Том 134-135 (CXXXIV-CXXXV). 1924 р. Праці Історично-фільософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CXXXIV-CXXXV: Праці Історично-фільософічної секції / Під ред. Івана Крипякевича. — Львів, 1924. — [3]+248 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Пер­фець­кий Е. Нов­го­род­ський кня­жий лі­то­пис і йо­го від­но­шен­ня до ук­ра­їн­сько­го лі­то­пи­сан­ня XII сто­літ­тя. — С. 1–18;

Чу­ба­тий М. Дер­жав­но-прав­не ста­но­ви­ще ук­ра­їн­ських зе­мель ли­тов­ської дер­жа­ви під кі­­нець XIV в.: Вступ; I. Від кревської “аплікації” до союзної умови у Вильні. Іс­то­ричний ог­ляд подій під кінець XIV в.; II. Великий князь та його правне ста­но­вище в дер­жа­ві під кінець XIV в. — С. 19–65;

Кри­пя­ке­вич І. До істо­­рії ук­ра­їн­сько­го Дер­жав­но­го Ар­­хі­ва в XVII в. — С. 67–78;

Бор­щак І. Геть­ман Пи­лип Ор­лик і Фран­ція. Сто­рін­ки дип­льо­ма­тич­ної іс­то­рії: [I.] Джерела; [II.] [Текст статті]. До­дат­ки: два до­ку­мен­ти. — С. 79–136;

Бор­дун М. З жит­­­тя ук­ра­їн­сько­го ду­хо­вен­ства львів­­ської епар­хії в дру­гій пол[овині] XVIII в. На ос­но­ві ві­зи­та­цій М. Ша­дур­сько­го 1759–1763. До­дат­ки: [чотири до­ку­мен­ти]. — С. 137–160.

Наукова хроніка

Кре­вець­кий І. Ук­ра­їн­ська іс­то­рі­оґ­ра­фія на пе­ре­ло­мі: [Рец. на публ.:] То­ма­шів­ський С. Ук­ра­їн­ська Іс­то­рія. На­рис I: Ста­рин­ні і се­ред­ні ві­ки. – Львів, 1919. – 154 с.; Ли­пин­ський Вя­чес­лав. Іс­то­рич­ні сту­дії та мо­ноґ­ра­фії. – Ки­їв; Ві­день, 1920. – Т. III: Ук­ра­ї­на на пе­ре­ло­мі 1657–1659. За­міт­ки до іс­то­рії ук­ра­їн­сько­го дер­жав­но­го бу­дів­ниц­тва в XVII-ім сто­літ­тю. – 304 с. — С. 161–184.

[Наукова бібліографія]

Ка­ли­но­вич І. Ук­ра­їн­ська іс­то­рич­на біб­лі­оґра­фія за 1914–1923 рр. — С. 185–239:

Пуб­лі­ка­ції в ук­ра­їн­ській мо­ві. I. По­міч­ні на­у­ки. 1. Біб­­лі­оґ­ра­фія [за­галь­ні пра­ці]. — С. 185–194; 2. Філь­о­со­фія іс­то­рії. Ме­то­до­ль­о­­ґія. — С. 194–197; 3. Іс­то­рі­оґ­ра­фія. — С. 197–202; 4. На­у­ко­ві ор­ґа­ні­за­ції. — С. 202–207; 5. Ге­раль­­ди­ка. Сфра­ґіс­ти­ка. Ну­міз­ма­ти­ка. Хро­ноль­о­ґія. — С. 207–209; II. Іс­то­рія Ук­ра­ї­ни. 6. За­галь­ні кур­си і збір­ки. — С. 209–218; 7. Пе­ре­діс­то­рич­ні ча­си. Археольоґія. — С. 219–220; 8. Кня­­жа до­ба. — С. 220–221; 9. Ли­тов­сько-поль­ська епо­ха. — С. 221–222; 10. Ко­зач­чи­на (загальні праці). — С. 222–223; 11. Ко­зач­чи­на до 1648 р.. — С. 223–224; 12. Дер­жа­ва 1648–1782. (За­гальні курси і збірки). — С. 224; 13. Хмель­нич­чи­на, 1648–1657. — С. 225–228; 14. Геть­­ман­щи­на 1657–1687. — С. 228–229; 15. Іван Ма­зе­па, 1687–1709. — С. 229–231; 16. Пи­лип Ор­лик, 1710–1742. — С. 231–232; 17. Геть­ман­щи­на, 1709–1782. — С. 232–233; 18. За­­по­рож­же. — С. 233–235; 19. Гай­да­мач­чи­на. — С. 235; 20. XIX сто­­літ­тя. — С. 235–239.

Додаток

Бор­щак І. Зві­дом­лен­ня з дос­лі­дів в ар­хі­вах За­хід­ньої Ев­ро­пи, пе­рес­ла­не Ук­ра­їн­ській Ака­де­мії На­ук у Ки­ї­ві. — С. 241–248.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_134-135/