Том 126-127 (CXXVІ-CXXVII). 1918 р.

Записки товариства імені Шевченка  / [Ред. не вказаний]. — Т. CХXVI-CXXVII— Львів, 1918. — [3]+282+[3] с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ба­лей C. Осуд­ні по­чу­ва­ня і “нас­тав­ле­ня”: 1. Вступ­­ні за­мітки; 2. Передусловини осудних почувань; 3. Асоціяція і “наставленє” (Ein­­stel­lung); 4. “Спосіб поведеня” як асоціяційний чинник; 5. Осуд і настав­ле­нє; 6. Що зна­чить “переконанє” як условина поведеня; 7. Про приноровленє до пред­­метів по­да­них в самім тільки зображеню; 8. Яким способом входять “сво­бідні зо­браженя” знов у звязь з дійсністю; 9. Про переношенє пристосо­ва­ня до дій­сности; 10. Осудні почуваня як витвір вправи. — С. 1–58;

Ко­лес­са Фі. На­вер­ство­ва­нє і ха­рак­те­рис­тич­ні приз­на­ки ук­ра­їн­ських на­род­ніх мель­о­дій. Му­зи­каль­ний до­да­ток: но­ти. — С. 59–80 + ноти с. 1–3 ненум.;

Бар­він­ський О. Пог­ля­ди Ми­ко­ли Кос­то­ма­ро­ва на за­да­чі ук­ра­їн­ської ін­те­лі­ґен­ції й лі­те­ра­ту­ри. [До­да­ток у статті: два листи Кос­то­ма­ро­ва]. — С. 81–103;

Кри­пя­ке­вич І. Ар­хе­о­ґра­фіч­ні пра­ці Ми­ко­ли Кос­то­ма­ро­ва. До­да­ток: Ар­хи­ви і біб­лі­о­те­ки, яки­ми ко­рис­ту­вав­ ся Ми­ко­ла Кос­то­ма­рів. — С. 105–140;

Паньке­вич І. Про від­но­ше­нє па­мят­ни­ків ста­ро­ук­ра­їн­ської мо­ви до по­луд­не­вос­ла­вян­ських під лєк­си­каль­ним огля­дом. — С. 141–160;

Свєн­ціц­кий І. Но­во­сад­ський Апос­тол. Опис ру­ко­пи­су XIV в. — С. 161–170 + 2 іл.;

Гор­дин­ський Я. Сло­ва св. Єф­ре­ма Си­ри­на в пе­ре­мись­ких пер­ґа­мі­но­вих лис­тках поч[атку] XIV в.: I. Палєо­ґра­фіч­ні прикмети; II. Текст; III. Граматика; IV. Лєк­­си­ка. — С. 171–209 + 2 іл.;

Це­буш­ник Д. При­­чин­ки до ук­ра­їн­ської ко­нюґа­ції. — С. 211–221;

Брик І. Шев­чен­ко­ва по­е­ма “Іван Гус”. Дру­га час­ти­на. [Про­дов­жен­ня]: [8.] Ґенеза поеми; [9.] Жерела поеми. — С. 223–258;

Ре­ва­ко­вич Т. З по­­чат­ків ши­ре­ня по­е­зій Шев­чен­ка в Га­ли­чи­ні. — С. 259–261;

Бар­він­ський О. При­мір­ник ук­ра­їн­ських бал­лад Кос­то­ма­ро­ва з прис­вя­тою Срез­нев­сько­му. — С. 263–264;

Ре­ва­ко­вич Т. Лу­кі­ян Ко­би­ли­ця. — С. 265–267;

Сту­дин­ський К. Епі­зод із жи­тя Ан­то­на Мо­гиль­ниць­ко­го. [До­да­ток: два до­ку­мен­ти]. — С. 269–275;

Сту­дин­ський К. Д[ок­то]р Гри­го­рій Яхи­мо­вич в ро­лі цен­­зо­ра. [До­да­ток: два до­ку­мен­ти]. — С. 277–282.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:   http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_126-127/