Том 133 (CXXXIII). 1922 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXXIII [М[ихай­ло­ві] Гру­шев­сько­му в двай­ця­ти­пя­ти­літ­тє на­у­ко­вої й куль­тур­ної ді­яль­нос­ти для Га­лиць­кої Ук­ра­ї­ни]. — Львів, 1922. — [5]+224 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ге­ра­сим­чук В. Ми­хай­ло Гру­шев­ський як іс­то­рі­о­­ґраф Ук­ра­ї­ни. — С. 1–26;

Кри­пя­ке­вич І. Учи­тель Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го. (Ан­дрій Гон­цель Мок­рський). — С. 27–38;

Кор­ду­ба М. Між За­мос­тєм та Збо­ро­вом. Сто­рін­ка зно­син Се­ми­го­ро­ду з Ук­ра­ї­ною і Поль­щею. — С. 39–56;

Брик І. Поль­­ськос­ла­вян­ський слів­ник і сла­вян­сько­поль­ське імен тол­ко­ван­нє За­руд­ниць­­ко­го з пер­шої по­ло­ви­ни XVIII ст. — С. 57–71;

Ох­ри­мо­вич В. Про ви­го­лос і на­­го­лос сло­ва “Ук­ра­ї­на”. — С. 73–84;

Шпит­ков­ський І. Ма­те­рі­я­ли до іс­то­рії Ко­лі­їв­щи­ни. Ме­му­ар Іг­на­тія Фи­ли­по­ви­ча. [До­да­ток: урив­ки з ме­муа­­ру І. Фи­ли­по­ви­ча]. — С. 85–98;

Мо­чуль­ський М. До ґе­не­зи й по­яс­нен­ня “Ін­тро­дук­ції” до “Гай­да­ма­ків” Т. Шев­чен­ка. — С. 99–114;

Воз­няк М. Два спі­ва­ни­ки по­ло­ви­ни і треть­ої чет­вер­ти­ни XVIII в. [До­да­ток до роз­ді­лу I]: Спі­ва­ник Хве­до­ра Ше­лес­тин­сько­го, 1760 р.; [До­да­ток до роз­ді­лу II]: Спі­ва­ник Сте­­па­на Ва­га­нов­сько­го. — С. 115–172:

Гна­тюк В. Піс­ня про неп­лід­ну ма­­тір і не­на­род­же­ні ді­ти: I. Народні вірування про спричинюваннє неплід­­нос­­­ти; II. На­родні лєґен­ди про неплідну матір; III. Поетичні перерібки лє­ґен­ди про неплідну матір; IV. Народна пісня про неплідну матір. Її відно­­си­­ни до піс­ні про Христа й Са­ма­рян­ку. — С. 173–224.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_133/