Том 131 (CXXXI). 1921 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXXI— Львів, 1921. — [2]+254 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ко­лес­са Ф. Ук­ра­їн­ські на­род­ні ду­ми у від­но­ше­ню до пі­сень, вір­шів і по­хо­рон­них го­ло­сінь. [Про­дов­жен­ня]: II. Думи і пісні по сво­­йо­му зміс­тови; III. Думи і пісні по свойому поетичному стилю і вислову; IV. Мож­ливість літературних впливів на форму і зміст дум. — С. 1–63;

Гор­дин­ський Я. “Вла­ди­міръ” Те­о­фа­на Про­ко­по­ви­ча. [Про­дов­жен­ня]: V. Ґенеза траґедокоме­дії “Владиміръ”. — С. 65–122;

Ан­дро­хо­вич А. Львів­ське “Stu­di­um ruthe­num”: [Вступ]; I. Дієце­заль­­­ні семинарії у Львові і Перемишлі; II. Діє­­­це­зальні семи­на­рії, їх устрій, про­фе­со­ри й слухачі, 1779–1792. — С. 123–195;

Сту­дин­ський К. Пав­ло Ле­он­то­вич (Пав­­ло зі Щут­ко­ва). — С. 197–229;

Щу­рат В. Ук­ра­їн­ські тра­ди­ції про по­ход­жен­нє Кос­тюш­ка. До­да­ток: Лист о[т­ця] Алек­сія Мох­наць­ко­го до еп[ис­ко­па] Іва­на Сні­гур­сько­го. — С. 231–247;

Щу­рат В. Дво­я­зич­ні тек­сти ук­ра­їн­ських пі­сень XVIII ст. До­да­ток: [тек­сти пі­сень]. — С. 249–254.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_131/