Том 129 (CXXІX). 1920 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXIX— Львів, 1920. — [2]+217 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Тиш­ке­вич М. Ва­силь Тиш­ке­вич, во­є­во­да під­ляш­ський, мар­ша­лок гос­по­дар­ський і геть­ман двор­ний В[ели­ко­го] Кн[язів­ства] Ли­­­тов­сько-русь­ко­го (1523–1571). Іс­то­рич­но-ґе­не­аль­о­ґіч­на роз­від­ка. [До­дат­ки]: Табл. I: Ро­­до­від Тиш­ке­ви­чів по офі­ці­яль­ним і ге­раль­дич­ним же­ре­лам; Табл. II: Ро­до­від Тиш­ке­ви­чів. Ві­ки XV, XVI i XVII (1421–1648) по до­кументальним жере­лам; Табл. III: По­том­ки Ва­си­ля Тиш­ке­ви­ча на Ло­гой­ську і Бер­ди­че­ві. — С. 1–32 + табл.;

Воз­няк М. Ді­яль­оґ Йо­а­ни­кія Вол­ко­ви­ча з 1631 р. [До­да­ток]: Роз­мыш­ля΄­н’є о му΄­цѣ Хрис­та Спа­си­те­ля на­ше­го... — С. 33–79;

Кри­пя­ке­вич І. Сер­­би в ук­ра­їн­ськім вій­ську 1650–1660 рр.. — С. 81–93;

Щу­рат В. Піс­ня про пов­стан­нє Мар­ти­на Пуш­ка­ря. [Додаток у статті: текст пісні]. — С. 95–105;

Бар­він­ський Б. Слі­да­ми геть­ма­на Ма­зе­пи: Вступ; I. Безіменна “похва­ла” гербу Мазепів; II. Бібліоґрафічна рідкість. Не­­знаний близше латинський панеґірик в честь Ма­­зепи з 1690 р.; III. Глум­ли­ве значіннє імени “Ма­зе­па” в українській, мос­ков­ській, білоруській і поль­ській мові. — С. 106–140 + 1 іл.;

Брик І. Сла­вян­ський зїзд у Пра­зі 1848 р. і ук­ра­їн­ська спра­ва: [Вступ]; I. Ґенеза славянського зїзду; II. Підготовлен­нє зїз­ду і відношеннє Славян до нього; III. Зїзд; IV. Поль­сько-укра­їнська секція; V. По­станови зїзду; VI. Значіннє зїзду. — С. 141–217.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_129/