Том 88 (LXXХVIIІ). 1909 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXXVІІІ. — Львів, 1909. — Кн. ІІ. — 244 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Бу­чин­ський Б. Сту­дії з іс­то­рії цер­ков­ної унії. [Про­дов­­­жен­ня]: II. Митр[опо­лит] Гри­го­рій. — С. 5–22;

Ге­ра­сим­чук В. Ви­гов­щи­на і Га­­дяць­кий трак­тат. [Про­дов­жен­ня]: III. Бунт Пушкара. — С. 23–50;

Воз­няк М. Ук­ра­їн­ські дра­ма­тич­ні вис­та­ви в Га­ли­чи­ні в пер­шій по­ло­ви­ні XIX сто­лі­тя. За­міт­ки й ма­те­рі­я­ли. [Про­дов­жен­ня]. До­дат­ки: I. З паперів Стефана Петру­ше­ви­ча; II. Драма Коцебу в перекладі Василя Ковальського. — С. 51–93;

Фран­ко І. При­чин­ки до іс­то­рії 1848 р.: I. Мартові дні 19–25; II. Події з цвітня і мая; III. Червень, Липень і Серпень. Вибори до Ради Державної. — С. 94–117;

Зуб­риць­кий М. При­чин­ки до іс­то­рії русь­ко­го ду­хо­вен­ства в Га­ли­чи­ні від 1820–1853 р. [До­дат­ки: лис­ти і до­ку­мен­ти]. — С. 118–150.

Miscellanea

Гна­тюк В. Уг­ро­русь­кий спі­ван­ник Ів. Гря­де­ле­вича. [Додаток у тексті: декілька пісень]. — С. 151–157;

Ре­ва­ко­вич Т. Пан­щин­ні по­вин­нос­ти у Вер­хо­ви­ні. — С. 157–159;

Воз­няк М. До іс­то­рії ви­дан­ня Но­ми­со­вої збір­ки: “Ук­ра­ін­ські при­каз­ки, прис­лівъя и та­ке ин­ше”. – СПб., 1864. — С. 159–180.

Наукова хроніка

Кре­вець­кий І. Но­ві ви­дан­ня по біб­лі­оґ­ра­фії ук­ра­їн­сько-бі­ло­русь­ких ста­род­ру­ків: [Рец. на публ.:] Ми­ло­ви­довъ А. И. Опи­са­ніе сла­вя­­но­рус­скихъ ста­ро­пе­чат­ныхъ книгъ Ви­лен­ской Пуб­лич­ной Биб­лі­о­те­ки (1491–1800 гг.). – Виль­но, 1908. – 160 с.; Ми­ло­ви­довъ А. И. Ста­ро­пе­чат­ныя сла­вя­но-рус­скія из­да­нія, вы­шед­шія изъ за­пад­но-рус­скихъ ти­пог­ра­фій XVI–XVIII вв. // ЧО­ИДР. – 1908. – Кн. I. – C. 1–27; Свѣн­циц­кій И. С. Опись му­зея Став­ро­пи­гій­ска­го Ин­сти­ту­та во Льво­вѣ. – Львов, 1908. – XI + 248 c.; Свен­циц­кій И. С. Ка­та­логъ книгъ цер­ков­но-сла­вян­скои пе­ча­ти. I. – Жов­ква: Вы­дав­ниц­тво Цер­ков­­но­го Му­зея во Льво­вѣ, 1908. – 6 + 213 с. — С. 181–197.

Бібліоґрафія (рецензії та справоздання)

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Mau­r­er Friedrich. Völk­er­kunde, Bi­bel und Christen­tum. Teil I: Völk­er­kundliches aus dem Al­ten Tes­ta­ment. – Leipzig: A. Deichert Nachf[rage] (Georg Böhme), 1905. – 254 S. — С. 198;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Инос­тран­цевъ К. А. О дре­в­­не­­иран­скихъ пог­ре­баль­ныхъ обы­ча­яхъ и пос­трой­кахъ. – СПб., 1909. – 27 с. ([Відбиток]: ЖМНП). — С. 199;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Fro­benius Leo. Geo­­gra­phi­sche Kul­tur­kunde. Eine Dar­stel­lung der Bez­iehungen zwischen der Erde und der Kul­­tur zur Belebung des geo­gra­phischen Un­ter­richts. – Leipzig: Fr. Brand­schtet­ter, 1904. – XIV + [II] + 923 S. — С. 199–200;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Шах­­ма­товъ А. А. Ра­зыс­ка­нія о древ­нѣй­шихъ рус­скихъ лѣ­то­пис­ныхъ сво­дахъ. – СПб., 1908. – 20 + 687 с. ([Відбиток]: Ле­то­пи­сь ар­хе­ог­раф[ичес­кой] ко­мис­­сии. – T. XX); Икон­ни­ковъ В. С. Опытъ рус­ской ис­то­рі­ог­ра­фіи. – К., 1908. – T. II. – Кн. 1–2. – X + 1955 + XXXII + V + IX + 113 + XXIX + XI c. — С. 200–204;

