Кор­ду­ба М. За­хід­не пог­ра­ни­че Га­лиць­кої дер­жа­ви між Кар­па­та­ми та До­ліш­ним Ся­ном. — С. 159–245. — С. 1–87 + 1 кар­та;

Дніс­трян­ський С. Пог­ляд на те­о­рії пра­ва та дер­жа­ви. — С. 247–309. — С. 1–63;

Ста­ро­соль­ський В. До пи­тан­ня про фор­ми дер­жа­ви. — С. 311–335. — С. 1–25.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_138-140/