Том 136-137 (CXXXVІ-CXXXVII). 1925 р. Праці Фільольоґічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXXXVI-CXXXVII: Праці Фільольоґічної секції / Під ред. Кирила Студинського. — Львів, 1925. — [3]+254 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гор­дин­ський Я. “Ми­лость Бо­жія”, ук­ра­їн­ська дра­ма з 1728 р.: I. Наукові досліди над “Милостю Божою”; II. Форма драми; III. Мова й язи­ковий стиль; IV. Внутрішний стиль; V. Історичні обставини. — С. 1–42;

Ан­дро­хо­вич А. Львів­ське “Stu­di­um Ruthe­num”. [Про­дов­жен­ня]: [IV. Обса­джу­­ваннє ка­тедр]; V. [Без назви]. — С. 43–105;

Воз­няк М. Ав­тор­ство аз­буч­ної стат­ті з 1834 р. — С. 107–118;

Ко­лес­са Ф. З ца­ри­ни ук­ра­їн­ської му­зич­ної ет­ноґ­ра­фії. — С. 119–138;

Пе­лех П. З жит­тя і твор­чос­ти Ско­во­ро­ди: 1. При­­чин­­ки до життєпису Сковороди; 2. Деякі дати з останнього періоду жит­тя і творчости Сковороди; 3. Явище т[ак] зв[аної] “кос­мічної свідомости” в жит­тю Сковороди, як дже­рело і ключ для зро­зу­мін­ня його фільософії. — С. 139–157;

Сту­дин­ський К. Пав­­ло Ле­он­то­вич (Пав­ло зі Щут­ко­ва). [Про­­­дов­жен­ня]. — С. 159–196;

Огі­єн­ко І. На­го­лос, яко ме­тод оз­на­чен­ня міс­ця ви­хо­ду ста­род­ру­ко­ва­них кни­жок. За­міт­ки з іс­то­рії на­го­ло­су на пос­лу­гах па­­ле­о­ти­пії. — С. 197–224;

Воз­няк М. До пись­мен­ської ді­яль­нос­ти Лев­ка Бо­ро­ви­­ков­сько­го. [До­дат­ки: чотири лис­ти Бо­ро­ви­ков­сько­го та три бай­ки]. — С. 225–237;

Смаль-Стоць­кий С. Фе­дір Ґар­тнер. Пос­мер­тний спо­мин. — С. 239–248.

Miscellanea

На­за­рук О. Но­ві при­по­від­ки ук­ра­їн­сько­го на­ро­ду в Ка­на­ді. — С. 249–254.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_136-137/