Том 128 (CXXVIIІ). 1919 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CXXVIII— Львів, 1919. — [3]+226 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Воз­няк М. Кіль­ка за­мі­ток до пос­ла­нія Лац­ка з 1534 р. й від­по­ві­ди на ньо­го афон­сько­го про­та Гав­ри­ла. [Додаток у статті]: Тек­сти посла­нія і відповіді. — С. 1–19;

Щу­рат В. Вид Пліс­несь­ка в “Сло­вѣ о пол­ку Иго­ре­вѣ”. До­дат­ки: Чотири лис­ти до Юлі­я­на До­ро­жин­сько­го. — С. 21–38;

Щу­рат В. Же­ре­ло звіс­ток Ген­дльо­ві­ка про За­по­рож­ців. До­да­ток: Sa­po­ro­ger Kosak­en. — С. 39–50;

Ан­дро­хо­вич А. Іван Лав­рів­ський. Один із пі­о­ні­рів ук­ра­їн­сько­го від­род­же­ня в Га­ли­чи­ні, 1773–1820. — С. 51–120;

Брик І. “Лю­бу­шин суд” в ук­ра­їн­ськім пе­рек­ла­ді Каз. Йос. Ту­рів­сько­го з 1835 р. До­да­ток: Sud Li­buszy. — С. 121–133;

Гор­дин­ський Я. Ке­лес­тин Ско­мо­рів­ський і йо­го лі­те­ра­тур­на ді­яль­ність. До­дат­ки: [шість вір­шів Ско­мо­рів­сько­го]. — С. 135–171;

Бар­він­ський О. Три лис­ти М. Кос­то­ма­ро­ва до П. Ку­лі­ша. [До­да­ток: тексти лис­тів]. — С. 173–176;

Щу­рат В. Ві­ден­ське “Об­щес­тво св. Ки­ри­ла і Ме­то­дія”. До­да­ток: Ста­тут “Об­щес­тва св. Ки­­ри­ла і Ме­то­дія”. — С. 177–202;

Ре­ва­ко­вич Т. До ав­то­бі­о­ґ­ра­­фіч­них по­ем М. Ус­ті­я­но­ви­ча. — С. 203–206;

Кар­по­вич В. З цен­зур­но­го ру­ко­пи­су при­­по­ві­док С. Пет­ру­ше­ви­ча. — С. 207–211;

Гна­тюк В. Люд­ські фі­ґур­ки з вос­ку. — С. 212–216;

Щу­рат В. Люд­ські фіґур­ки з вос­ку. — С. 217–219;

Гна­тюк В. З ро­сій­ської во­єн­ної по­е­зії. [До­дат­ки: тексти двох творів]. — С. 220–226.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_128/