Свєн­­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Sau­er Aug. Litera­tur­geschichte und Volks­kun­de. – Prag: Calve, 1907. – 2 K. + 42 S. — С. 204–205;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Za­cho­row­ski Sta­nis­ław. Węgier­skie i pol­skie osad­nictwo Spiżu do po­łowy XIV w. // Rozprawy Aka­demii Umiejętnoś­ci. Wydział his­to­ryczno-filo­zo­ficzny. – Kra­ków, 1909. – Ser­ya II. – T. XXVII. – S. 191–283. — С. 206–210;

Д[жид­жо­ра] І. [Рец. на публ.:] So­bies­ki Wac­ław. Hen­ryk IV wobec Pol­ski i Szwecyi 1602–1610. – Kra­ków, 1907. – 271 s. — С. 210–211;

Д[жид­жо­ра] І. [Рец. на публ.:] So­bieski Wac­ław. Za­biegi Dym­i­tra Samo­zwań­­ca o koronę pols­ką // Rozprawy Akad[emii] Um[ie­jęt­noś­ci]. Wy­dz[iał] his­tor[ycz­no]-fil[ozo­ficzny]. – [1908]. – S[erya] II. – T. XVIII. – S. 1–60. — С. 211–212;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Küns­tle Karl. Die Legende der drei Le­ben­­den und der drei To­ten und der To­ten­tanz, nebst einem Eskurs über die Jakobs­le­gende im Zu­sam­­menhang mit neueren Gemäl­de­fun­den aus dem Bad­ischen Ober­lan­­den. – Frei­burg in B[awarien], 1908. – 116 S. + 7 Tabl. — С. 212–215;

Пе­ретц В. [Рец. на публ.:] Опи­са­ніе ру­ко­пи­сей, хра­ня­щих­ся въ Ар­хи­вѣ Свя­тѣй­ша­го Пра­ви­тель­ств[ен­но­го] Си­но­да. – СПб., 1906. – T. II. – Вып. 1. – XI + 546 c. + 8 табл. — С. 215–216;

Щер­ба­ків­ський В. [Рец. на публ.:] Ма­ка­рен­ко Ни­ко­­лай. Па­мят­ни­ки ук­ра­ин­ска­го ис­кус­ства XVIII ст. – СПб., 1908 (Відбиток: Зод­­чий). — С. 216–218;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Че­чу­линъ Н. Д. Очер­ки по ис­то­ріи рус­скихъ фи­нан­совъ въ цар­ство­ва­ніе Ека­те­ри­ны II. – СПб., 1906. – 380 с. — С. 218–222 + табл.;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Фи­ле­вичъ И. П. Изъ ис­то­ріи Кар­пат­ской Ру­си. Очер­ки га­лиц­ко-рус­ской жиз­ни съ 1772 (1848–1866). – Вар­ша­ва, 1907. – 162 с. — С. 222–225;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Пись­ма Тур­ге­не­­ва къ Мар­ко Вов­чку // Ми­нув­шіе Го­ды. – 1908. — С. 225–229;

Гех­тер М. [Рец. на публ.:] Ку­бан­скій Сбор­никъ. 1909 годъ. Тру­ды ку­бан­ска­го Об­лас­тно­го Ста­тис­ти­чес­ка­го Ко­ми­те­та / Подъ ре­дак­цією Л. Т. Со­ко­ло­ва. – Ека­те­ри­но­дар, 1908. – T. XIV. – 500 + 64 с. + 10 цин­ког­ра­фий на от­дель­ных лис­тах. — С. 229–231;

Гех­тер М. [Рец. на публ.:] Ста­тис­ти­ко-эко­но­ми­чес­кій об­зоръ Хер­сон­ской гу­бер­ніи за 1905 годъ. Годъ де­вят­над­ца­тый. Сос­тав­ленъ Ста­тис­ти­чес­кимъ От­дѣ­ле­ні­емъ при Хер­сон­ской Гу­бер­нской Зем­ской Уп­ра­вѣ. Из­да­ніе Хер­сон­ской Гу­бер­н­ской Зем­ской Уп­ра­вы. – Хер­сон, 1908. – 278 + 256 с. — С. 231–232;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Ива­новъ П. В. Жизнь и по­вѣ­рія крес­тьянъ Ку­пян­ска­го уѣз­да, Харь­ков­ской гу­бер­ніи // Сбор­ник Харь­ков­ско­го ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ко­го об­щес­тва. – Харь­ков, 1907. – T. XVII. – 216 + X c. — С. 232–235;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Ar­dal­ić Vla­di­mir. Narodne pri­po­vi­jetke iz Bukovice u Dal­ma­ci­ji. Komen­tare nap­isao d[ok­to]r Duro Po­liv­ka. – Zag­reb, 1908. – 72 s. (Відбиток: Zbor­ni­k za narod­ni život i oby­čaje južnih Slave­na, XIII/2). — С. 235–236;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Pieśni lu­dowe cel­tyck­ie, ger­mań­skie, romań­skie, spolszczył Ed­ward Porę­bowicz. – Lwów, 1909. – 38 + 192 s. — С. 236–240;

Ч[ай­ків­ський] М. [Рец. на публ.:] Knortz Karl. Der men­schli­che Körper in Sage, Brauch und Spri­ch­wort. – Würzburg: Ka­bitzsch, 1909. – 240 S. — С. 240–242.

Видання й статі обговорені в сім томі. — С. 242–243.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001527