Том 92 (XCII). 1909 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХCІ[том присвячено 200-річчю Полтавської битви]. — Львів, 1909. — Кн. VІ. — [2]+254 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Ред. [Грушевський М.]. Пе­ред­мо­ва. — С. 1.

[Наукові статті]

Гру­шев­ський М. Швед­сько-ук­ра­їн­ський со­юз 1708 р. — С. 7–20;

Гру­шев­ський О. Глу­хів і Ле­бе­дин. 1708–1709: I. Перші вра­­жін­ня. Глухівські вибори; II. Маніфести і універсали; III. Глухівські гра­мо­ти. Кон­фіскації і нагороди; IV. Лебедин. Допити мазепинців. До­дат­ки: [тексти доку­мен­тів]. — С. 21–65;

То­ма­шів­ський С. Із за­пи­сок Ка­ро­лин­ців про 1708/9 р.. — С. 66–92;

Єн­сен А. Ор­лик у Шве­ції. [Додаток]: Лис­ти [Пи­ли­па Ор­ли­ка мо­вою ори­гі­на­лу, з пе­рек­ла­дом од­но­го з них]. — С. 93–169;

Єн­сен А. Ро­ди­на Вой­на­ров­ських в Шве­ції. При­чи­нок до іс­то­рії не­до­лі Ма­зе­пин­ців. — С. 170–193;

То­­ма­шів­ський С. Лис­ти Пет­ра Ве­ли­ко­го до А. М. Сі­няв­ско­го. [Додаток]: Лис­ти. — С. 194–238.

Miscellanea

Єн­сен А. Три лис­ти Ма­зе­пи до Зиґ­мун­та Ґа­лец­ко­го. [До­­даток: тек­ст лис­тів та од­но­го із під­пи­сів Ма­зе­пи]. — С. 239–242;

Томашівський С. З до­не­сень ав­стрий­сько­го пос­ла Пле­йе­ра в Мос­кві 1708 і 1709. [До­да­ток]: Тек­сти до­не­сень. — С. 242–244;

Томашівський С. Ма­зе­па й ав­стрий­­ська по­лі­ти­ка. [Додаток: тек­сти до­ку­мен­тів]. — С. 244–245.

[Додаток]

Гру­шев­ський М. До пор­тре­та Ма­зе­пи. — С. 246–248.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001531